Четвъртък 01, Юни 2023г.

С Т Р А Т Е Г И Я  ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

2020 – 2024 година

 

 

 

 

 

 

 

септември 2022 година

 

 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

С. КОНУШ, ОБЩ. ХАСКОВО

Тел: 03717—2266 / 2268          e-mail:  ou_konush@abv.bg

**********************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т Р А Т Е Г И Я

 

 

ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

2020 – 2024 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегията е приета от ПС с Протокол № 9 / 09.09.2020 г. и утвърдена със

заповед № 14 / 15.09.2020 г.

 

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.Основание за разработване на стратегия е продиктувано от новата динамика на социално-икономическите процеси и обществените очаквания за по-високо качество на образователната и възпитателна дейност. 2.Разработката е съобразена с Националните стратегии и програми за развитие на образованието и обучението, Закона за предучилищното и училищно образование, Закона за професионалното образование, Проектите и Програмите за развитието на образованието в община Хасково.

3.Основни принципи при разработването на Стратегията са общоприетите училищни ценности, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето, Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2021 г., Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система / 2013-2021г/, Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2021 г.), Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2021 г.) и Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри. 4.Педагогическият съвет /ПС/ приема стратегията за развитието на училището и план за нейното изпълнение. 5.Стратегията подлежи на ежегодна актуализация.

 

 1. ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

 

Основание за разработване на стратегията за развитие на ОУ“ Св. св. Кирил и Методий” е чл. 263. (1) от ЗПУО. Четиригодишната стратегия е изготвена въз основа на опита на педагогическата колегия и административното ръководство в сферата на образованието, реализирано в училище. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представят нашите виждания за европейското развитие на училището и за изграждане на личности. Основни принципи при разработването на стратегията са общоприетите училищни ценности, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето, приоритетите на МОН и на РУО – гр. Хасково и спецификата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”. В унисон с посочените документи в нашето училище поставяме в центъра на образователния процес ученика с неговите заложби, интереси и потребности.

 

 • АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Кратки исторически данни

 

Историята на училището започва на първи септември 1898 г. Вече повече от 100 години то подготвя стотици ученици, които успешно се реализират във всички сфери на живота. Утвърждава се като конкурентноспособно учебно заведение, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Днес ОУ“ Св. св. Кирил и Методий” се старае да има свой облик, различен от другите основни училища в малките населени райони, като обогатява традициите си. Търсят се форми и средства да бъде привлечена учениковата  личност към разнообразни дейности и прояви, за да приеме училището като свой дом, да се чувства добре, да му бъде приятно влизането в учебните часове.

От 2008 година училището е средищно.

 

 • Ученици

 

В ОУ“ Св. св. Кирил и Методий”. се обучават ученици от І до VIІ клас. Общият им брой към 15.09.2022 г. е 100 (от тях 8 са със специални образователни потребности, а 63 - пътуващи). Разпределението по пол е равномерно. През последните години в унисон с демографските показатели за страната, броят на учениците в училището ни намалява. Тенденция на намаление се наблюдава и в началната, и в прогимназиалната степен на образование.

 • Паралелки

В момента учениците са разпределени и се обучават в 7 паралелки. Съществуват и 5 групи за целодневна организация, като 3 от тях са в начален етап и 2 са в прогимназиален. В тях се обучава всички ученици.

 • Пълняемост на паралелките

Средната пълняемост на паралелките през текущата учебна година е 14 ученици. В три от паралелките в  ІІІ, IV и VII клас броят на учениците е по-малък. Прогнозата за следващите учебни години е показателят пълняемост да се понижи.

 • Външно оценяване

През изминалата учебна година за пореден път се проведе външно оценяване в VІІ клас. Резултатите показват постижения близки до средните за страната, с изключение на тези по математика:

 • Педагогически колектив и обслужващ персонал

Колективът на ОУ“ Св. св. Кирил и Методий” е съставен от 13 педагогически специалисти, директор и 6 души непедагогически персонал. Голяма част от учителите повишават квалификацията си в различни квалификационни форми: семинари, обучения, придобиване на квалификационни степени и кредити. Със степен „професионален бакалавър” е 1, със степен „бакалавър” са 8 и „магистър” – 5 от учителите.  Носители на професионално –  квалификационни степени са както следва: ІІ ПКС – 2, ІІІ ПКС – 1, ІV ПКС – 1 учители, V ПКС – 6

Средната възраст на преподавателите през 2022 – 2023 учебна година е 48 години, което е показател за зрял колектив със солиден професионален опит.

 • Проекти по европейски програми и проекти и програми на МОН

   Учителският колектив има изграден капацитет за участие в проекти по оперативни програми на ЦРЧР – сега програма за извънкласни дейности, национални програми на МОН „ Подкрепа за успех“, „Образование за утрешния ден“, „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  програми към неправителствени организации и др.

 

Видеонаблюдение и интернет

Училището разполага с добра база за внедряване на ИКТ в образованието. Изградена е електронна система за видео наблюдение, а всички кабинети са снабдени с интернет. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” е едно от най-добре оборудваните с компютри училища –на всяко трето дете се пада по един компютър.

 

ІІІ . АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА

 

Училището като институция функционира в условията на променена и агресивна среда, която оказва силно влияние върху мотивите за учене, а също така и върху поведението на учениците. Основният, очертаващ се проблем е свързан с намирането на адекватна реакция, засягаща преобразуването на педагогическата система, промяна на целите, технологиите, отношението и стила на работа на учителите. Решаването на тази трудна задача преминава през мотивационната сфера на педагозите.

Изводи:

Външната среда оказва неблагоприятно въздействие върху развитието на българското училище. Най-силно изразени негативни фактори са икономическата и социална среда.  Прогнозите за тяхното развитие и влияние са противоречиви. Може обаче да приемем на базата на сегашното им състояние, че те ще запазят негативното си въздействие върху образователната система.

 

Силни страни:

 • Много добре комплектован и квалифициран учителски колектив;
 • Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни планове, отговарящи на интересите на учениците.
 • Изградени са и функционират МО в начален и прогимназиален етап;
 • Изградена система за повишаване на квалификацията на учителите;
 • Привлекателна учебна среда – добре оборудвани кабинети;
 • Много добри традиции при работата с деца със СОП, съвместно с ресурсните учители;
 • Добра материална база – две самостоятелни сгради, с подменени дограми и покривна конструкция, функциониращ ученически стол, специализирани кабинети,   модернизирани компютърни кабинети, кабинети за дейности по интереси
 • Добро управление на финансовите средства в условията на делегирани бюджети;
 • Изградена система за финансово управление и контрол;
 • Благотворителна кампания, провеждана ежегодно;
 • Всички ученици са обхвани в ГЦО;
 • Съвместна работа по проекти на учители и ученици.
 • Подобрена е МТБ с нови компютри, мултимедийни проектори, бели дъски, което влияе благоприятно върху учебния процес;

 

Слаби страни

 • Влиянието на демокрафската криза в страната;
 • Нарастване на броя ученици, които живеят в нездрава семейна среда;
 • Слабо партниране с родителите;
 • Негативно отношение към училището и липса на мотиви за учене от страна на все повече ученици;
 • Увеличен е броя на учениците със затлъстяване;
 • Слаба мотивация на учителите за ПКС, поради финансови причини;
 • Синхронизиране на работата между методическите обединения;
 • Липса на спортни съоръжения за пълноценно използване на спортните площадки ;
 • Чести проблеми с ВиК мрежата;
 • Отлив от учителската професия.

 

Опасност и рискове

 • Недостиг на финансиране;
 • Намаляване на броя на учениците;
 • Намаляване на мотивацията за учене у учениците;
 • Недостатъчни усилия и инициатива за превръщането на родителите в активен участник в ОП.

 

 1. IV. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ОУ“ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ДО 2024 ГОДИНА

 

МИСИЯ

 

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
 2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на езиковите комуникационни компетентности.
 3. Поддържане на конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка личност в нейния стремеж към творческо и свободно личностно развитие, основано върху идеите на хуманизма и демокрацията.
 4. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

ВИЗИЯ

 

 1. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата, обучавани в училището, като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание. Диалогичност и дискусионност, които стимулират учениците към толерантност, самостоятелност при вземане на решения. Развиване на новаторството и пълноценното сътрудничество в екип от ученици, родители, учители за обръщане към потребностите на младия човек - съпричастност, чувство за принадлежност, възможност за самоактуализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; утвърждаването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на ОП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.
 2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.
 3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.
 4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.
 5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
 6. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС.
 7. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.
 8. Ще продължим да работим активно по програми към МОН
 9. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, както и традиционните форми на предходните проекти: „Училищен плод“, „Училищно мляко“ и обедното хранене на учениците.
 10. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на различните етноси.

 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

 

- Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

- Формиращо оценяване и самооценяване.

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

- Висок професионализъм на педагогическия екип.

- Ефективна управленска дейност

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

 

     Установяване на устойчив образователен диалог между училището и семейната среда, споделяне на отговорностите и обединяване на усилията за качествено образование за постигане на ДОС чрез иновативни подходи, социализация на личността с цел приспособяване и усвояване на определени знания, ценности и социални норми и практическа им приложимост.

 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

 

 1. Ефективна управленска дейност.
 2. Висок професионализъм на педагогическия екип.

3.Формиращо оценяване и самооценяване.

4.Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

 1. Взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

6.Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

 

 1. Хуманизация на процеса на образование.
 2. Иновативност и творчество.
 3. Прозрачност на управлението.
 4. Разширяване на автономността на субектите в училище.
 5. Толерантност и позитивна етика.
 6. Партньорство.
 7. Равнопоставеност.

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ

- Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

- Формиращо оценяване и самооценяване.

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

- Издигане на качеството на образование за постигане на ДОС.

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за учене чрез действие.

1. Формиране на екип от висококвалифицирани учители чрез:

- повишаване на квалификацията на дългогодишните педагогически кадри;

- провеждане на целенасочен подбор на новоназначените учители, притежаващи висока квалификация и владеещи чужди езици, ако това се изисква по учебен план на съответния предмет, притежаващи опит за реализирането на проекти;

- приоритетно привличане на учители – бивши възпитаници на училището.

2. Провеждане на тематични ПС с цел повишаване на вътрешноучилищната квалификация.

3. Осъществяване на сътрудничество между учителите от училището с учители от други училища с цел обмен на добри педагогически практики.

4. Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и други необходими пособия.

5. Използване на интерактивни методи на обучение.

6. Използване на информационните технологии в процеса на обучение по всички предмети.

7. Мотивиране на учениците за участие в учебния процес чрез качествено обучение.

8. Въвеждане на нови форми за проверка и оценка на знанията на учениците (тестове).

9. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, изложби, викторини по различни предмети.

10. Привличане в училище на мотивирани ученици чрез провеждане на целенасочена рекламна кампания.

11. Съвместна работа по образователни проекти.

12. Повишаване на нивото на трудовата дисциплина.

13. Усъвършенстване на съществуващите училищни учебни планове и при необходимост разработване на нови, отговарящи на търсенето от учениците и на ресурсите, с които разполага училищната общност.

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от разнообразни източници.

- Подобряване на процеса на педагогическо взаимодействие между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

1. Развиване на ученическото самоуправление в училище.

2. Предприемане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове чрез своевременно информиране на родителите.

3. Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители.

4. Обогатяване и разнообразяване на извънкласните дейности и заниманията със спорт (ИУЧ, ФУЧ, ФВС).

5. Утвърждаване на традиции и символи на училището.

6. Включване на ученици и родители в разработване на проекти.

7. Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители.

8. Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност.

9. Организиране на дейности за борба с противообществените прояви.

- Ефективна управленска дейност.

Демократизиране на управлението на училищната общност чрез:

- Включване на максимален брой учители във вземането на управленски решения, чрез учaстието им в дирекционни съвети, методически съвети и комисии.

- Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система.

- Изграждане на ръководен екип.

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

1. Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет.

2. Изработване на правилник за провеждане на ПС.

3. Формиране на система от морални стимули, изготвяне на Етичен кодекс.

4. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите.

5. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари и др.

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

Работещ и ефективен Обществен съвет чрез привличане в него на бивши ученици, родители и общественици.

- Материална база и допълнително финансиране.

1. Работа по привличане на спонсори.

2. Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ.

4. Естетизация на училищния двор.

5. Основни ремонти на ВИК и ел. инсталации.

6. Ремонт на училищната библиотека.

7. Актуализиране и обогатяване на фонда на библиотеката.

8. Ремонт на физкултурния салон и съблекалните към него.

9. Текущи ремонти в кабинети и класни стаи.

10. Обезпечаване на подходящо обзавеждане на кабинети и класни стаи.

11. Осигуряване на нови компютри.

12. Внедряване на съвременни интерактивни средства за обучение – проектори, мултимедийни дъски и приложения.

- Ефективна рекламна кампания.

1. Изграждане на постоянен екип от учители, разработващи рекламната стратегия на училището.

2. Осигуряване на достатъчно средства по реализиране на рекламата.

3. Включване в рекламната дейност на учители, родители и ученици.

 

ІV. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

 

 1. Чрез средства от бюджета на училището.
 2. Чрез средствата от наеми, благотворителни базари на учениците.
 3. Чрез кандидатстване по проекти.
 4. Чрез дарения.

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

 

Дейност

финансиране

срок

1.

Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение.

Делегиран бюджет

до 15.09. на всяка година

2.

Обновяване и оборудване на класни стаи и кабинети

Делегиран бюджет и външно финансиране

до септември
2023 г.

6.

Обновяване на фоайе и коридори.

Делегиран бюджет

до септември
2023 г.

7.

Ремонт на външна спортна площадка, изграждане на съоръжения за различни видове спорт.

Делегиран бюджет

2022 – 2023 г.

8.

Саниране на училищната сграда.

Делегиран бюджет,общинско финансиране

При възможност

10.

Участие в квалификационни форми на педагогическия състав.

Делегиран бюджет

постоянен

11.

Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти.

Фондове на ЕС, община

постоянен

12.

Продължаване на работата по програми „Училищен плод“, както и включване към програма „Училищно мляко“

Министерство на земеделието и Министерство на образованието

постоянен

14.

Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни и Великденски базари

Дарения

всяка учебна година

17.

Участие в проект – „Подкрепа за успех”, проект за извънкласни дейности и по проекти към неправителствени организации

Европейски проекти

2022 – 2023 година

 

 

 

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случаи на значителни промени в организацията на работата в училището или на нормативната база на основното образование.

На основата на тази стратегия всяка година се изработва годишен план за дейностите с конкретни срокове и отговорници.

Със стратегията за развитие на училището и план за действие и финансиране са запознати всички членове на учителската колегия.

 

         ДИРЕКТОР: ............................

                           / М. Узунова/

Сподели: