Понеделник 22, Април 2024г.
Министерски съвет
брой: 105, от дата 18.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ стр.43
 
 
Постановление № 289 от 12 декември 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14:
а) в ал. 5 думите „не повече от 10 астрономически часа“ се заменят с „не повече от 20 астрономически часа“;
б) алинея 7 се изменя така:
„(7) За резултатите от напредъка на детето учителите изготвят доклад в електронен или хартиен вид до директора в края на учебната година. Материалите, становищата и докладът са част от детското портфолио. Отчетеният напредък и препоръките от доклада се отразяват в личното образователно дело на детето.“
2. В чл. 17:
а) в ал. 3 думите „до 80 учебни часа“ се заменят с „от 60 до 120 учебни часа“;
б) в ал. 4 думите „не повече от 30 учебни часа“ се заменят с „не повече от 80 учебни часа“.
3. В чл. 20:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 – 5:
„(2) Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
(3) Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.
(4) Заниманията по интереси се организират от детските градини, както и от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на детската градина или училището.
(5) Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“
4. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Заниманията по интереси в училищата включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.
(2) Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“, „Спорт“.
(3) Заниманията по интереси по тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ са не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.
(4) В случай на неизпълнение на изискванията, определени в ал. 3, първостепенният разпоредител с бюджет намалява средствата за занимания по интереси на съответното училище с процента на недостига от часове по посочените в ал. 3 направления.
(5) Заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, може да се организират съвместно от две и повече училища.
(6) Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси.
(7) Външните за училището физически и юридически лица по ал. 6 провеждат не по-малко от 5 на сто от организираните занимания по интереси в училището.
(8) При неизпълнение на изискването по ал. 7 първостепенният разпоредител с бюджет намалява средствата за заниманията по интереси с 5 на сто.
(9) Ръководители на заниманията по интереси са педагогически и други специалисти от училището или външни за него физически лица и представители на юридически лица, включително от други образователни институции.
(10) Родители на ученици, чийто професионален опит е свързан със съответното тематично направление на заниманията по интереси, могат да провеждат занимания по интереси до три часа годишно във или извън училището в присъствието на ръководителя на групата.
(11) Заниманията по интереси, чрез които се подпомага професионалното ориентиране на учениците по отношение на избора на възможности за обучение и професия, са свързани с посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации на територията на общината и/или областта.
(12) Заниманията по интереси може да се провеждат:
1. извън часовете по учебен план;
2. по време на целодневната организация на учебния ден извън дейностите по самоподготовка с оглед осигуряване на разнообразие от занимания по интереси;
3. през почивните дни и ваканциите.
(13) Заниманията по интереси може да се провеждат в училището и/или в база, определена в договор с юридическо лице, включително в центрове за подкрепа за личностно развитие, в музеи, библиотеки, читалища и бази на други външни организации.
(14) В случаите, когато заниманията по интереси се изпълняват извън училището, се спазват съответно разпоредбите на Наредба № 10 на министъра на образованието и науката от 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г. и бр. 48 и 82 от 2018 г.) и на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 365 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 103 от 2016 г.).“
5. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) Заниманията по интереси в училищата за съответната учебна година се избират от учениците със съгласието на родителите им и се регистрират в информационна система за заниманията по интереси до 5 октомври.
(2) Изборът на занимания по интереси се извършва чрез проучване на желанията на учениците въз основа на анкета, разработена и приложена от училището и съдържаща индикатори за отчитане на:
1. индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика;
2. миналия опит на ученика в занимания по интереси;
3. съответствието между потребностите и желанията на ученика, регистрираните предложения в информационната система и възможностите и спецификата на училището.
(3) Юридическите лица, които предлагат занимания по интереси, се регистрират в информационната система по ал. 1.
(4) Посочените от юридическите лица данни при регистрацията подлежат на проверка в съответния публичен регистър – търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, регистър БУЛСТАТ, Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Проверката се организира от директора на училището.
(5) Юридическите лица, които предлагат занимания по интереси, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. предметът им на дейност да включва образователни услуги и/или други образователни дейности;
2. да притежават опит в организирането или провеждането на образователни, творчески и спортни дейности на деца и ученици;
3. предлаганите занимания по интереси да съответстват на тематичните направления;
4. предлаганите ръководители на занимания по интереси да са в трудови или облигационни правоотношения с юридическото лице и да притежават професионален опит и/или професионална квалификация в областта на съответното занимание по интереси, да не извършват дейности, които съдържат идеологически и/или религиозни доктрини, верски убеждения или нетолерантност;
5. да разполагат със съответната база в случаите, когато заниманията по интереси се провеждат извън училището.
(6) Юридическите лица, които предлагат занимания по интереси в областта на спорта, трябва да притежават спортна лицензия съгласно Закона за физическото възпитание и спорта или да са членове на лицензирана спортна федерация.
(7) Физическите лица, извън педагогическите специалисти в училището, които предлагат занимания по интереси като ръководители на съответните дейности, се регистрират в информационната система по ал. 1 чрез попълване на формуляр за регистрация.
(8) Физическите лица по ал. 7 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
2. да не са лишени от право да упражняват професия, съответстваща на дейността, която предлагат;
3. да не извършват дейности, които съдържат идеологически и/или религиозни доктрини, верски убеждения и/или нетолерантност;
4. да притежават професионален опит и/или професионална квалификация, и/или педагогическа правоспособност, съответстваща на конкретното занимание по интереси, за което кандидатстват;
5. предлаганите от тях занимания по интереси да съответстват на тематичните направления.
(9) Физическите лица, които предлагат занимания по интереси в областта на спорта, трябва да са вписани в Националния регистър на спортно-педагогическите кадри към Министерството на младежта и спорта по Наредба № 2 на министъра на младежта и спорта от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (ДВ, бр. 29 от 2017 г.).
(10) От информационната система по ал. 1 на изпълнителите се изключват физически или юридически лица, които:
1. не отговарят на изискванията по ал. 5, 6, 8 и 9;
2. предлагат за ръководители на съответните занимания лица, за които е налице информация, че:
а) са осъдени за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
б) са лишени от право да упражняват професия, съответстваща на дейността, която предлагат;
в) страдат от заболявания и отклонения, които могат да застрашат живота и здравето на учениците;
г) извършват дейности, свързани с налагането на идеологически и/или религиозни доктрини, верски убеждения и/или нетолерантност.“
6. Създава се чл. 21б:
„Чл. 21б. (1) Директорът на училището извършва анализ на съответствието между потребностите и желанията на учениците и направените предложения на юридическите и физическите лица, които са регистрирани в информационната система, и възможностите и спецификата на училището, като предлага на педагогическия съвет да одобри предложенията за занимания по интереси в училището за съответната учебна година.
(2) Броят на групите за занимания по интереси и ръководителите им се определят от директора на училището в срок до 10 октомври въз основа на подадените заявления на учениците и с изразено информирано съгласие на родителя за участието на съответния ученик.
(3) Групите за занимания по интереси в училището се формират в зависимост от посоченото първо желание на ученика, като може да се формират с ученици от различни класове, както и сборни групи с ученици от групите за целодневна организация на учебния ден.
(4) При невъзможност да се формира група за занимания по интереси по първо желание групите се формират по второ или следващо желание, без да се надвишава максималният брой на учениците в групата, определен от директора на училището.
(5) Училището осигурява участие в занимания по интереси на минимум 20 на сто от учениците в училището.
(6) В случай че училището не осигури участието на посочените в ал. 5 ученици, първостепенният разпоредител с бюджет намалява средствата за занимания по интереси пропорционално на недостига до 20 на сто.
(7) Когато в информационната система са регистрирани предложения за провеждане на занимания по интереси, свързани с играта на шах, и е направен избор от ученици за включване в такива занимания, в училището задължително се формира група или групи за занимания по интереси, свързани с играта на шах. В случай че не е направен избор от ученици за участие в занимания по интереси, свързани с играта на шах, такива занимания се провеждат в часовете за занимания по интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден.“
7. Създава се чл. 21в:
„Чл. 21в. (1) Заниманията по интереси се организират със седмичен брой часове и/или на модулен принцип, който включва средно не по-малко от два часа седмично по броя на учебните седмици, съгласно разработен времеви график от ръководителя на групата с разпределение на темите.
(2) Часовете за занимания по интереси не формират и не допълват нормата за задължителна преподавателска работа.
(3) Когато ученикът е възпрепятстван да се включи в конкретно занимание, той представя документ, който удостоверява обстоятелствата за отсъствието му.
(4) При отсъствието на ръководителя на групата повече от три часа времевият график за занимания по интереси се актуализира при възможност, като се запазва общият брой часове за дейността.“
8. Създава се чл. 21г:
„Чл. 21г. (1) Училището осигурява разнообразие от занимания по интереси в часовете за занимания по интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден.
(2) Учителите в групи за целодневна организация подпомагат ръководителите на групи за занимания по интереси, когато тези занимания се провеждат в рамките на целодневната организация на учебния ден.“
9. Създава се чл. 21д:
„Чл. 21д. (1) Училищата изготвят до 10 октомври програма за занимания по интереси за съответната учебна година в съответствие с тематичните направления, която се утвърждава от директора на училището.
(2) Програмата за занимания по интереси включва:
1. дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в тематичните направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“;
2. дейности за подпомагане на професионалното ориентиране на учениците при избора на възможности за обучение и професия;
3. тематичните направления на заниманията по интереси, които ще се провеждат в училището;
4. дейности за изяви на учениците, обхванати в заниманията по интереси, за популяризиране на постиженията им;
5. междуинституционални дейности за занимания по интереси и за изяви на постиженията на учениците;
6. групите и учениците в тях, както и ръководителите на групите.
(3) Училището съвместно с родителите и/или с външни юридически лица организира най-малко два пъти годишно публични изяви на учениците, участници в групите за занимания по интереси, които включват концерти, тържества, състезания, изложби, дебати, конкурси и други, за популяризиране на индивидуалните и/или груповите постижения, способностите на учениците и творческите резултати.
(4) Училищата изготвят до 1 септември отчет за проведените занимания по интереси.“
10. Създава се чл. 21е:
„Чл. 21е. (1) Общината осъществява обща програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси, в сътрудничество с училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, които организират занимания по интереси, други общини, регионалните управления на образованието и други институции. Програмата включва:
1. организиране и провеждане на междуинституционални дейности и изяви, включително състезания, концерти и други, с учениците, които участват в заниманията по интереси, от две и повече училища на територията на общината и/или областта;
2. организиране и провеждане на посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, музеи, библиотеки и други институции, публични и стопански организации и други;
3. организиране и провеждане на занимания по интереси, дейности и изяви, които насърчават играта на шах в училище, в случай на невъзможност на училището да организира и да провежда такива занимания, дейности и изяви.
(2) Програмата по ал. 1 е част от общинската програма по чл. 256, ал. 1, т. 12 от ЗПУО и се финансира, както следва:
1. със средствата от неизпълнение на изискванията по чл. 21, ал. 3 и 7 и чл. 21б, ал. 5;
2. със средства по чл. 16а, ал. 3, т. 2 и чл. 17, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2018 г.);
3. със средства от бюджета на първостепенните разпоредители с бюджет;
4. със средства от други източници.“
11. В чл. 27:
а) в ал. 5 думите „до 80 учебни часа“ се заменят с „от 60 до 120 учебни часа“;
б) в ал. 7 думите „не повече от 30 учебни часа“ се заменят с „не повече от 80 учебни часа“.
12. В чл. 30:
а) в ал. 1 думата „задължително“ се заличава, а думите „не повече от 30 учебни часа“ се заменят с „не по-малко от 30 учебни часа“;
б) в ал. 2 думите „въз основа на доклади на учители на групи или на класни ръководители и на резултатите от образователния процес“ се заменят с „по предложение на координатора по чл. 7“.
13. Създава се чл. 35а:
„Чл. 35а. (1) Дейностите за подпомагане на кариерното ориентиране на учениците се осъществяват въз основа на програми за кариерно развитие и мобилност, програми за образователно развитие и мобилност и програми за личностно и социално развитие на базата на проучване на местните условия и координация с институции в системата на професионалното ориентиране.
(2) Дейностите за подпомагане на кариерното ориентиране по ал. 1 се осъществяват от кариерни консултанти.“
14. Създава се чл. 35б:
„Чл. 35б. (1) Кариерните консултанти предоставят специализирани услуги по кариерно ориентиране на учениците от всички видове и степени училища за областта, подпомагат методически педагогическите съветници, класните ръководители и учителите в областта на кариерното ориентиране на учениците и информират и консултират родители и граждани.
(2) Кариерните консултанти изпълняват програма за обучение по кариерно ориентиране на учениците във връзка с прехода им от една образователна степен към друга и към пазара на труда.“
15. Създава се чл. 35в:
„Чл. 35в. Кариерните консултанти изпълняват функциите по чл. 35а и 35б, като:
1. предоставят актуална информация за:
а) структурата и видовете подготовка в училищното образование;
б) институциите в системата на средното и висшето образование по териториален признак и по области на образование и обучение;
в) характеристиките на професиите, профилите и специалностите;
г) потребностите и изискванията на пазара на труда по данни на регионалните служби по заетостта;
2. осъществяват индивидуална, групова и диагностична работа с учениците от всички степени на училищното образование за подобряване мотивацията за учене и за развитие на познавателните и професионалните интереси и нагласите и мотивацията за професионална реализация и кариерно развитие;
3. оказват подкрепа за вземане на решения при прехода от една към друга степен на образование;
4. развиват уменията на учениците за планиране на учебно и лично време, за кариерно развитие, за преодоляване на грешки, свързани с избора на образование и професия, за решаване на вътрешни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация;
5. провеждат тренинги за формиране на умения за избор на образование и/или на професия и подпомагат учениците в изпълнението на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране;
6. участват в създаването и утвърждаването на иновативни училищни практики за кариерно ориентиране на учениците.“
16. В чл. 48, ал. 4 думите „по чл. 20“ се заменят с „по чл. 20, ал. 1“.
17. В чл. 59, ал. 1 думата „планирана“ се заличава.
18. В чл. 65, ал. 5 думите „докладва за“ се заменят с „представи обстоятелствата, свързани с“.
19. В чл. 128:
а) алинея 5 се изменя така:
„(5) Екипът по ал. 1 провежда общи срещи не по-малко от три пъти през учебната година – в началото на учебната година и в края на първия и на втория учебен срок. Родителят се запознава с датите на срещите.“;
б) в ал. 6 думите „извън определения график“ се заменят с „извънредно“;
в) в ал. 9 след думата „протокол“ се добавя „в хартиен или електронен вид“.
20. В чл. 129, ал. 2, т. 10 след думата „доклади“ се добавя „в електронен вид“.
21. В чл. 135, ал. 2 след думата „доклад“ се добавя „в хартиен и/или електронен вид“.
22. В чл. 136, ал. 2 след думата „доклад“ се добавя „в хартиен и/или електронен вид“.
23. В чл. 137, ал. 2 след думата „доклад“ се добавя „в хартиен и/или електронен вид“.
24. В чл. 140:
а) в ал. 2 т. 2 се отменя;
б) в ал. 3 след думите „издадено от друг регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“ се добавя „справка за резултатите от обучението за първия учебен срок“ и се поставя запетая.
25. В чл. 142:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Становището по чл. 140, ал. 1 съдържа преценка на индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профили или в специалности от професии и насочването му в подходящ профил, съответно специалност от професия, съобразен с държавния план-прием и с допълнителния държавен план-прием за областта.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 и 4 думите „становището по ал. 2“ се заменят съответно със „становището по чл. 140, ал. 1“.
26. Наименованието на досегашната „Глава четвърта „Индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми на ученици със специални образователни потребности и на ученици с изявени дарби“ се заменя с „Глава пета „Индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми на ученици със специални образователни потребности и на ученици с изявени дарби“.
27. Наименованието на досегашната „Глава пета „Обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания“ се заменя с „Глава шеста „Обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания“.
28. В чл. 177, ал. 1, т. 4 след думата „краткосрочни“ се добавя „петдневни“.
29. Наименованието на досегашната „Глава шеста „Условия и ред за организиране на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в паралелки и групи в центровете за специална образователна подкрепа“ се заменя с „Глава седма „Условия и ред за организиране на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в паралелки и групи в центровете за специална образователна подкрепа“.
30. Създава се чл. 181а:
„Чл. 181а. Родителят е длъжен да предоставя информация за здравословното състояние на детето или ученика и за проведени медицински изследвания и консултации и да осъществява взаимодействие с медицинския специалист в здравния кабинет в центъра за специална образователна подкрепа.“
31. В чл. 186, ал. 1 след думите „индивидуалните учебни планове“ се поставя запетая и се добавя „от дейностите на групите за занимания по интереси“.
32. Създава се чл. 191а:
„Чл. 191а. (1) Задължителното предучилищно образование и дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата в подготвителните групи се осъществява в рамките на цял ден, половин ден или почасово.
(2) Обучението и дейностите за подкрепа за личностно развитие на учениците се осъществяват:
1. в рамките на цял ден – за учениците от I до VII клас включително;
2. в рамките на цял ден или на половин ден – за учениците след VII клас.“
33. В чл. 192:
а) в ал. 6 думите „завършил VІІ или Х клас“ се заменят със „завършил VІІ, Х или XII клас“;
б) алинея 7 се изменя така:
„(7) До 5 дни от края на втория учебен срок на учебната година доклад-оценката по ал. 6 се предоставя на директора на училището, в което е записан ученикът, за издаване на удостоверение за завършен VІІ, Х или XII клас. Удостоверението за завършен VІІ или Х клас дава право на ученика да продължи обучението си в VІІІ, съответно в ХІ клас, и на професионално обучение. Удостоверението за завършен XII клас дава право на ученика на професионално обучение.“
§ 2. В Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.), в чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Преди провеждането на текущата педагогическа практика обучаващите се задължително предоставят информация в електронен вид, свързана с населеното място, в което желаят да упражняват професия въз основа на придобитата професионална квалификация „учител“.
(3) Информацията по ал. 2 съдържа:
1. персонална информация за лицето;
2. информация за образование и квалификация;
3. професионален и учителски стаж;
4. нагласи за професионално и кариерно развитие като педагогически специалист.
(4) Информацията по ал. 3 се използва за изготвяне на национална карта на педагогическите специалисти.“
§ 3. В Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13 се създават ал. 3 – 7:
„(3) Когато със средствата по ал. 1 се осигурява закуска, средствата се използват за предоставяне на основна закуска или за подкрепителна закуска (подкрепително хранене) в зависимост от подадената заявка от детската градина, училището или центъра за специална образователна подкрепа.
(4) Основната закуска по ал. 3 осигурява 20 на сто от енергийното съдържание на храната за деня на съответната възрастова група и се предоставя сутрин до 9,00 часа.
(5) Подкрепителната закуска (подкрепителното хранене) по ал. 3 осигурява 10 – 15 на сто от енергийното съдържание на храната за деня за съответната възрастова група и се предоставя:
1. в голямото междучасие сутрин за децата от подготвителните групи в държавните и в общинските училища и в центровете за специална образователна подкрепа;
2. в голямото междучасие сутрин или след обяд за учениците от I до IV клас в държавните и в общинските училища и в центровете за специална образователна подкрепа;
3. съобразно дневния режим на съответната детска градина за децата от задължителното предучилищно образование.
(6) Закуската на децата от задължителното предучилищно образование в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа, както и на учениците от I до IV клас се осигурява в съответствие с изискванията на Наредба № 37 на министъра на здравеопазването от 2009 г. за здравословното хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.), на Наредба № 6 на министъра на здравеопазването от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и на Наредба № 9 на министъра на земеделието и храните от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2012 г., бр. 85 от 2015 г. и бр. 81 от 2018 г.; Решение № 2308 на Върховния административен съд от 21.02.2018 г. по а.д. № 927 от 2017 г. – ДВ, бр. 93 от 2018 г.).
(7) Педагогическият съвет взема решение за вида на предлаганата закуска – основна закуска или подкрепителна закуска (подкрепително хранене), след проучване на мнението на родителите и при отчитане на мнението на обществения съвет.“
2. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) От държавния бюджет се предоставят целеви средства за занимания по интереси, организирани от държавните и общинските училища, за развитие на способностите, компетентностите и за изява на дарбите на учениците.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на първостепенните разпоредители с бюджет въз основа на нормативи за занимания по интереси за институция и за ученик в дневна форма или в дуална система на обучение, определени с акта по чл. 282, ал. 3 от ЗПУО, като броят на учениците се определя по данни от НЕИСПУО към 1 януари на текущата година.
(3) Средствата по ал. 1 на общинските училища се разпределят, както следва:
1. 100 на сто от норматива за занимания по интереси на институция и 88 на сто от норматива за занимания по интереси за ученик по броя на учениците;
2. неразпределените дванадесет на сто от средствата по т. 1 се разходват от първостепенните разпоредители с бюджет за организиране на изяви, включително състезания, концерти и други, с учениците, които участват в заниманията по интереси на територията на общината.
(4) Министърът на образованието и науката, министърът на културата и министърът на младежта и спорта разпределят пълния размер на получените от държавния бюджет средства за занимания по интереси между финансираните от тях училища съобразно нормативите за занимания по интереси на институция и на ученик в дневна форма или в дуална система на обучение.“
3. Създава се чл. 16б:
„Чл. 16б. (1) С получените по реда на чл. 16а, ал. 3, т. 1 и ал. 4 средства училищата финансират разходи за възнаграждения на ръководителите на групи за занимания по интереси, за външни изпълнители, за закупуване на материали, за абонамент за специализирана литература и електронни продукти, за посещение на културни, исторически и спортни обекти, за изяви и за транспорт.
(2) Разходите за възнаграждения на педагогическите и непедагогическите специалисти от училището са съгласно определените във вътрешните правила размери за работната заплата.
(3) Разходите за посещения на културни, исторически и спортни обекти заедно с извършените във връзка с тях разходи за транспорт не могат да надвишават 10 на сто от размера на предоставените на училището средства.
(4) Неусвоените средства в края на годината остават в преходен остатък, включват се в бюджета на училището за следващата година и се разходват само за дейности за занимания по интереси.
(5) При установяването на увеличаващ се преходен остатък по бюджета на училището за сметка на неусвоени средства за занимания по интереси за период три последователни години финансирането на заниманията по интереси за училището се преустановява до усвояването на реализирания преходен остатък. Директорът на училището представя на първостепенния разпоредител с бюджет подробен анализ за неизпълнението на програмите за занимания по интереси по държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
(6) С получените средства по ал. 1, включително останалите в преходен остатък средства по ал. 4, училищата не могат да финансират дейности за занимания по интереси, финансирани за сметка на европейски фондове и програми.“
4. Създава се чл. 16в:
„Чл. 16в. (1) Със средствата по чл. 16а, ал. 3, т. 2, както и с намалените от училищата средства за неизпълнение на изисквания за организиране и провеждане на занимания по интереси съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование, първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи общински училища, могат да извършват разходи за транспорт, наем на зали и оборудване за провеждане на изяви и дейности, свързани със занимания по интереси.
(2) Неусвоените средства по ал. 1 в края на годината се възстановяват в централния бюджет.
(3) Със средствата по чл. 16а не може да се финансират дейностите за занимания по интереси, утвърдени в годишната програма по чл. 17, ал. 1 на центровете за подкрепа за личностно развитие.
(4) Министърът на образованието и науката, министърът на културата и министърът на младежта и спорта разпределят намалените от училищата средства за неизпълнение на изисквания за организиране и провеждане на занимания по интереси съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование между останалите финансирани от тях училища въз основа на броя на учениците за провеждане на изяви и дейности.“
5. В чл. 52а се създава ал. 4:
„(4) В случаите, когато детската градина или училището не може да осигури изпълнението на дейността по ал. 1, се допуска възлагането й на външни изпълнители, като средствата се предоставят само за разходи за труд на наетите лица за изпълнението на конкретните дейности.“
6. В чл. 52б:
а) в ал. 1 думите „децата и учениците в основната степен на образование и в които броят на записаните деца в детската градина или на учениците в основната степен на образование в училището е не по-малко от 15“ се заменят с „децата и учениците и в които броят на записаните деца в детската градина или на учениците в училището е не по-малко от 15“;
б) в ал. 3 думите „в основната степен на образование“ се заличават.
7. Създава се чл. 57а:
„Чл. 57а. (1) В случаите, когато броят на децата в яслените групи в детските градини, изчислен на базата на средна месечна посещаемост за период три последователни месеца, е по-малък от 12, максималният брой на децата в яслените групи може да бъде завишен над максималния по приложение № 7 или над определения по реда на чл. 57 с до 3 деца.
(2) Завишаването на броя на децата по ал. 1 се извършва след решение на общинския съвет и при условие че са спазени здравните изисквания към детските ясли, определени с наредба на министъра на здравеопазването, и изискванията на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
(3) Решението на общинския съвет по ал. 2 се взема за период една учебна година само в общини с недостиг на места в яслите и в яслените групи в детските градини.“
8. В чл. 61, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „съгласувано с началника на регионалното управление на образованието“.
9. В чл. 63:
а) в ал. 1 т. 2 и 3 са изменят така:
„2. две паралелки – при минимален брой 13 ученици – за паралелките в класовете от началния етап на основното образование, и 15 ученици – за паралелките в класовете от прогимназиалния етап на основното образование при училищен план-прием и при държавните спортни училища, както и на първи и на втори гимназиален етап на средното образование;
3. три паралелки – при минимален брой 17 ученици – за паралелките в класовете от началния етап на основното образование, и 20 ученици – за паралелките в класовете от прогимназиалния етап на основното образование при училищен план-прием и при държавните спортни училища, както и на първи и на втори гимназиален етап на средното образование.“;
б) в ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „но не по-малък от 9 в паралелки за придобиване на квалификация по защитените от държавата специалности от професии и не по-малък от 12 в паралелки по специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.“
10. В чл. 69, ал. 4 накрая се добавя „и след съгласуване с финансиращия орган“.
11. Приложение № 1в към чл. 14, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1в към чл. 14, ал. 1
Заявка за участие за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І до ІV клас
Входящ номер: ............
Част I
Информация за заявителя
Наименование на училището/детската градина: .....................................................................................................................
Име на директора: .......................................................................................................................................................................
Част II
Дейности, за които се кандидатства
(попълнете с ДА или НЕ)
1. Осигуряване на закуска:
а) основна ................................................................................................................................................................................
б) подкрепителна (подкрепително хранене) .........................................................................................................................
2. Подпомагане на обедното хранене на учениците при целодневна организация на учебния
ден .................................................................................................................................................................................................         
Част IIІ
Количествени показатели
Брой деца/ученици в детската градина/училището, включени във:
Дейности по част II
Подготвителни групи
I – IV клас, в т.ч.:
I клас
II клас
III клас
IV клас
Дейност по т. 1, буква „а“
 
 
 
 
 
 
Дейност по т. 1, буква „б“
 
 
 
 
 
 
Дейност по т. 2
 
 
 
 
 
 
12. Приложение № 6б към чл. 52б, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 6б към чл. 52б, ал. 3
Размер на финансирането на институциите за работа с деца и ученици от уязвими групи според групата за финансиране
Група за финансиране на детската градина или училището
Размер на финансирането за едно дете в детска градина и ученик в основната образователна степен в училищата в дневна форма на обучение
(левове на дете/ученик)
Размер на финансирането за ученик в I и II гимназиален етап в дневна форма и в дуална система на обучение
(левове на ученик)
1-ва
40
20
2-ра
80
40
3-та
120
60
4-та
160
80
5-а
200
100
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Дейностите по чл. 21а, ал. 1, чл. 21б, ал. 2 и чл. 21д, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование за учебната 2018 – 2019 г. се извършват в срок до един месец от влизането в сила на постановлението.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 3, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
10989
Министерски съвет
брой: 105, от дата 18.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ стр.43
 
 
Постановление № 289 от 12 декември 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14:
а) в ал. 5 думите „не повече от 10 астрономически часа“ се заменят с „не повече от 20 астрономически часа“;
б) алинея 7 се изменя така:
„(7) За резултатите от напредъка на детето учителите изготвят доклад в електронен или хартиен вид до директора в края на учебната година. Материалите, становищата и докладът са част от детското портфолио. Отчетеният напредък и препоръките от доклада се отразяват в личното образователно дело на детето.“
2. В чл. 17:
а) в ал. 3 думите „до 80 учебни часа“ се заменят с „от 60 до 120 учебни часа“;
б) в ал. 4 думите „не повече от 30 учебни часа“ се заменят с „не повече от 80 учебни часа“.
3. В чл. 20:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 – 5:
„(2) Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
(3) Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.
(4) Заниманията по интереси се организират от детските градини, както и от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на детската градина или училището.
(5) Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“
4. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Заниманията по интереси в училищата включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.
(2) Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“, „Спорт“.
(3) Заниманията по интереси по тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ са не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.
(4) В случай на неизпълнение на изискванията, определени в ал. 3, първостепенният разпоредител с бюджет намалява средствата за занимания по интереси на съответното училище с процента на недостига от часове по посочените в ал. 3 направления.
(5) Заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, може да се организират съвместно от две и повече училища.
(6) Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси.
(7) Външните за училището физически и юридически лица по ал. 6 провеждат не по-малко от 5 на сто от организираните занимания по интереси в училището.
(8) При неизпълнение на изискването по ал. 7 първостепенният разпоредител с бюджет намалява средствата за заниманията по интереси с 5 на сто.
(9) Ръководители на заниманията по интереси са педагогически и други специалисти от училището или външни за него физически лица и представители на юридически лица, включително от други образователни институции.
(10) Родители на ученици, чийто професионален опит е свързан със съответното тематично направление на заниманията по интереси, могат да провеждат занимания по интереси до три часа годишно във или извън училището в присъствието на ръководителя на групата.
(11) Заниманията по интереси, чрез които се подпомага професионалното ориентиране на учениците по отношение на избора на възможности за обучение и професия, са свързани с посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации на територията на общината и/или областта.
(12) Заниманията по интереси може да се провеждат:
1. извън часовете по учебен план;
2. по време на целодневната организация на учебния ден извън дейностите по самоподготовка с оглед осигуряване на разнообразие от занимания по интереси;
3. през почивните дни и ваканциите.
(13) Заниманията по интереси може да се провеждат в училището и/или в база, определена в договор с юридическо лице, включително в центрове за подкрепа за личностно развитие, в музеи, библиотеки, читалища и бази на други външни организации.
(14) В случаите, когато заниманията по интереси се изпълняват извън училището, се спазват съответно разпоредбите на Наредба № 10 на министъра на образованието и науката от 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г. и бр. 48 и 82 от 2018 г.) и на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 365 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 103 от 2016 г.).“
5. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) Заниманията по интереси в училищата за съответната учебна година се избират от учениците със съгласието на родителите им и се регистрират в информационна система за заниманията по интереси до 5 октомври.
(2) Изборът на занимания по интереси се извършва чрез проучване на желанията на учениците въз основа на анкета, разработена и приложена от училището и съдържаща индикатори за отчитане на:
1. индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика;
2. миналия опит на ученика в занимания по интереси;
3. съответствието между потребностите и желанията на ученика, регистрираните предложения в информационната система и възможностите и спецификата на училището.
(3) Юридическите лица, които предлагат занимания по интереси, се регистрират в информационната система по ал. 1.
(4) Посочените от юридическите лица данни при регистрацията подлежат на проверка в съответния публичен регистър – търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, регистър БУЛСТАТ, Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Проверката се организира от директора на училището.
(5) Юридическите лица, които предлагат занимания по интереси, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. предметът им на дейност да включва образователни услуги и/или други образователни дейности;
2. да притежават опит в организирането или провеждането на образователни, творчески и спортни дейности на деца и ученици;
3. предлаганите занимания по интереси да съответстват на тематичните направления;
4. предлаганите ръководители на занимания по интереси да са в трудови или облигационни правоотношения с юридическото лице и да притежават професионален опит и/или професионална квалификация в областта на съответното занимание по интереси, да не извършват дейности, които съдържат идеологически и/или религиозни доктрини, верски убеждения или нетолерантност;
5. да разполагат със съответната база в случаите, когато заниманията по интереси се провеждат извън училището.
(6) Юридическите лица, които предлагат занимания по интереси в областта на спорта, трябва да притежават спортна лицензия съгласно Закона за физическото възпитание и спорта или да са членове на лицензирана спортна федерация.
(7) Физическите лица, извън педагогическите специалисти в училището, които предлагат занимания по интереси като ръководители на съответните дейности, се регистрират в информационната система по ал. 1 чрез попълване на формуляр за регистрация.
(8) Физическите лица по ал. 7 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
2. да не са лишени от право да упражняват професия, съответстваща на дейността, която предлагат;
3. да не извършват дейности, които съдържат идеологически и/или религиозни доктрини, верски убеждения и/или нетолерантност;
4. да притежават професионален опит и/или професионална квалификация, и/или педагогическа правоспособност, съответстваща на конкретното занимание по интереси, за което кандидатстват;
5. предлаганите от тях занимания по интереси да съответстват на тематичните направления.
(9) Физическите лица, които предлагат занимания по интереси в областта на спорта, трябва да са вписани в Националния регистър на спортно-педагогическите кадри към Министерството на младежта и спорта по Наредба № 2 на министъра на младежта и спорта от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (ДВ, бр. 29 от 2017 г.).
(10) От информационната система по ал. 1 на изпълнителите се изключват физически или юридически лица, които:
1. не отговарят на изискванията по ал. 5, 6, 8 и 9;
2. предлагат за ръководители на съответните занимания лица, за които е налице информация, че:
а) са осъдени за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
б) са лишени от право да упражняват професия, съответстваща на дейността, която предлагат;
в) страдат от заболявания и отклонения, които могат да застрашат живота и здравето на учениците;
г) извършват дейности, свързани с налагането на идеологически и/или религиозни доктрини, верски убеждения и/или нетолерантност.“
6. Създава се чл. 21б:
„Чл. 21б. (1) Директорът на училището извършва анализ на съответствието между потребностите и желанията на учениците и направените предложения на юридическите и физическите лица, които са регистрирани в информационната система, и възможностите и спецификата на училището, като предлага на педагогическия съвет да одобри предложенията за занимания по интереси в училището за съответната учебна година.
(2) Броят на групите за занимания по интереси и ръководителите им се определят от директора на училището в срок до 10 октомври въз основа на подадените заявления на учениците и с изразено информирано съгласие на родителя за участието на съответния ученик.
(3) Групите за занимания по интереси в училището се формират в зависимост от посоченото първо желание на ученика, като може да се формират с ученици от различни класове, както и сборни групи с ученици от групите за целодневна организация на учебния ден.
(4) При невъзможност да се формира група за занимания по интереси по първо желание групите се формират по второ или следващо желание, без да се надвишава максималният брой на учениците в групата, определен от директора на училището.
(5) Училището осигурява участие в занимания по интереси на минимум 20 на сто от учениците в училището.
(6) В случай че училището не осигури участието на посочените в ал. 5 ученици, първостепенният разпоредител с бюджет намалява средствата за занимания по интереси пропорционално на недостига до 20 на сто.
(7) Когато в информационната система са регистрирани предложения за провеждане на занимания по интереси, свързани с играта на шах, и е направен избор от ученици за включване в такива занимания, в училището задължително се формира група или групи за занимания по интереси, свързани с играта на шах. В случай че не е направен избор от ученици за участие в занимания по интереси, свързани с играта на шах, такива занимания се провеждат в часовете за занимания по интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден.“
7. Създава се чл. 21в:
„Чл. 21в. (1) Заниманията по интереси се организират със седмичен брой часове и/или на модулен принцип, който включва средно не по-малко от два часа седмично по броя на учебните седмици, съгласно разработен времеви график от ръководителя на групата с разпределение на темите.
(2) Часовете за занимания по интереси не формират и не допълват нормата за задължителна преподавателска работа.
(3) Когато ученикът е възпрепятстван да се включи в конкретно занимание, той представя документ, който удостоверява обстоятелствата за отсъствието му.
(4) При отсъствието на ръководителя на групата повече от три часа времевият график за занимания по интереси се актуализира при възможност, като се запазва общият брой часове за дейността.“
8. Създава се чл. 21г:
„Чл. 21г. (1) Училището осигурява разнообразие от занимания по интереси в часовете за занимания по интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден.
(2) Учителите в групи за целодневна организация подпомагат ръководителите на групи за занимания по интереси, когато тези занимания се провеждат в рамките на целодневната организация на учебния ден.“
9. Създава се чл. 21д:
„Чл. 21д. (1) Училищата изготвят до 10 октомври програма за занимания по интереси за съответната учебна година в съответствие с тематичните направления, която се утвърждава от директора на училището.
(2) Програмата за занимания по интереси включва:
1. дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в тематичните направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“;
2. дейности за подпомагане на професионалното ориентиране на учениците при избора на възможности за обучение и професия;
3. тематичните направления на заниманията по интереси, които ще се провеждат в училището;
4. дейности за изяви на учениците, обхванати в заниманията по интереси, за популяризиране на постиженията им;
5. междуинституционални дейности за занимания по интереси и за изяви на постиженията на учениците;
6. групите и учениците в тях, както и ръководителите на групите.
(3) Училището съвместно с родителите и/или с външни юридически лица организира най-малко два пъти годишно публични изяви на учениците, участници в групите за занимания по интереси, които включват концерти, тържества, състезания, изложби, дебати, конкурси и други, за популяризиране на индивидуалните и/или груповите постижения, способностите на учениците и творческите резултати.
(4) Училищата изготвят до 1 септември отчет за проведените занимания по интереси.“
10. Създава се чл. 21е:
„Чл. 21е. (1) Общината осъществява обща програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси, в сътрудничество с училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, които организират занимания по интереси, други общини, регионалните управления на образованието и други институции. Програмата включва:
1. организиране и провеждане на междуинституционални дейности и изяви, включително състезания, концерти и други, с учениците, които участват в заниманията по интереси, от две и повече училища на територията на общината и/или областта;
2. организиране и провеждане на посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, музеи, библиотеки и други институции, публични и стопански организации и други;
3. организиране и провеждане на занимания по интереси, дейности и изяви, които насърчават играта на шах в училище, в случай на невъзможност на училището да организира и да провежда такива занимания, дейности и изяви.
(2) Програмата по ал. 1 е част от общинската програма по чл. 256, ал. 1, т. 12 от ЗПУО и се финансира, както следва:
1. със средствата от неизпълнение на изискванията по чл. 21, ал. 3 и 7 и чл. 21б, ал. 5;
2. със средства по чл. 16а, ал. 3, т. 2 и чл. 17, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2018 г.);
3. със средства от бюджета на първостепенните разпоредители с бюджет;
4. със средства от други източници.“
11. В чл. 27:
а) в ал. 5 думите „до 80 учебни часа“ се заменят с „от 60 до 120 учебни часа“;
б) в ал. 7 думите „не повече от 30 учебни часа“ се заменят с „не повече от 80 учебни часа“.
12. В чл. 30:
а) в ал. 1 думата „задължително“ се заличава, а думите „не повече от 30 учебни часа“ се заменят с „не по-малко от 30 учебни часа“;
б) в ал. 2 думите „въз основа на доклади на учители на групи или на класни ръководители и на резултатите от образователния процес“ се заменят с „по предложение на координатора по чл. 7“.
13. Създава се чл. 35а:
„Чл. 35а. (1) Дейностите за подпомагане на кариерното ориентиране на учениците се осъществяват въз основа на програми за кариерно развитие и мобилност, програми за образователно развитие и мобилност и програми за личностно и социално развитие на базата на проучване на местните условия и координация с институции в системата на професионалното ориентиране.
(2) Дейностите за подпомагане на кариерното ориентиране по ал. 1 се осъществяват от кариерни консултанти.“
14. Създава се чл. 35б:
„Чл. 35б. (1) Кариерните консултанти предоставят специализирани услуги по кариерно ориентиране на учениците от всички видове и степени училища за областта, подпомагат методически педагогическите съветници, класните ръководители и учителите в областта на кариерното ориентиране на учениците и информират и консултират родители и граждани.
(2) Кариерните консултанти изпълняват програма за обучение по кариерно ориентиране на учениците във връзка с прехода им от една образователна степен към друга и към пазара на труда.“
15. Създава се чл. 35в:
„Чл. 35в. Кариерните консултанти изпълняват функциите по чл. 35а и 35б, като:
1. предоставят актуална информация за:
а) структурата и видовете подготовка в училищното образование;
б) институциите в системата на средното и висшето образование по териториален признак и по области на образование и обучение;
в) характеристиките на професиите, профилите и специалностите;
г) потребностите и изискванията на пазара на труда по данни на регионалните служби по заетостта;
2. осъществяват индивидуална, групова и диагностична работа с учениците от всички степени на училищното образование за подобряване мотивацията за учене и за развитие на познавателните и професионалните интереси и нагласите и мотивацията за професионална реализация и кариерно развитие;
3. оказват подкрепа за вземане на решения при прехода от една към друга степен на образование;
4. развиват уменията на учениците за планиране на учебно и лично време, за кариерно развитие, за преодоляване на грешки, свързани с избора на образование и професия, за решаване на вътрешни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация;
5. провеждат тренинги за формиране на умения за избор на образование и/или на професия и подпомагат учениците в изпълнението на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране;
6. участват в създаването и утвърждаването на иновативни училищни практики за кариерно ориентиране на учениците.“
16. В чл. 48, ал. 4 думите „по чл. 20“ се заменят с „по чл. 20, ал. 1“.
17. В чл. 59, ал. 1 думата „планирана“ се заличава.
18. В чл. 65, ал. 5 думите „докладва за“ се заменят с „представи обстоятелствата, свързани с“.
19. В чл. 128:
а) алинея 5 се изменя така:
„(5) Екипът по ал. 1 провежда общи срещи не по-малко от три пъти през учебната година – в началото на учебната година и в края на първия и на втория учебен срок. Родителят се запознава с датите на срещите.“;
б) в ал. 6 думите „извън определения график“ се заменят с „извънредно“;
в) в ал. 9 след думата „протокол“ се добавя „в хартиен или електронен вид“.
20. В чл. 129, ал. 2, т. 10 след думата „доклади“ се добавя „в електронен вид“.
21. В чл. 135, ал. 2 след думата „доклад“ се добавя „в хартиен и/или електронен вид“.
22. В чл. 136, ал. 2 след думата „доклад“ се добавя „в хартиен и/или електронен вид“.
23. В чл. 137, ал. 2 след думата „доклад“ се добавя „в хартиен и/или електронен вид“.
24. В чл. 140:
а) в ал. 2 т. 2 се отменя;
б) в ал. 3 след думите „издадено от друг регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“ се добавя „справка за резултатите от обучението за първия учебен срок“ и се поставя запетая.
25. В чл. 142:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Становището по чл. 140, ал. 1 съдържа преценка на индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профили или в специалности от професии и насочването му в подходящ профил, съответно специалност от професия, съобразен с държавния план-прием и с допълнителния държавен план-прием за областта.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 и 4 думите „становището по ал. 2“ се заменят съответно със „становището по чл. 140, ал. 1“.
26. Наименованието на досегашната „Глава четвърта „Индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми на ученици със специални образователни потребности и на ученици с изявени дарби“ се заменя с „Глава пета „Индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми на ученици със специални образователни потребности и на ученици с изявени дарби“.
27. Наименованието на досегашната „Глава пета „Обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания“ се заменя с „Глава шеста „Обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания“.
28. В чл. 177, ал. 1, т. 4 след думата „краткосрочни“ се добавя „петдневни“.
29. Наименованието на досегашната „Глава шеста „Условия и ред за организиране на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в паралелки и групи в центровете за специална образователна подкрепа“ се заменя с „Глава седма „Условия и ред за организиране на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в паралелки и групи в центровете за специална образователна подкрепа“.
30. Създава се чл. 181а:
„Чл. 181а. Родителят е длъжен да предоставя информация за здравословното състояние на детето или ученика и за проведени медицински изследвания и консултации и да осъществява взаимодействие с медицинския специалист в здравния кабинет в центъра за специална образователна подкрепа.“
31. В чл. 186, ал. 1 след думите „индивидуалните учебни планове“ се поставя запетая и се добавя „от дейностите на групите за занимания по интереси“.
32. Създава се чл. 191а:
„Чл. 191а. (1) Задължителното предучилищно образование и дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата в подготвителните групи се осъществява в рамките на цял ден, половин ден или почасово.
(2) Обучението и дейностите за подкрепа за личностно развитие на учениците се осъществяват:
1. в рамките на цял ден – за учениците от I до VII клас включително;
2. в рамките на цял ден или на половин ден – за учениците след VII клас.“
33. В чл. 192:
а) в ал. 6 думите „завършил VІІ или Х клас“ се заменят със „завършил VІІ, Х или XII клас“;
б) алинея 7 се изменя така:
„(7) До 5 дни от края на втория учебен срок на учебната година доклад-оценката по ал. 6 се предоставя на директора на училището, в което е записан ученикът, за издаване на удостоверение за завършен VІІ, Х или XII клас. Удостоверението за завършен VІІ или Х клас дава право на ученика да продължи обучението си в VІІІ, съответно в ХІ клас, и на професионално обучение. Удостоверението за завършен XII клас дава право на ученика на професионално обучение.“
§ 2. В Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.), в чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Преди провеждането на текущата педагогическа практика обучаващите се задължително предоставят информация в електронен вид, свързана с населеното място, в което желаят да упражняват професия въз основа на придобитата професионална квалификация „учител“.
(3) Информацията по ал. 2 съдържа:
1. персонална информация за лицето;
2. информация за образование и квалификация;
3. професионален и учителски стаж;
4. нагласи за професионално и кариерно развитие като педагогически специалист.
(4) Информацията по ал. 3 се използва за изготвяне на национална карта на педагогическите специалисти.“
§ 3. В Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13 се създават ал. 3 – 7:
„(3) Когато със средствата по ал. 1 се осигурява закуска, средствата се използват за предоставяне на основна закуска или за подкрепителна закуска (подкрепително хранене) в зависимост от подадената заявка от детската градина, училището или центъра за специална образователна подкрепа.
(4) Основната закуска по ал. 3 осигурява 20 на сто от енергийното съдържание на храната за деня на съответната възрастова група и се предоставя сутрин до 9,00 часа.
(5) Подкрепителната закуска (подкрепителното хранене) по ал. 3 осигурява 10 – 15 на сто от енергийното съдържание на храната за деня за съответната възрастова група и се предоставя:
1. в голямото междучасие сутрин за децата от подготвителните групи в държавните и в общинските училища и в центровете за специална образователна подкрепа;
2. в голямото междучасие сутрин или след обяд за учениците от I до IV клас в държавните и в общинските училища и в центровете за специална образователна подкрепа;
3. съобразно дневния режим на съответната детска градина за децата от задължителното предучилищно образование.
(6) Закуската на децата от задължителното предучилищно образование в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа, както и на учениците от I до IV клас се осигурява в съответствие с изискванията на Наредба № 37 на министъра на здравеопазването от 2009 г. за здравословното хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.), на Наредба № 6 на министъра на здравеопазването от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и на Наредба № 9 на министъра на земеделието и храните от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2012 г., бр. 85 от 2015 г. и бр. 81 от 2018 г.; Решение № 2308 на Върховния административен съд от 21.02.2018 г. по а.д. № 927 от 2017 г. – ДВ, бр. 93 от 2018 г.).
(7) Педагогическият съвет взема решение за вида на предлаганата закуска – основна закуска или подкрепителна закуска (подкрепително хранене), след проучване на мнението на родителите и при отчитане на мнението на обществения съвет.“
2. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) От държавния бюджет се предоставят целеви средства за занимания по интереси, организирани от държавните и общинските училища, за развитие на способностите, компетентностите и за изява на дарбите на учениците.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на първостепенните разпоредители с бюджет въз основа на нормативи за занимания по интереси за институция и за ученик в дневна форма или в дуална система на обучение, определени с акта по чл. 282, ал. 3 от ЗПУО, като броят на учениците се определя по данни от НЕИСПУО към 1 януари на текущата година.
(3) Средствата по ал. 1 на общинските училища се разпределят, както следва:
1. 100 на сто от норматива за занимания по интереси на институция и 88 на сто от норматива за занимания по интереси за ученик по броя на учениците;
2. неразпределените дванадесет на сто от средствата по т. 1 се разходват от първостепенните разпоредители с бюджет за организиране на изяви, включително състезания, концерти и други, с учениците, които участват в заниманията по интереси на територията на общината.
(4) Министърът на образованието и науката, министърът на културата и министърът на младежта и спорта разпределят пълния размер на получените от държавния бюджет средства за занимания по интереси между финансираните от тях училища съобразно нормативите за занимания по интереси на институция и на ученик в дневна форма или в дуална система на обучение.“
3. Създава се чл. 16б:
„Чл. 16б. (1) С получените по реда на чл. 16а, ал. 3, т. 1 и ал. 4 средства училищата финансират разходи за възнаграждения на ръководителите на групи за занимания по интереси, за външни изпълнители, за закупуване на материали, за абонамент за специализирана литература и електронни продукти, за посещение на културни, исторически и спортни обекти, за изяви и за транспорт.
(2) Разходите за възнаграждения на педагогическите и непедагогическите специалисти от училището са съгласно определените във вътрешните правила размери за работната заплата.
(3) Разходите за посещения на културни, исторически и спортни обекти заедно с извършените във връзка с тях разходи за транспорт не могат да надвишават 10 на сто от размера на предоставените на училището средства.
(4) Неусвоените средства в края на годината остават в преходен остатък, включват се в бюджета на училището за следващата година и се разходват само за дейности за занимания по интереси.
(5) При установяването на увеличаващ се преходен остатък по бюджета на училището за сметка на неусвоени средства за занимания по интереси за период три последователни години финансирането на заниманията по интереси за училището се преустановява до усвояването на реализирания преходен остатък. Директорът на училището представя на първостепенния разпоредител с бюджет подробен анализ за неизпълнението на програмите за занимания по интереси по държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
(6) С получените средства по ал. 1, включително останалите в преходен остатък средства по ал. 4, училищата не могат да финансират дейности за занимания по интереси, финансирани за сметка на европейски фондове и програми.“
4. Създава се чл. 16в:
„Чл. 16в. (1) Със средствата по чл. 16а, ал. 3, т. 2, както и с намалените от училищата средства за неизпълнение на изисквания за организиране и провеждане на занимания по интереси съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование, първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи общински училища, могат да извършват разходи за транспорт, наем на зали и оборудване за провеждане на изяви и дейности, свързани със занимания по интереси.
(2) Неусвоените средства по ал. 1 в края на годината се възстановяват в централния бюджет.
(3) Със средствата по чл. 16а не може да се финансират дейностите за занимания по интереси, утвърдени в годишната програма по чл. 17, ал. 1 на центровете за подкрепа за личностно развитие.
(4) Министърът на образованието и науката, министърът на културата и министърът на младежта и спорта разпределят намалените от училищата средства за неизпълнение на изисквания за организиране и провеждане на занимания по интереси съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование между останалите финансирани от тях училища въз основа на броя на учениците за провеждане на изяви и дейности.“
5. В чл. 52а се създава ал. 4:
„(4) В случаите, когато детската градина или училището не може да осигури изпълнението на дейността по ал. 1, се допуска възлагането й на външни изпълнители, като средствата се предоставят само за разходи за труд на наетите лица за изпълнението на конкретните дейности.“
6. В чл. 52б:
а) в ал. 1 думите „децата и учениците в основната степен на образование и в които броят на записаните деца в детската градина или на учениците в основната степен на образование в училището е не по-малко от 15“ се заменят с „децата и учениците и в които броят на записаните деца в детската градина или на учениците в училището е не по-малко от 15“;
б) в ал. 3 думите „в основната степен на образование“ се заличават.
7. Създава се чл. 57а:
„Чл. 57а. (1) В случаите, когато броят на децата в яслените групи в детските градини, изчислен на базата на средна месечна посещаемост за период три последователни месеца, е по-малък от 12, максималният брой на децата в яслените групи може да бъде завишен над максималния по приложение № 7 или над определения по реда на чл. 57 с до 3 деца.
(2) Завишаването на броя на децата по ал. 1 се извършва след решение на общинския съвет и при условие че са спазени здравните изисквания към детските ясли, определени с наредба на министъра на здравеопазването, и изискванията на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
(3) Решението на общинския съвет по ал. 2 се взема за период една учебна година само в общини с недостиг на места в яслите и в яслените групи в детските градини.“
8. В чл. 61, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „съгласувано с началника на регионалното управление на образованието“.
9. В чл. 63:
а) в ал. 1 т. 2 и 3 са изменят така:
„2. две паралелки – при минимален брой 13 ученици – за паралелките в класовете от началния етап на основното образование, и 15 ученици – за паралелките в класовете от прогимназиалния етап на основното образование при училищен план-прием и при държавните спортни училища, както и на първи и на втори гимназиален етап на средното образование;
3. три паралелки – при минимален брой 17 ученици – за паралелките в класовете от началния етап на основното образование, и 20 ученици – за паралелките в класовете от прогимназиалния етап на основното образование при училищен план-прием и при държавните спортни училища, както и на първи и на втори гимназиален етап на средното образование.“;
б) в ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „но не по-малък от 9 в паралелки за придобиване на квалификация по защитените от държавата специалности от професии и не по-малък от 12 в паралелки по специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.“
10. В чл. 69, ал. 4 накрая се добавя „и след съгласуване с финансиращия орган“.
11. Приложение № 1в към чл. 14, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1в към чл. 14, ал. 1
Заявка за участие за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І до ІV клас
Входящ номер: ............
Част I
Информация за заявителя
Наименование на училището/детската градина: .....................................................................................................................
Име на директора: .......................................................................................................................................................................
Част II
Дейности, за които се кандидатства
(попълнете с ДА или НЕ)
1. Осигуряване на закуска:
а) основна ................................................................................................................................................................................
б) подкрепителна (подкрепително хранене) .........................................................................................................................
2. Подпомагане на обедното хранене на учениците при целодневна организация на учебния
ден .................................................................................................................................................................................................         
Част IIІ
Количествени показатели
Брой деца/ученици в детската градина/училището, включени във:
Дейности по част II
Подготвителни групи
I – IV клас, в т.ч.:
I клас
II клас
III клас
IV клас
Дейност по т. 1, буква „а“
 
 
 
 
 
 
Дейност по т. 1, буква „б“
 
 
 
 
 
 
Дейност по т. 2
 
 
 
 
 
 
12. Приложение № 6б към чл. 52б, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 6б към чл. 52б, ал. 3
Размер на финансирането на институциите за работа с деца и ученици от уязвими групи според групата за финансиране
Група за финансиране на детската градина или училището
Размер на финансирането за едно дете в детска градина и ученик в основната образователна степен в училищата в дневна форма на обучение
(левове на дете/ученик)
Размер на финансирането за ученик в I и II гимназиален етап в дневна форма и в дуална система на обучение
(левове на ученик)
1-ва
40
20
2-ра
80
40
3-та
120
60
4-та
160
80
5-а
200
100
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Дейностите по чл. 21а, ал. 1, чл. 21б, ал. 2 и чл. 21д, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование за учебната 2018 – 2019 г. се извършват в срок до един месец от влизането в сила на постановлението.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 3, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
10989
Министерски съвет
брой: 105, от дата 18.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ стр.43
 
 
Постановление № 289 от 12 декември 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14:
а) в ал. 5 думите „не повече от 10 астрономически часа“ се заменят с „не повече от 20 астрономически часа“;
б) алинея 7 се изменя така:
„(7) За резултатите от напредъка на детето учителите изготвят доклад в електронен или хартиен вид до директора в края на учебната година. Материалите, становищата и докладът са част от детското портфолио. Отчетеният напредък и препоръките от доклада се отразяват в личното образователно дело на детето.“
2. В чл. 17:
а) в ал. 3 думите „до 80 учебни часа“ се заменят с „от 60 до 120 учебни часа“;
б) в ал. 4 думите „не повече от 30 учебни часа“ се заменят с „не повече от 80 учебни часа“.
3. В чл. 20:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 – 5:
„(2) Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
(3) Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.
(4) Заниманията по интереси се организират от детските градини, както и от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на детската градина или училището.
(5) Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“
4. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Заниманията по интереси в училищата включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.
(2) Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“, „Спорт“.
(3) Заниманията по интереси по тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ са не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.
(4) В случай на неизпълнение на изискванията, определени в ал. 3, първостепенният разпоредител с бюджет намалява средствата за занимания по интереси на съответното училище с процента на недостига от часове по посочените в ал. 3 направления.
(5) Заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, може да се организират съвместно от две и повече училища.
(6) Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси.
(7) Външните за училището физически и юридически лица по ал. 6 провеждат не по-малко от 5 на сто от организираните занимания по интереси в училището.
(8) При неизпълнение на изискването по ал. 7 първостепенният разпоредител с бюджет намалява средствата за заниманията по интереси с 5 на сто.
(9) Ръководители на заниманията по интереси са педагогически и други специалисти от училището или външни за него физически лица и представители на юридически лица, включително от други образователни институции.
(10) Родители на ученици, чийто професионален опит е свързан със съответното тематично направление на заниманията по интереси, могат да провеждат занимания по интереси до три часа годишно във или извън училището в присъствието на ръководителя на групата.
(11) Заниманията по интереси, чрез които се подпомага професионалното ориентиране на учениците по отношение на избора на възможности за обучение и професия, са свързани с посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации на територията на общината и/или областта.
(12) Заниманията по интереси може да се провеждат:
1. извън часовете по учебен план;
2. по време на целодневната организация на учебния ден извън дейностите по самоподготовка с оглед осигуряване на разнообразие от занимания по интереси;
3. през почивните дни и ваканциите.
(13) Заниманията по интереси може да се провеждат в училището и/или в база, определена в договор с юридическо лице, включително в центрове за подкрепа за личностно развитие, в музеи, библиотеки, читалища и бази на други външни организации.
(14) В случаите, когато заниманията по интереси се изпълняват извън училището, се спазват съответно разпоредбите на Наредба № 10 на министъра на образованието и науката от 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г. и бр. 48 и 82 от 2018 г.) и на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 365 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 103 от 2016 г.).“
5. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) Заниманията по интереси в училищата за съответната учебна година се избират от учениците със съгласието на родителите им и се регистрират в информационна система за заниманията по интереси до 5 октомври.
(2) Изборът на занимания по интереси се извършва чрез проучване на желанията на учениците въз основа на анкета, разработена и приложена от училището и съдържаща индикатори за отчитане на:
1. индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика;
2. миналия опит на ученика в занимания по интереси;
3. съответствието между потребностите и желанията на ученика, регистрираните предложения в информационната система и възможностите и спецификата на училището.
(3) Юридическите лица, които предлагат занимания по интереси, се регистрират в информационната система по ал. 1.
(4) Посочените от юридическите лица данни при регистрацията подлежат на проверка в съответния публичен регистър – търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, регистър БУЛСТАТ, Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Проверката се организира от директора на училището.
(5) Юридическите лица, които предлагат занимания по интереси, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. предметът им на дейност да включва образователни услуги и/или други образователни дейности;
2. да притежават опит в организирането или провеждането на образователни, творчески и спортни дейности на деца и ученици;
3. предлаганите занимания по интереси да съответстват на тематичните направления;
4. предлаганите ръководители на занимания по интереси да са в трудови или облигационни правоотношения с юридическото лице и да притежават професионален опит и/или професионална квалификация в областта на съответното занимание по интереси, да не извършват дейности, които съдържат идеологически и/или религиозни доктрини, верски убеждения или нетолерантност;
5. да разполагат със съответната база в случаите, когато заниманията по интереси се провеждат извън училището.
(6) Юридическите лица, които предлагат занимания по интереси в областта на спорта, трябва да притежават спортна лицензия съгласно Закона за физическото възпитание и спорта или да са членове на лицензирана спортна федерация.
(7) Физическите лица, извън педагогическите специалисти в училището, които предлагат занимания по интереси като ръководители на съответните дейности, се регистрират в информационната система по ал. 1 чрез попълване на формуляр за регистрация.
(8) Физическите лица по ал. 7 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
2. да не са лишени от право да упражняват професия, съответстваща на дейността, която предлагат;
3. да не извършват дейности, които съдържат идеологически и/или религиозни доктрини, верски убеждения и/или нетолерантност;
4. да притежават професионален опит и/или професионална квалификация, и/или педагогическа правоспособност, съответстваща на конкретното занимание по интереси, за което кандидатстват;
5. предлаганите от тях занимания по интереси да съответстват на тематичните направления.
(9) Физическите лица, които предлагат занимания по интереси в областта на спорта, трябва да са вписани в Националния регистър на спортно-педагогическите кадри към Министерството на младежта и спорта по Наредба № 2 на министъра на младежта и спорта от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (ДВ, бр. 29 от 2017 г.).
(10) От информационната система по ал. 1 на изпълнителите се изключват физически или юридически лица, които:
1. не отговарят на изискванията по ал. 5, 6, 8 и 9;
2. предлагат за ръководители на съответните занимания лица, за които е налице информация, че:
а) са осъдени за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
б) са лишени от право да упражняват професия, съответстваща на дейността, която предлагат;
в) страдат от заболявания и отклонения, които могат да застрашат живота и здравето на учениците;
г) извършват дейности, свързани с налагането на идеологически и/или религиозни доктрини, верски убеждения и/или нетолерантност.“
6. Създава се чл. 21б:
„Чл. 21б. (1) Директорът на училището извършва анализ на съответствието между потребностите и желанията на учениците и направените предложения на юридическите и физическите лица, които са регистрирани в информационната система, и възможностите и спецификата на училището, като предлага на педагогическия съвет да одобри предложенията за занимания по интереси в училището за съответната учебна година.
(2) Броят на групите за занимания по интереси и ръководителите им се определят от директора на училището в срок до 10 октомври въз основа на подадените заявления на учениците и с изразено информирано съгласие на родителя за участието на съответния ученик.
(3) Групите за занимания по интереси в училището се формират в зависимост от посоченото първо желание на ученика, като може да се формират с ученици от различни класове, както и сборни групи с ученици от групите за целодневна организация на учебния ден.
(4) При невъзможност да се формира група за занимания по интереси по първо желание групите се формират по второ или следващо желание, без да се надвишава максималният брой на учениците в групата, определен от директора на училището.
(5) Училището осигурява участие в занимания по интереси на минимум 20 на сто от учениците в училището.
(6) В случай че училището не осигури участието на посочените в ал. 5 ученици, първостепенният разпоредител с бюджет намалява средствата за занимания по интереси пропорционално на недостига до 20 на сто.
(7) Когато в информационната система са регистрирани предложения за провеждане на занимания по интереси, свързани с играта на шах, и е направен избор от ученици за включване в такива занимания, в училището задължително се формира група или групи за занимания по интереси, свързани с играта на шах. В случай че не е направен избор от ученици за участие в занимания по интереси, свързани с играта на шах, такива занимания се провеждат в часовете за занимания по интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден.“
7. Създава се чл. 21в:
„Чл. 21в. (1) Заниманията по интереси се организират със седмичен брой часове и/или на модулен принцип, който включва средно не по-малко от два часа седмично по броя на учебните седмици, съгласно разработен времеви график от ръководителя на групата с разпределение на темите.
(2) Часовете за занимания по интереси не формират и не допълват нормата за задължителна преподавателска работа.
(3) Когато ученикът е възпрепятстван да се включи в конкретно занимание, той представя документ, който удостоверява обстоятелствата за отсъствието му.
(4) При отсъствието на ръководителя на групата повече от три часа времевият график за занимания по интереси се актуализира при възможност, като се запазва общият брой часове за дейността.“
8. Създава се чл. 21г:
„Чл. 21г. (1) Училището осигурява разнообразие от занимания по интереси в часовете за занимания по интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден.
(2) Учителите в групи за целодневна организация подпомагат ръководителите на групи за занимания по интереси, когато тези занимания се провеждат в рамките на целодневната организация на учебния ден.“
9. Създава се чл. 21д:
„Чл. 21д. (1) Училищата изготвят до 10 октомври програма за занимания по интереси за съответната учебна година в съответствие с тематичните направления, която се утвърждава от директора на училището.
(2) Програмата за занимания по интереси включва:
1. дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в тематичните направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“;
2. дейности за подпомагане на професионалното ориентиране на учениците при избора на възможности за обучение и професия;
3. тематичните направления на заниманията по интереси, които ще се провеждат в училището;
4. дейности за изяви на учениците, обхванати в заниманията по интереси, за популяризиране на постиженията им;
5. междуинституционални дейности за занимания по интереси и за изяви на постиженията на учениците;
6. групите и учениците в тях, както и ръководителите на групите.
(3) Училището съвместно с родителите и/или с външни юридически лица организира най-малко два пъти годишно публични изяви на учениците, участници в групите за занимания по интереси, които включват концерти, тържества, състезания, изложби, дебати, конкурси и други, за популяризиране на индивидуалните и/или груповите постижения, способностите на учениците и творческите резултати.
(4) Училищата изготвят до 1 септември отчет за проведените занимания по интереси.“
10. Създава се чл. 21е:
„Чл. 21е. (1) Общината осъществява обща програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси, в сътрудничество с училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, които организират занимания по интереси, други общини, регионалните управления на образованието и други институции. Програмата включва:
1. организиране и провеждане на междуинституционални дейности и изяви, включително състезания, концерти и други, с учениците, които участват в заниманията по интереси, от две и повече училища на територията на общината и/или областта;
2. организиране и провеждане на посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, музеи, библиотеки и други институции, публични и стопански организации и други;
3. организиране и провеждане на занимания по интереси, дейности и изяви, които насърчават играта на шах в училище, в случай на невъзможност на училището да организира и да провежда такива занимания, дейности и изяви.
(2) Програмата по ал. 1 е част от общинската програма по чл. 256, ал. 1, т. 12 от ЗПУО и се финансира, както следва:
1. със средствата от неизпълнение на изискванията по чл. 21, ал. 3 и 7 и чл. 21б, ал. 5;
2. със средства по чл. 16а, ал. 3, т. 2 и чл. 17, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2018 г.);
3. със средства от бюджета на първостепенните разпоредители с бюджет;
4. със средства от други източници.“
11. В чл. 27:
а) в ал. 5 думите „до 80 учебни часа“ се заменят с „от 60 до 120 учебни часа“;
б) в ал. 7 думите „не повече от 30 учебни часа“ се заменят с „не повече от 80 учебни часа“.
12. В чл. 30:
а) в ал. 1 думата „задължително“ се заличава, а думите „не повече от 30 учебни часа“ се заменят с „не по-малко от 30 учебни часа“;
б) в ал. 2 думите „въз основа на доклади на учители на групи или на класни ръководители и на резултатите от образователния процес“ се заменят с „по предложение на координатора по чл. 7“.
13. Създава се чл. 35а:
„Чл. 35а. (1) Дейностите за подпомагане на кариерното ориентиране на учениците се осъществяват въз основа на програми за кариерно развитие и мобилност, програми за образователно развитие и мобилност и програми за личностно и социално развитие на базата на проучване на местните условия и координация с институции в системата на професионалното ориентиране.
(2) Дейностите за подпомагане на кариерното ориентиране по ал. 1 се осъществяват от кариерни консултанти.“
14. Създава се чл. 35б:
„Чл. 35б. (1) Кариерните консултанти предоставят специализирани услуги по кариерно ориентиране на учениците от всички видове и степени училища за областта, подпомагат методически педагогическите съветници, класните ръководители и учителите в областта на кариерното ориентиране на учениците и информират и консултират родители и граждани.
(2) Кариерните консултанти изпълняват програма за обучение по кариерно ориентиране на учениците във връзка с прехода им от една образователна степен към друга и към пазара на труда.“
15. Създава се чл. 35в:
„Чл. 35в. Кариерните консултанти изпълняват функциите по чл. 35а и 35б, като:
1. предоставят актуална информация за:
а) структурата и видовете подготовка в училищното образование;
б) институциите в системата на средното и висшето образование по териториален признак и по области на образование и обучение;
в) характеристиките на професиите, профилите и специалностите;
г) потребностите и изискванията на пазара на труда по данни на регионалните служби по заетостта;
2. осъществяват индивидуална, групова и диагностична работа с учениците от всички степени на училищното образование за подобряване мотивацията за учене и за развитие на познавателните и професионалните интереси и нагласите и мотивацията за професионална реализация и кариерно развитие;
3. оказват подкрепа за вземане на решения при прехода от една към друга степен на образование;
4. развиват уменията на учениците за планиране на учебно и лично време, за кариерно развитие, за преодоляване на грешки, свързани с избора на образование и професия, за решаване на вътрешни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация;
5. провеждат тренинги за формиране на умения за избор на образование и/или на професия и подпомагат учениците в изпълнението на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране;
6. участват в създаването и утвърждаването на иновативни училищни практики за кариерно ориентиране на учениците.“
16. В чл. 48, ал. 4 думите „по чл. 20“ се заменят с „по чл. 20, ал. 1“.
17. В чл. 59, ал. 1 думата „планирана“ се заличава.
18. В чл. 65, ал. 5 думите „докладва за“ се заменят с „представи обстоятелствата, свързани с“.
19. В чл. 128:
а) алинея 5 се изменя така:
„(5) Екипът по ал. 1 провежда общи срещи не по-малко от три пъти през учебната година – в началото на учебната година и в края на първия и на втория учебен срок. Родителят се запознава с датите на срещите.“;
б) в ал. 6 думите „извън определения график“ се заменят с „извънредно“;
в) в ал. 9 след думата „протокол“ се добавя „в хартиен или електронен вид“.
20. В чл. 129, ал. 2, т. 10 след думата „доклади“ се добавя „в електронен вид“.
21. В чл. 135, ал. 2 след думата „доклад“ се добавя „в хартиен и/или електронен вид“.
22. В чл. 136, ал. 2 след думата „доклад“ се добавя „в хартиен и/или електронен вид“.
23. В чл. 137, ал. 2 след думата „доклад“ се добавя „в хартиен и/или електронен вид“.
24. В чл. 140:
а) в ал. 2 т. 2 се отменя;
б) в ал. 3 след думите „издадено от друг регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“ се добавя „справка за резултатите от обучението за първия учебен срок“ и се поставя запетая.
25. В чл. 142:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Становището по чл. 140, ал. 1 съдържа преценка на индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профили или в специалности от професии и насочването му в подходящ профил, съответно специалност от професия, съобразен с държавния план-прием и с допълнителния държавен план-прием за областта.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 и 4 думите „становището по ал. 2“ се заменят съответно със „становището по чл. 140, ал. 1“.
26. Наименованието на досегашната „Глава четвърта „Индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми на ученици със специални образователни потребности и на ученици с изявени дарби“ се заменя с „Глава пета „Индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми на ученици със специални образователни потребности и на ученици с изявени дарби“.
27. Наименованието на досегашната „Глава пета „Обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания“ се заменя с „Глава шеста „Обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания“.
28. В чл. 177, ал. 1, т. 4 след думата „краткосрочни“ се добавя „петдневни“.
29. Наименованието на досегашната „Глава шеста „Условия и ред за организиране на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в паралелки и групи в центровете за специална образователна подкрепа“ се заменя с „Глава седма „Условия и ред за организиране на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в паралелки и групи в центровете за специална образователна подкрепа“.
30. Създава се чл. 181а:
„Чл. 181а. Родителят е длъжен да предоставя информация за здравословното състояние на детето или ученика и за проведени медицински изследвания и консултации и да осъществява взаимодействие с медицинския специалист в здравния кабинет в центъра за специална образователна подкрепа.“
31. В чл. 186, ал. 1 след думите „индивидуалните учебни планове“ се поставя запетая и се добавя „от дейностите на групите за занимания по интереси“.
32. Създава се чл. 191а:
„Чл. 191а. (1) Задължителното предучилищно образование и дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата в подготвителните групи се осъществява в рамките на цял ден, половин ден или почасово.
(2) Обучението и дейностите за подкрепа за личностно развитие на учениците се осъществяват:
1. в рамките на цял ден – за учениците от I до VII клас включително;
2. в рамките на цял ден или на половин ден – за учениците след VII клас.“
33. В чл. 192:
а) в ал. 6 думите „завършил VІІ или Х клас“ се заменят със „завършил VІІ, Х или XII клас“;
б) алинея 7 се изменя така:
„(7) До 5 дни от края на втория учебен срок на учебната година доклад-оценката по ал. 6 се предоставя на директора на училището, в което е записан ученикът, за издаване на удостоверение за завършен VІІ, Х или XII клас. Удостоверението за завършен VІІ или Х клас дава право на ученика да продължи обучението си в VІІІ, съответно в ХІ клас, и на професионално обучение. Удостоверението за завършен XII клас дава право на ученика на професионално обучение.“
§ 2. В Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.), в чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Преди провеждането на текущата педагогическа практика обучаващите се задължително предоставят информация в електронен вид, свързана с населеното място, в което желаят да упражняват професия въз основа на придобитата професионална квалификация „учител“.
(3) Информацията по ал. 2 съдържа:
1. персонална информация за лицето;
2. информация за образование и квалификация;
3. професионален и учителски стаж;
4. нагласи за професионално и кариерно развитие като педагогически специалист.
(4) Информацията по ал. 3 се използва за изготвяне на национална карта на педагогическите специалисти.“
§ 3. В Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13 се създават ал. 3 – 7:
„(3) Когато със средствата по ал. 1 се осигурява закуска, средствата се използват за предоставяне на основна закуска или за подкрепителна закуска (подкрепително хранене) в зависимост от подадената заявка от детската градина, училището или центъра за специална образователна подкрепа.
(4) Основната закуска по ал. 3 осигурява 20 на сто от енергийното съдържание на храната за деня на съответната възрастова група и се предоставя сутрин до 9,00 часа.
(5) Подкрепителната закуска (подкрепителното хранене) по ал. 3 осигурява 10 – 15 на сто от енергийното съдържание на храната за деня за съответната възрастова група и се предоставя:
1. в голямото междучасие сутрин за децата от подготвителните групи в държавните и в общинските училища и в центровете за специална образователна подкрепа;
2. в голямото междучасие сутрин или след обяд за учениците от I до IV клас в държавните и в общинските училища и в центровете за специална образователна подкрепа;
3. съобразно дневния режим на съответната детска градина за децата от задължителното предучилищно образование.
(6) Закуската на децата от задължителното предучилищно образование в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа, както и на учениците от I до IV клас се осигурява в съответствие с изискванията на Наредба № 37 на министъра на здравеопазването от 2009 г. за здравословното хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.), на Наредба № 6 на министъра на здравеопазването от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и на Наредба № 9 на министъра на земеделието и храните от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2012 г., бр. 85 от 2015 г. и бр. 81 от 2018 г.; Решение № 2308 на Върховния административен съд от 21.02.2018 г. по а.д. № 927 от 2017 г. – ДВ, бр. 93 от 2018 г.).
(7) Педагогическият съвет взема решение за вида на предлаганата закуска – основна закуска или подкрепителна закуска (подкрепително хранене), след проучване на мнението на родителите и при отчитане на мнението на обществения съвет.“
2. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) От държавния бюджет се предоставят целеви средства за занимания по интереси, организирани от държавните и общинските училища, за развитие на способностите, компетентностите и за изява на дарбите на учениците.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на първостепенните разпоредители с бюджет въз основа на нормативи за занимания по интереси за институция и за ученик в дневна форма или в дуална система на обучение, определени с акта по чл. 282, ал. 3 от ЗПУО, като броят на учениците се определя по данни от НЕИСПУО към 1 януари на текущата година.
(3) Средствата по ал. 1 на общинските училища се разпределят, както следва:
1. 100 на сто от норматива за занимания по интереси на институция и 88 на сто от норматива за занимания по интереси за ученик по броя на учениците;
2. неразпределените дванадесет на сто от средствата по т. 1 се разходват от първостепенните разпоредители с бюджет за организиране на изяви, включително състезания, концерти и други, с учениците, които участват в заниманията по интереси на територията на общината.
(4) Министърът на образованието и науката, министърът на културата и министърът на младежта и спорта разпределят пълния размер на получените от държавния бюджет средства за занимания по интереси между финансираните от тях училища съобразно нормативите за занимания по интереси на институция и на ученик в дневна форма или в дуална система на обучение.“
3. Създава се чл. 16б:
„Чл. 16б. (1) С получените по реда на чл. 16а, ал. 3, т. 1 и ал. 4 средства училищата финансират разходи за възнаграждения на ръководителите на групи за занимания по интереси, за външни изпълнители, за закупуване на материали, за абонамент за специализирана литература и електронни продукти, за посещение на културни, исторически и спортни обекти, за изяви и за транспорт.
(2) Разходите за възнаграждения на педагогическите и непедагогическите специалисти от училището са съгласно определените във вътрешните правила размери за работната заплата.
(3) Разходите за посещения на културни, исторически и спортни обекти заедно с извършените във връзка с тях разходи за транспорт не могат да надвишават 10 на сто от размера на предоставените на училището средства.
(4) Неусвоените средства в края на годината остават в преходен остатък, включват се в бюджета на училището за следващата година и се разходват само за дейности за занимания по интереси.
(5) При установяването на увеличаващ се преходен остатък по бюджета на училището за сметка на неусвоени средства за занимания по интереси за период три последователни години финансирането на заниманията по интереси за училището се преустановява до усвояването на реализирания преходен остатък. Директорът на училището представя на първостепенния разпоредител с бюджет подробен анализ за неизпълнението на програмите за занимания по интереси по държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
(6) С получените средства по ал. 1, включително останалите в преходен остатък средства по ал. 4, училищата не могат да финансират дейности за занимания по интереси, финансирани за сметка на европейски фондове и програми.“
4. Създава се чл. 16в:
„Чл. 16в. (1) Със средствата по чл. 16а, ал. 3, т. 2, както и с намалените от училищата средства за неизпълнение на изисквания за организиране и провеждане на занимания по интереси съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование, първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи общински училища, могат да извършват разходи за транспорт, наем на зали и оборудване за провеждане на изяви и дейности, свързани със занимания по интереси.
(2) Неусвоените средства по ал. 1 в края на годината се възстановяват в централния бюджет.
(3) Със средствата по чл. 16а не може да се финансират дейностите за занимания по интереси, утвърдени в годишната програма по чл. 17, ал. 1 на центровете за подкрепа за личностно развитие.
(4) Министърът на образованието и науката, министърът на културата и министърът на младежта и спорта разпределят намалените от училищата средства за неизпълнение на изисквания за организиране и провеждане на занимания по интереси съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование между останалите финансирани от тях училища въз основа на броя на учениците за провеждане на изяви и дейности.“
5. В чл. 52а се създава ал. 4:
„(4) В случаите, когато детската градина или училището не може да осигури изпълнението на дейността по ал. 1, се допуска възлагането й на външни изпълнители, като средствата се предоставят само за разходи за труд на наетите лица за изпълнението на конкретните дейности.“
6. В чл. 52б:
а) в ал. 1 думите „децата и учениците в основната степен на образование и в които броят на записаните деца в детската градина или на учениците в основната степен на образование в училището е не по-малко от 15“ се заменят с „децата и учениците и в които броят на записаните деца в детската градина или на учениците в училището е не по-малко от 15“;
б) в ал. 3 думите „в основната степен на образование“ се заличават.
7. Създава се чл. 57а:
„Чл. 57а. (1) В случаите, когато броят на децата в яслените групи в детските градини, изчислен на базата на средна месечна посещаемост за период три последователни месеца, е по-малък от 12, максималният брой на децата в яслените групи може да бъде завишен над максималния по приложение № 7 или над определения по реда на чл. 57 с до 3 деца.
(2) Завишаването на броя на децата по ал. 1 се извършва след решение на общинския съвет и при условие че са спазени здравните изисквания към детските ясли, определени с наредба на министъра на здравеопазването, и изискванията на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
(3) Решението на общинския съвет по ал. 2 се взема за период една учебна година само в общини с недостиг на места в яслите и в яслените групи в детските градини.“
8. В чл. 61, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „съгласувано с началника на регионалното управление на образованието“.
9. В чл. 63:
а) в ал. 1 т. 2 и 3 са изменят така:
„2. две паралелки – при минимален брой 13 ученици – за паралелките в класовете от началния етап на основното образование, и 15 ученици – за паралелките в класовете от прогимназиалния етап на основното образование при училищен план-прием и при държавните спортни училища, както и на първи и на втори гимназиален етап на средното образование;
3. три паралелки – при минимален брой 17 ученици – за паралелките в класовете от началния етап на основното образование, и 20 ученици – за паралелките в класовете от прогимназиалния етап на основното образование при училищен план-прием и при държавните спортни училища, както и на първи и на втори гимназиален етап на средното образование.“;
б) в ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „но не по-малък от 9 в паралелки за придобиване на квалификация по защитените от държавата специалности от професии и не по-малък от 12 в паралелки по специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.“
10. В чл. 69, ал. 4 накрая се добавя „и след съгласуване с финансиращия орган“.
11. Приложение № 1в към чл. 14, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1в към чл. 14, ал. 1
Заявка за участие за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І до ІV клас
Входящ номер: ............
Част I
Информация за заявителя
Наименование на училището/детската градина: .....................................................................................................................
Име на директора: .......................................................................................................................................................................
Част II
Дейности, за които се кандидатства
(попълнете с ДА или НЕ)
1. Осигуряване на закуска:
а) основна ................................................................................................................................................................................
б) подкрепителна (подкрепително хранене) .........................................................................................................................
2. Подпомагане на обедното хранене на учениците при целодневна организация на учебния
ден .................................................................................................................................................................................................         
Част IIІ
Количествени показатели
Брой деца/ученици в детската градина/училището, включени във:
Дейности по част II
Подготвителни групи
I – IV клас, в т.ч.:
I клас
II клас
III клас
IV клас
Дейност по т. 1, буква „а“
 
 
 
 
 
 
Дейност по т. 1, буква „б“
 
 
 
 
 
 
Дейност по т. 2
 
 
 
 
 
 
12. Приложение № 6б към чл. 52б, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 6б към чл. 52б, ал. 3
Размер на финансирането на институциите за работа с деца и ученици от уязвими групи според групата за финансиране
Група за финансиране на детската градина или училището
Размер на финансирането за едно дете в детска градина и ученик в основната образователна степен в училищата в дневна форма на обучение
(левове на дете/ученик)
Размер на финансирането за ученик в I и II гимназиален етап в дневна форма и в дуална система на обучение
(левове на ученик)
1-ва
40
20
2-ра
80
40
3-та
120
60
4-та
160
80
5-а
200
100
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Дейностите по чл. 21а, ал. 1, чл. 21б, ал. 2 и чл. 21д, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование за учебната 2018 – 2019 г. се извършват в срок до един месец от влизането в сила на постановлението.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 3, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
10989
Министерски съвет
брой: 105, от дата 18.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ стр.43
 
 
Постановление № 289 от 12 декември 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14:
а) в ал. 5 думите „не повече от 10 астрономически часа“ се заменят с „не повече от 20 астрономически часа“;
б) алинея 7 се изменя така:
„(7) За резултатите от напредъка на детето учителите изготвят доклад в електронен или хартиен вид до директора в края на учебната година. Материалите, становищата и докладът са част от детското портфолио. Отчетеният напредък и препоръките от доклада се отразяват в личното образователно дело на детето.“
2. В чл. 17:
а) в ал. 3 думите „до 80 учебни часа“ се заменят с „от 60 до 120 учебни часа“;
б) в ал. 4 думите „не повече от 30 учебни часа“ се заменят с „не повече от 80 учебни часа“.
3. В чл. 20:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 – 5:
„(2) Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
(3) Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.
(4) Заниманията по интереси се организират от детските градини, както и от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на детската градина или училището.
(5) Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“
4. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Заниманията по интереси в училищата включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.
(2) Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“, „Спорт“.
(3) Заниманията по интереси по тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ са не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.
(4) В случай на неизпълнение на изискванията, определени в ал. 3, първостепенният разпоредител с бюджет намалява средствата за занимания по интереси на съответното училище с процента на недостига от часове по посочените в ал. 3 направления.
(5) Заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, може да се организират съвместно от две и повече училища.
(6) Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси.
(7) Външните за училището физически и юридически лица по ал. 6 провеждат не по-малко от 5 на сто от организираните занимания по интереси в училището.
(8) При неизпълнение на изискването по ал. 7 първостепенният разпоредител с бюджет намалява средствата за заниманията по интереси с 5 на сто.
(9) Ръководители на заниманията по интереси са педагогически и други специалисти от училището или външни за него физически лица и представители на юридически лица, включително от други образователни институции.
(10) Родители на ученици, чийто професионален опит е свързан със съответното тематично направление на заниманията по интереси, могат да провеждат занимания по интереси до три часа годишно във или извън училището в присъствието на ръководителя на групата.
(11) Заниманията по интереси, чрез които се подпомага професионалното ориентиране на учениците по отношение на избора на възможности за обучение и професия, са свързани с посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации на територията на общината и/или областта.
(12) Заниманията по интереси може да се провеждат:
1. извън часовете по учебен план;
2. по време на целодневната организация на учебния ден извън дейностите по самоподготовка с оглед осигуряване на разнообразие от занимания по интереси;
3. през почивните дни и ваканциите.
(13) Заниманията по интереси може да се провеждат в училището и/или в база, определена в договор с юридическо лице, включително в центрове за подкрепа за личностно развитие, в музеи, библиотеки, читалища и бази на други външни организации.
(14) В случаите, когато заниманията по интереси се изпълняват извън училището, се спазват съответно разпоредбите на Наредба № 10 на министъра на образованието и науката от 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г. и бр. 48 и 82 от 2018 г.) и на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 365 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 103 от 2016 г.).“
5. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) Заниманията по интереси в училищата за съответната учебна година се избират от учениците със съгласието на родителите им и се регистрират в информационна система за заниманията по интереси до 5 октомври.
(2) Изборът на занимания по интереси се извършва чрез проучване на желанията на учениците въз основа на анкета, разработена и приложена от училището и съдържаща индикатори за отчитане на:
1. индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика;
2. миналия опит на ученика в занимания по интереси;
3. съответствието между потребностите и желанията на ученика, регистрираните предложения в информационната система и възможностите и спецификата на училището.
(3) Юридическите лица, които предлагат занимания по интереси, се регистрират в информационната система по ал. 1.
(4) Посочените от юридическите лица данни при регистрацията подлежат на проверка в съответния публичен регистър – търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, регистър БУЛСТАТ, Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Проверката се организира от директора на училището.
(5) Юридическите лица, които предлагат занимания по интереси, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. предметът им на дейност да включва образователни услуги и/или други образователни дейности;
2. да притежават опит в организирането или провеждането на образователни, творчески и спортни дейности на деца и ученици;
3. предлаганите занимания по интереси да съответстват на тематичните направления;
4. предлаганите ръководители на занимания по интереси да са в трудови или облигационни правоотношения с юридическото лице и да притежават професионален опит и/или професионална квалификация в областта на съответното занимание по интереси, да не извършват дейности, които съдържат идеологически и/или религиозни доктрини, верски убеждения или нетолерантност;
5. да разполагат със съответната база в случаите, когато заниманията по интереси се провеждат извън училището.
(6) Юридическите лица, които предлагат занимания по интереси в областта на спорта, трябва да притежават спортна лицензия съгласно Закона за физическото възпитание и спорта или да са членове на лицензирана спортна федерация.
(7) Физическите лица, извън педагогическите специалисти в училището, които предлагат занимания по интереси като ръководители на съответните дейности, се регистрират в информационната система по ал. 1 чрез попълване на формуляр за регистрация.
(8) Физическите лица по ал. 7 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
2. да не са лишени от право да упражняват професия, съответстваща на дейността, която предлагат;
3. да не извършват дейности, които съдържат идеологически и/или религиозни доктрини, верски убеждения и/или нетолерантност;
4. да притежават професионален опит и/или професионална квалификация, и/или педагогическа правоспособност, съответстваща на конкретното занимание по интереси, за което кандидатстват;
5. предлаганите от тях занимания по интереси да съответстват на тематичните направления.
(9) Физическите лица, които предлагат занимания по интереси в областта на спорта, трябва да са вписани в Националния регистър на спортно-педагогическите кадри към Министерството на младежта и спорта по Наредба № 2 на министъра на младежта и спорта от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (ДВ, бр. 29 от 2017 г.).
(10) От информационната система по ал. 1 на изпълнителите се изключват физически или юридически лица, които:
1. не отговарят на изискванията по ал. 5, 6, 8 и 9;
2. предлагат за ръководители на съответните занимания лица, за които е налице информация, че:
а) са осъдени за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
б) са лишени от право да упражняват професия, съответстваща на дейността, която предлагат;
в) страдат от заболявания и отклонения, които могат да застрашат живота и здравето на учениците;
г) извършват дейности, свързани с налагането на идеологически и/или религиозни доктрини, верски убеждения и/или нетолерантност.“
6. Създава се чл. 21б:
„Чл. 21б. (1) Директорът на училището извършва анализ на съответствието между потребностите и желанията на учениците и направените предложения на юридическите и физическите лица, които са регистрирани в информационната система, и възможностите и спецификата на училището, като предлага на педагогическия съвет да одобри предложенията за занимания по интереси в училището за съответната учебна година.
(2) Броят на групите за занимания по интереси и ръководителите им се определят от директора на училището в срок до 10 октомври въз основа на подадените заявления на учениците и с изразено информирано съгласие на родителя за участието на съответния ученик.
(3) Групите за занимания по интереси в училището се формират в зависимост от посоченото първо желание на ученика, като може да се формират с ученици от различни класове, както и сборни групи с ученици от групите за целодневна организация на учебния ден.
(4) При невъзможност да се формира група за занимания по интереси по първо желание групите се формират по второ или следващо желание, без да се надвишава максималният брой на учениците в групата, определен от директора на училището.
(5) Училището осигурява участие в занимания по интереси на минимум 20 на сто от учениците в училището.
(6) В случай че училището не осигури участието на посочените в ал. 5 ученици, първостепенният разпоредител с бюджет намалява средствата за занимания по интереси пропорционално на недостига до 20 на сто.
(7) Когато в информационната система са регистрирани предложения за провеждане на занимания по интереси, свързани с играта на шах, и е направен избор от ученици за включване в такива занимания, в училището задължително се формира група или групи за занимания по интереси, свързани с играта на шах. В случай че не е направен избор от ученици за участие в занимания по интереси, свързани с играта на шах, такива занимания се провеждат в часовете за занимания по интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден.“
7. Създава се чл. 21в:
„Чл. 21в. (1) Заниманията по интереси се организират със седмичен брой часове и/или на модулен принцип, който включва средно не по-малко от два часа седмично по броя на учебните седмици, съгласно разработен времеви график от ръководителя на групата с разпределение на темите.
(2) Часовете за занимания по интереси не формират и не допълват нормата за задължителна преподавателска работа.
(3) Когато ученикът е възпрепятстван да се включи в конкретно занимание, той представя документ, който удостоверява обстоятелствата за отсъствието му.
(4) При отсъствието на ръководителя на групата повече от три часа времевият график за занимания по интереси се актуализира при възможност, като се запазва общият брой часове за дейността.“
8. Създава се чл. 21г:
„Чл. 21г. (1) Училището осигурява разнообразие от занимания по интереси в часовете за занимания по интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден.
(2) Учителите в групи за целодневна организация подпомагат ръководителите на групи за занимания по интереси, когато тези занимания се провеждат в рамките на целодневната организация на учебния ден.“
9. Създава се чл. 21д:
„Чл. 21д. (1) Училищата изготвят до 10 октомври програма за занимания по интереси за съответната учебна година в съответствие с тематичните направления, която се утвърждава от директора на училището.
(2) Програмата за занимания по интереси включва:
1. дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в тематичните направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“;
2. дейности за подпомагане на професионалното ориентиране на учениците при избора на възможности за обучение и професия;
3. тематичните направления на заниманията по интереси, които ще се провеждат в училището;
4. дейности за изяви на учениците, обхванати в заниманията по интереси, за популяризиране на постиженията им;
5. междуинституционални дейности за занимания по интереси и за изяви на постиженията на учениците;
6. групите и учениците в тях, както и ръководителите на групите.
(3) Училището съвместно с родителите и/или с външни юридически лица организира най-малко два пъти годишно публични изяви на учениците, участници в групите за занимания по интереси, които включват концерти, тържества, състезания, изложби, дебати, конкурси и други, за популяризиране на индивидуалните и/или груповите постижения, способностите на учениците и творческите резултати.
(4) Училищата изготвят до 1 септември отчет за проведените занимания по интереси.“
10. Създава се чл. 21е:
„Чл. 21е. (1) Общината осъществява обща програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси, в сътрудничество с училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, които организират занимания по интереси, други общини, регионалните управления на образованието и други институции. Програмата включва:
1. организиране и провеждане на междуинституционални дейности и изяви, включително състезания, концерти и други, с учениците, които участват в заниманията по интереси, от две и повече училища на територията на общината и/или областта;
2. организиране и провеждане на посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, музеи, библиотеки и други институции, публични и стопански организации и други;
3. организиране и провеждане на занимания по интереси, дейности и изяви, които насърчават играта на шах в училище, в случай на невъзможност на училището да организира и да провежда такива занимания, дейности и изяви.
(2) Програмата по ал. 1 е част от общинската програма по чл. 256, ал. 1, т. 12 от ЗПУО и се финансира, както следва:
1. със средствата от неизпълнение на изискванията по чл. 21, ал. 3 и 7 и чл. 21б, ал. 5;
2. със средства по чл. 16а, ал. 3, т. 2 и чл. 17, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2018 г.);
3. със средства от бюджета на първостепенните разпоредители с бюджет;
4. със средства от други източници.“
11. В чл. 27:
а) в ал. 5 думите „до 80 учебни часа“ се заменят с „от 60 до 120 учебни часа“;
б) в ал. 7 думите „не повече от 30 учебни часа“ се заменят с „не повече от 80 учебни часа“.
12. В чл. 30:
а) в ал. 1 думата „задължително“ се заличава, а думите „не повече от 30 учебни часа“ се заменят с „не по-малко от 30 учебни часа“;
б) в ал. 2 думите „въз основа на доклади на учители на групи или на класни ръководители и на резултатите от образователния процес“ се заменят с „по предложение на координатора по чл. 7“.
13. Създава се чл. 35а:
„Чл. 35а. (1) Дейностите за подпомагане на кариерното ориентиране на учениците се осъществяват въз основа на програми за кариерно развитие и мобилност, програми за образователно развитие и мобилност и програми за личностно и социално развитие на базата на проучване на местните условия и координация с институции в системата на професионалното ориентиране.
(2) Дейностите за подпомагане на кариерното ориентиране по ал. 1 се осъществяват от кариерни консултанти.“
14. Създава се чл. 35б:
„Чл. 35б. (1) Кариерните консултанти предоставят специализирани услуги по кариерно ориентиране на учениците от всички видове и степени училища за областта, подпомагат методически педагогическите съветници, класните ръководители и учителите в областта на кариерното ориентиране на учениците и информират и консултират родители и граждани.
(2) Кариерните консултанти изпълняват програма за обучение по кариерно ориентиране на учениците във връзка с прехода им от една образователна степен към друга и към пазара на труда.“
15. Създава се чл. 35в:
„Чл. 35в. Кариерните консултанти изпълняват функциите по чл. 35а и 35б, като:
1. предоставят актуална информация за:
а) структурата и видовете подготовка в училищното образование;
б) институциите в системата на средното и висшето образование по териториален признак и по области на образование и обучение;
в) характеристиките на професиите, профилите и специалностите;
г) потребностите и изискванията на пазара на труда по данни на регионалните служби по заетостта;
2. осъществяват индивидуална, групова и диагностична работа с учениците от всички степени на училищното образование за подобряване мотивацията за учене и за развитие на познавателните и професионалните интереси и нагласите и мотивацията за професионална реализация и кариерно развитие;
3. оказват подкрепа за вземане на решения при прехода от една към друга степен на образование;
4. развиват уменията на учениците за планиране на учебно и лично време, за кариерно развитие, за преодоляване на грешки, свързани с избора на образование и професия, за решаване на вътрешни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация;
5. провеждат тренинги за формиране на умения за избор на образование и/или на професия и подпомагат учениците в изпълнението на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране;
6. участват в създаването и утвърждаването на иновативни училищни практики за кариерно ориентиране на учениците.“
16. В чл. 48, ал. 4 думите „по чл. 20“ се заменят с „по чл. 20, ал. 1“.
17. В чл. 59, ал. 1 думата „планирана“ се заличава.
18. В чл. 65, ал. 5 думите „докладва за“ се заменят с „представи обстоятелствата, свързани с“.
19. В чл. 128:
а) алинея 5 се изменя така:
„(5) Екипът по ал. 1 провежда общи срещи не по-малко от три пъти през учебната година – в началото на учебната година и в края на първия и на втория учебен срок. Родителят се запознава с датите на срещите.“;
б) в ал. 6 думите „извън определения график“ се заменят с „извънредно“;
в) в ал. 9 след думата „протокол“ се добавя „в хартиен или електронен вид“.
20. В чл. 129, ал. 2, т. 10 след думата „доклади“ се добавя „в електронен вид“.
21. В чл. 135, ал. 2 след думата „доклад“ се добавя „в хартиен и/или електронен вид“.
22. В чл. 136, ал. 2 след думата „доклад“ се добавя „в хартиен и/или електронен вид“.
23. В чл. 137, ал. 2 след думата „доклад“ се добавя „в хартиен и/или електронен вид“.
24. В чл. 140:
а) в ал. 2 т. 2 се отменя;
б) в ал. 3 след думите „издадено от друг регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“ се добавя „справка за резултатите от обучението за първия учебен срок“ и се поставя запетая.
25. В чл. 142:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Становището по чл. 140, ал. 1 съдържа преценка на индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профили или в специалности от професии и насочването му в подходящ профил, съответно специалност от професия, съобразен с държавния план-прием и с допълнителния държавен план-прием за областта.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 и 4 думите „становището по ал. 2“ се заменят съответно със „становището по чл. 140, ал. 1“.
26. Наименованието на досегашната „Глава четвърта „Индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми на ученици със специални образователни потребности и на ученици с изявени дарби“ се заменя с „Глава пета „Индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми на ученици със специални образователни потребности и на ученици с изявени дарби“.
27. Наименованието на досегашната „Глава пета „Обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания“ се заменя с „Глава шеста „Обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания“.
28. В чл. 177, ал. 1, т. 4 след думата „краткосрочни“ се добавя „петдневни“.
29. Наименованието на досегашната „Глава шеста „Условия и ред за организиране на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в паралелки и групи в центровете за специална образователна подкрепа“ се заменя с „Глава седма „Условия и ред за организиране на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в паралелки и групи в центровете за специална образователна подкрепа“.
30. Създава се чл. 181а:
„Чл. 181а. Родителят е длъжен да предоставя информация за здравословното състояние на детето или ученика и за проведени медицински изследвания и консултации и да осъществява взаимодействие с медицинския специалист в здравния кабинет в центъра за специална образователна подкрепа.“
31. В чл. 186, ал. 1 след думите „индивидуалните учебни планове“ се поставя запетая и се добавя „от дейностите на групите за занимания по интереси“.
32. Създава се чл. 191а:
„Чл. 191а. (1) Задължителното предучилищно образование и дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата в подготвителните групи се осъществява в рамките на цял ден, половин ден или почасово.
(2) Обучението и дейностите за подкрепа за личностно развитие на учениците се осъществяват:
1. в рамките на цял ден – за учениците от I до VII клас включително;
2. в рамките на цял ден или на половин ден – за учениците след VII клас.“
33. В чл. 192:
а) в ал. 6 думите „завършил VІІ или Х клас“ се заменят със „завършил VІІ, Х или XII клас“;
б) алинея 7 се изменя така:
„(7) До 5 дни от края на втория учебен срок на учебната година доклад-оценката по ал. 6 се предоставя на директора на училището, в което е записан ученикът, за издаване на удостоверение за завършен VІІ, Х или XII клас. Удостоверението за завършен VІІ или Х клас дава право на ученика да продължи обучението си в VІІІ, съответно в ХІ клас, и на професионално обучение. Удостоверението за завършен XII клас дава право на ученика на професионално обучение.“
§ 2. В Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.), в чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Преди провеждането на текущата педагогическа практика обучаващите се задължително предоставят информация в електронен вид, свързана с населеното място, в което желаят да упражняват професия въз основа на придобитата професионална квалификация „учител“.
(3) Информацията по ал. 2 съдържа:
1. персонална информация за лицето;
2. информация за образование и квалификация;
3. професионален и учителски стаж;
4. нагласи за професионално и кариерно развитие като педагогически специалист.
(4) Информацията по ал. 3 се използва за изготвяне на национална карта на педагогическите специалисти.“
§ 3. В Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13 се създават ал. 3 – 7:
„(3) Когато със средствата по ал. 1 се осигурява закуска, средствата се използват за предоставяне на основна закуска или за подкрепителна закуска (подкрепително хранене) в зависимост от подадената заявка от детската градина, училището или центъра за специална образователна подкрепа.
(4) Основната закуска по ал. 3 осигурява 20 на сто от енергийното съдържание на храната за деня на съответната възрастова група и се предоставя сутрин до 9,00 часа.
(5) Подкрепителната закуска (подкрепителното хранене) по ал. 3 осигурява 10 – 15 на сто от енергийното съдържание на храната за деня за съответната възрастова група и се предоставя:
1. в голямото междучасие сутрин за децата от подготвителните групи в държавните и в общинските училища и в центровете за специална образователна подкрепа;
2. в голямото междучасие сутрин или след обяд за учениците от I до IV клас в държавните и в общинските училища и в центровете за специална образователна подкрепа;
3. съобразно дневния режим на съответната детска градина за децата от задължителното предучилищно образование.
(6) Закуската на децата от задължителното предучилищно образование в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа, както и на учениците от I до IV клас се осигурява в съответствие с изискванията на Наредба № 37 на министъра на здравеопазването от 2009 г. за здравословното хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.), на Наредба № 6 на министъра на здравеопазването от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и на Наредба № 9 на министъра на земеделието и храните от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2012 г., бр. 85 от 2015 г. и бр. 81 от 2018 г.; Решение № 2308 на Върховния административен съд от 21.02.2018 г. по а.д. № 927 от 2017 г. – ДВ, бр. 93 от 2018 г.).
(7) Педагогическият съвет взема решение за вида на предлаганата закуска – основна закуска или подкрепителна закуска (подкрепително хранене), след проучване на мнението на родителите и при отчитане на мнението на обществения съвет.“
2. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) От държавния бюджет се предоставят целеви средства за занимания по интереси, организирани от държавните и общинските училища, за развитие на способностите, компетентностите и за изява на дарбите на учениците.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на първостепенните разпоредители с бюджет въз основа на нормативи за занимания по интереси за институция и за ученик в дневна форма или в дуална система на обучение, определени с акта по чл. 282, ал. 3 от ЗПУО, като броят на учениците се определя по данни от НЕИСПУО към 1 януари на текущата година.
(3) Средствата по ал. 1 на общинските училища се разпределят, както следва:
1. 100 на сто от норматива за занимания по интереси на институция и 88 на сто от норматива за занимания по интереси за ученик по броя на учениците;
2. неразпределените дванадесет на сто от средствата по т. 1 се разходват от първостепенните разпоредители с бюджет за организиране на изяви, включително състезания, концерти и други, с учениците, които участват в заниманията по интереси на територията на общината.
(4) Министърът на образованието и науката, министърът на културата и министърът на младежта и спорта разпределят пълния размер на получените от държавния бюджет средства за занимания по интереси между финансираните от тях училища съобразно нормативите за занимания по интереси на институция и на ученик в дневна форма или в дуална система на обучение.“
3. Създава се чл. 16б:
„Чл. 16б. (1) С получените по реда на чл. 16а, ал. 3, т. 1 и ал. 4 средства училищата финансират разходи за възнаграждения на ръководителите на групи за занимания по интереси, за външни изпълнители, за закупуване на материали, за абонамент за специализирана литература и електронни продукти, за посещение на културни, исторически и спортни обекти, за изяви и за транспорт.
(2) Разходите за възнаграждения на педагогическите и непедагогическите специалисти от училището са съгласно определените във вътрешните правила размери за работната заплата.
(3) Разходите за посещения на културни, исторически и спортни обекти заедно с извършените във връзка с тях разходи за транспорт не могат да надвишават 10 на сто от размера на предоставените на училището средства.
(4) Неусвоените средства в края на годината остават в преходен остатък, включват се в бюджета на училището за следващата година и се разходват само за дейности за занимания по интереси.
(5) При установяването на увеличаващ се преходен остатък по бюджета на училището за сметка на неусвоени средства за занимания по интереси за период три последователни години финансирането на заниманията по интереси за училището се преустановява до усвояването на реализирания преходен остатък. Директорът на училището представя на първостепенния разпоредител с бюджет подробен анализ за неизпълнението на програмите за занимания по интереси по държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
(6) С получените средства по ал. 1, включително останалите в преходен остатък средства по ал. 4, училищата не могат да финансират дейности за занимания по интереси, финансирани за сметка на европейски фондове и програми.“
4. Създава се чл. 16в:
„Чл. 16в. (1) Със средствата по чл. 16а, ал. 3, т. 2, както и с намалените от училищата средства за неизпълнение на изисквания за организиране и провеждане на занимания по интереси съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование, първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи общински училища, могат да извършват разходи за транспорт, наем на зали и оборудване за провеждане на изяви и дейности, свързани със занимания по интереси.
(2) Неусвоените средства по ал. 1 в края на годината се възстановяват в централния бюджет.
(3) Със средствата по чл. 16а не може да се финансират дейностите за занимания по интереси, утвърдени в годишната програма по чл. 17, ал. 1 на центровете за подкрепа за личностно развитие.
(4) Министърът на образованието и науката, министърът на културата и министърът на младежта и спорта разпределят намалените от училищата средства за неизпълнение на изисквания за организиране и провеждане на занимания по интереси съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование между останалите финансирани от тях училища въз основа на броя на учениците за провеждане на изяви и дейности.“
5. В чл. 52а се създава ал. 4:
„(4) В случаите, когато детската градина или училището не може да осигури изпълнението на дейността по ал. 1, се допуска възлагането й на външни изпълнители, като средствата се предоставят само за разходи за труд на наетите лица за изпълнението на конкретните дейности.“
6. В чл. 52б:
а) в ал. 1 думите „децата и учениците в основната степен на образование и в които броят на записаните деца в детската градина или на учениците в основната степен на образование в училището е не по-малко от 15“ се заменят с „децата и учениците и в които броят на записаните деца в детската градина или на учениците в училището е не по-малко от 15“;
б) в ал. 3 думите „в основната степен на образование“ се заличават.
7. Създава се чл. 57а:
„Чл. 57а. (1) В случаите, когато броят на децата в яслените групи в детските градини, изчислен на базата на средна месечна посещаемост за период три последователни месеца, е по-малък от 12, максималният брой на децата в яслените групи може да бъде завишен над максималния по приложение № 7 или над определения по реда на чл. 57 с до 3 деца.
(2) Завишаването на броя на децата по ал. 1 се извършва след решение на общинския съвет и при условие че са спазени здравните изисквания към детските ясли, определени с наредба на министъра на здравеопазването, и изискванията на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
(3) Решението на общинския съвет по ал. 2 се взема за период една учебна година само в общини с недостиг на места в яслите и в яслените групи в детските градини.“
8. В чл. 61, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „съгласувано с началника на регионалното управление на образованието“.
9. В чл. 63:
а) в ал. 1 т. 2 и 3 са изменят така:
„2. две паралелки – при минимален брой 13 ученици – за паралелките в класовете от началния етап на основното образование, и 15 ученици – за паралелките в класовете от прогимназиалния етап на основното образование при училищен план-прием и при държавните спортни училища, както и на първи и на втори гимназиален етап на средното образование;
3. три паралелки – при минимален брой 17 ученици – за паралелките в класовете от началния етап на основното образование, и 20 ученици – за паралелките в класовете от прогимназиалния етап на основното образование при училищен план-прием и при държавните спортни училища, както и на първи и на втори гимназиален етап на средното образование.“;
б) в ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „но не по-малък от 9 в паралелки за придобиване на квалификация по защитените от държавата специалности от професии и не по-малък от 12 в паралелки по специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.“
10. В чл. 69, ал. 4 накрая се добавя „и след съгласуване с финансиращия орган“.
11. Приложение № 1в към чл. 14, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1в към чл. 14, ал. 1
Заявка за участие за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І до ІV клас
Входящ номер: ............
Част I
Информация за заявителя
Наименование на училището/детската градина: .....................................................................................................................
Име на директора: .......................................................................................................................................................................
Част II
Дейности, за които се кандидатства
(попълнете с ДА или НЕ)
1. Осигуряване на закуска:
а) основна ................................................................................................................................................................................
б) подкрепителна (подкрепително хранене) .........................................................................................................................
2. Подпомагане на обедното хранене на учениците при целодневна организация на учебния
ден .................................................................................................................................................................................................         
Част IIІ
Количествени показатели
Брой деца/ученици в детската градина/училището, включени във:
Дейности по част II
Подготвителни групи
I – IV клас, в т.ч.:
I клас
II клас
III клас
IV клас
Дейност по т. 1, буква „а“
 
 
 
 
 
 
Дейност по т. 1, буква „б“
 
 
 
 
 
 
Дейност по т. 2
 
 
 
 
 
 
12. Приложение № 6б към чл. 52б, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 6б към чл. 52б, ал. 3
Размер на финансирането на институциите за работа с деца и ученици от уязвими групи според групата за финансиране
Група за финансиране на детската градина или училището
Размер на финансирането за едно дете в детска градина и ученик в основната образователна степен в училищата в дневна форма на обучение
(левове на дете/ученик)
Размер на финансирането за ученик в I и II гимназиален етап в дневна форма и в дуална система на обучение
(левове на ученик)
1-ва
40
20
2-ра
80
40
3-та
120
60
4-та
160
80
5-а
200
100
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Дейностите по чл. 21а, ал. 1, чл. 21б, ал. 2 и чл. 21д, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование за учебната 2018 – 2019 г. се извършват в срок до един месец от влизането в сила на постановлението.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 3, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
10989
Министерски съвет
брой: 105, от дата 18.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ стр.43
 
 
Постановление № 289 от 12 декември 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14:
а) в ал. 5 думите „не повече от 10 астрономически часа“ се заменят с „не повече от 20 астрономически часа“;
б) алинея 7 се изменя така:
„(7) За резултатите от напредъка на детето учителите изготвят доклад в електронен или хартиен вид до директора в края на учебната година. Материалите, становищата и докладът са част от детското портфолио. Отчетеният напредък и препоръките от доклада се отразяват в личното образователно дело на детето.“
2. В чл. 17:
а) в ал. 3 думите „до 80 учебни часа“ се заменят с „от 60 до 120 учебни часа“;
б) в ал. 4 думите „не повече от 30 учебни часа“ се заменят с „не повече от 80 учебни часа“.
3. В чл. 20:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 – 5:
„(2) Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
(3) Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.
(4) Заниманията по интереси се организират от детските градини, както и от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на детската градина или училището.
(5) Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“
4. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Заниманията по интереси в училищата включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.
(2) Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“, „Спорт“.
(3) Заниманията по интереси по тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ са не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.
(4) В случай на неизпълнение на изискванията, определени в ал. 3, първостепенният разпоредител с бюджет намалява средствата за занимания по интереси на съответното училище с процента на недостига от часове по посочените в ал. 3 направления.
(5) Заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, може да се организират съвместно от две и повече училища.
(6) Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси.
(7) Външните за училището физически и юридически лица по ал. 6 провеждат не по-малко от 5 на сто от организираните занимания по интереси в училището.
(8) При неизпълнение на изискването по ал. 7 първостепенният разпоредител с бюджет намалява средствата за заниманията по интереси с 5 на сто.
(9) Ръководители на заниманията по интереси са педагогически и други специалисти от училището или външни за него физически лица и представители на юридически лица, включително от други образователни институции.
(10) Родители на ученици, чийто професионален опит е свързан със съответното тематично направление на заниманията по интереси, могат да провеждат занимания по интереси до три часа годишно във или извън училището в присъствието на ръководителя на групата.
(11) Заниманията по интереси, чрез които се подпомага професионалното ориентиране на учениците по отношение на избора на възможности за обучение и професия, са свързани с посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации на територията на общината и/или областта.
(12) Заниманията по интереси може да се провеждат:
1. извън часовете по учебен план;
2. по време на целодневната организация на учебния ден извън дейностите по самоподготовка с оглед осигуряване на разнообразие от занимания по интереси;
3. през почивните дни и ваканциите.
(13) Заниманията по интереси може да се провеждат в училището и/или в база, определена в договор с юридическо лице, включително в центрове за подкрепа за личностно развитие, в музеи, библиотеки, читалища и бази на други външни организации.
(14) В случаите, когато заниманията по интереси се изпълняват извън училището, се спазват съответно разпоредбите на Наредба № 10 на министъра на образованието и науката от 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г. и бр. 48 и 82 от 2018 г.) и на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 365 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 103 от 2016 г.).“
5. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) Заниманията по интереси в училищата за съответната учебна година се избират от учениците със съгласието на родителите им и се регистрират в информационна система за заниманията по интереси до 5 октомври.
(2) Изборът на занимания по интереси се извършва чрез проучване на желанията на учениците въз основа на анкета, разработена и приложена от училището и съдържаща индикатори за отчитане на:
1. индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика;
2. миналия опит на ученика в занимания по интереси;
3. съответствието между потребностите и желанията на ученика, регистрираните предложения в информационната система и възможностите и спецификата на училището.
(3) Юридическите лица, които предлагат занимания по интереси, се регистрират в информационната система по ал. 1.
(4) Посочените от юридическите лица данни при регистрацията подлежат на проверка в съответния публичен регистър – търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, регистър БУЛСТАТ, Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Проверката се организира от директора на училището.
(5) Юридическите лица, които предлагат занимания по интереси, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. предметът им на дейност да включва образователни услуги и/или други образователни дейности;
2. да притежават опит в организирането или провеждането на образователни, творчески и спортни дейности на деца и ученици;
3. предлаганите занимания по интереси да съответстват на тематичните направления;
4. предлаганите ръководители на занимания по интереси да са в трудови или облигационни правоотношения с юридическото лице и да притежават професионален опит и/или професионална квалификация в областта на съответното занимание по интереси, да не извършват дейности, които съдържат идеологически и/или религиозни доктрини, верски убеждения или нетолерантност;
5. да разполагат със съответната база в случаите, когато заниманията по интереси се провеждат извън училището.
(6) Юридическите лица, които предлагат занимания по интереси в областта на спорта, трябва да притежават спортна лицензия съгласно Закона за физическото възпитание и спорта или да са членове на лицензирана спортна федерация.
(7) Физическите лица, извън педагогическите специалисти в училището, които предлагат занимания по интереси като ръководители на съответните дейности, се регистрират в информационната система по ал. 1 чрез попълване на формуляр за регистрация.
(8) Физическите лица по ал. 7 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
2. да не са лишени от право да упражняват професия, съответстваща на дейността, която предлагат;
3. да не извършват дейности, които съдържат идеологически и/или религиозни доктрини, верски убеждения и/или нетолерантност;
4. да притежават професионален опит и/или професионална квалификация, и/или педагогическа правоспособност, съответстваща на конкретното занимание по интереси, за което кандидатстват;
5. предлаганите от тях занимания по интереси да съответстват на тематичните направления.
(9) Физическите лица, които предлагат занимания по интереси в областта на спорта, трябва да са вписани в Националния регистър на спортно-педагогическите кадри към Министерството на младежта и спорта по Наредба № 2 на министъра на младежта и спорта от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (ДВ, бр. 29 от 2017 г.).
(10) От информационната система по ал. 1 на изпълнителите се изключват физически или юридически лица, които:
1. не отговарят на изискванията по ал. 5, 6, 8 и 9;
2. предлагат за ръководители на съответните занимания лица, за които е налице информация, че:
а) са осъдени за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
б) са лишени от право да упражняват професия, съответстваща на дейността, която предлагат;
в) страдат от заболявания и отклонения, които могат да застрашат живота и здравето на учениците;
г) извършват дейности, свързани с налагането на идеологически и/или религиозни доктрини, верски убеждения и/или нетолерантност.“
6. Създава се чл. 21б:
„Чл. 21б. (1) Директорът на училището извършва анализ на съответствието между потребностите и желанията на учениците и направените предложения на юридическите и физическите лица, които са регистрирани в информационната система, и възможностите и спецификата на училището, като предлага на педагогическия съвет да одобри предложенията за занимания по интереси в училището за съответната учебна година.
(2) Броят на групите за занимания по интереси и ръководителите им се определят от директора на училището в срок до 10 октомври въз основа на подадените заявления на учениците и с изразено информирано съгласие на родителя за участието на съответния ученик.
(3) Групите за занимания по интереси в училището се формират в зависимост от посоченото първо желание на ученика, като може да се формират с ученици от различни класове, както и сборни групи с ученици от групите за целодневна организация на учебния ден.
(4) При невъзможност да се формира група за занимания по интереси по първо желание групите се формират по второ или следващо желание, без да се надвишава максималният брой на учениците в групата, определен от директора на училището.
(5) Училището осигурява участие в занимания по интереси на минимум 20 на сто от учениците в училището.
(6) В случай че училището не осигури участието на посочените в ал. 5 ученици, първостепенният разпоредител с бюджет намалява средствата за занимания по интереси пропорционално на недостига до 20 на сто.
(7) Когато в информационната система са регистрирани предложения за провеждане на занимания по интереси, свързани с играта на шах, и е направен избор от ученици за включване в такива занимания, в училището задължително се формира група или групи за занимания по интереси, свързани с играта на шах. В случай че не е направен избор от ученици за участие в занимания по интереси, свързани с играта на шах, такива занимания се провеждат в часовете за занимания по интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден.“
7. Създава се чл. 21в:
„Чл. 21в. (1) Заниманията по интереси се организират със седмичен брой часове и/или на модулен принцип, който включва средно не по-малко от два часа седмично по броя на учебните седмици, съгласно разработен времеви график от ръководителя на групата с разпределение на темите.
(2) Часовете за занимания по интереси не формират и не допълват нормата за задължителна преподавателска работа.
(3) Когато ученикът е възпрепятстван да се включи в конкретно занимание, той представя документ, който удостоверява обстоятелствата за отсъствието му.
(4) При отсъствието на ръководителя на групата повече от три часа времевият график за занимания по интереси се актуализира при възможност, като се запазва общият брой часове за дейността.“
8. Създава се чл. 21г:
„Чл. 21г. (1) Училището осигурява разнообразие от занимания по интереси в часовете за занимания по интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден.
(2) Учителите в групи за целодневна организация подпомагат ръководителите на групи за занимания по интереси, когато тези занимания се провеждат в рамките на целодневната организация на учебния ден.“
9. Създава се чл. 21д:
„Чл. 21д. (1) Училищата изготвят до 10 октомври програма за занимания по интереси за съответната учебна година в съответствие с тематичните направления, която се утвърждава от директора на училището.
(2) Програмата за занимания по интереси включва:
1. дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в тематичните направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“;
2. дейности за подпомагане на професионалното ориентиране на учениците при избора на възможности за обучение и професия;
3. тематичните направления на заниманията по интереси, които ще се провеждат в училището;
4. дейности за изяви на учениците, обхванати в заниманията по интереси, за популяризиране на постиженията им;
5. междуинституционални дейности за занимания по интереси и за изяви на постиженията на учениците;
6. групите и учениците в тях, както и ръководителите на групите.
(3) Училището съвместно с родителите и/или с външни юридически лица организира най-малко два пъти годишно публични изяви на учениците, участници в групите за занимания по интереси, които включват концерти, тържества, състезания, изложби, дебати, конкурси и други, за популяризиране на индивидуалните и/или груповите постижения, способностите на учениците и творческите резултати.
(4) Училищата изготвят до 1 септември отчет за проведените занимания по интереси.“
10. Създава се чл. 21е:
„Чл. 21е. (1) Общината осъществява обща програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси, в сътрудничество с училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, които организират занимания по интереси, други общини, регионалните управления на образованието и други институции. Програмата включва:
1. организиране и провеждане на междуинституционални дейности и изяви, включително състезания, концерти и други, с учениците, които участват в заниманията по интереси, от две и повече училища на територията на общината и/или областта;
2. организиране и провеждане на посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, музеи, библиотеки и други институции, публични и стопански организации и други;
3. организиране и провеждане на занимания по интереси, дейности и изяви, които насърчават играта на шах в училище, в случай на невъзможност на училището да организира и да провежда такива занимания, дейности и изяви.
(2) Програмата по ал. 1 е част от общинската програма по чл. 256, ал. 1, т. 12 от ЗПУО и се финансира, както следва:
1. със средствата от неизпълнение на изискванията по чл. 21, ал. 3 и 7 и чл. 21б, ал. 5;
2. със средства по чл. 16а, ал. 3, т. 2 и чл. 17, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2018 г.);
3. със средства от бюджета на първостепенните разпоредители с бюджет;
4. със средства от други източници.“
11. В чл. 27:
а) в ал. 5 думите „до 80 учебни часа“ се заменят с „от 60 до 120 учебни часа“;
б) в ал. 7 думите „не повече от 30 учебни часа“ се заменят с „не повече от 80 учебни часа“.
12. В чл. 30:
а) в ал. 1 думата „задължително“ се заличава, а думите „не повече от 30 учебни часа“ се заменят с „не по-малко от 30 учебни часа“;
б) в ал. 2 думите „въз основа на доклади на учители на групи или на класни ръководители и на резултатите от образователния процес“ се заменят с „по предложение на координатора по чл. 7“.
13. Създава се чл. 35а:
„Чл. 35а. (1) Дейностите за подпомагане на кариерното ориентиране на учениците се осъществяват въз основа на програми за кариерно развитие и мобилност, програми за образователно развитие и мобилност и програми за личностно и социално развитие на базата на проучване на местните условия и координация с институции в системата на професионалното ориентиране.
(2) Дейностите за подпомагане на кариерното ориентиране по ал. 1 се осъществяват от кариерни консултанти.“
14. Създава се чл. 35б:
„Чл. 35б. (1) Кариерните консултанти предоставят специализирани услуги по кариерно ориентиране на учениците от всички видове и степени училища за областта, подпомагат методически педагогическите съветници, класните ръководители и учителите в областта на кариерното ориентиране на учениците и информират и консултират родители и граждани.
(2) Кариерните консултанти изпълняват програма за обучение по кариерно ориентиране на учениците във връзка с прехода им от една образователна степен към друга и към пазара на труда.“
15. Създава се чл. 35в:
„Чл. 35в. Кариерните консултанти изпълняват функциите по чл. 35а и 35б, като:
1. предоставят актуална информация за:
а) структурата и видовете подготовка в училищното образование;
б) институциите в системата на средното и висшето образование по териториален признак и по области на образование и обучение;
в) характеристиките на професиите, профилите и специалностите;
г) потребностите и изискванията на пазара на труда по данни на регионалните служби по заетостта;
2. осъществяват индивидуална, групова и диагностична работа с учениците от всички степени на училищното образование за подобряване мотивацията за учене и за развитие на познавателните и професионалните интереси и нагласите и мотивацията за професионална реализация и кариерно развитие;
3. оказват подкрепа за вземане на решения при прехода от една към друга степен на образование;
4. развиват уменията на учениците за планиране на учебно и лично време, за кариерно развитие, за преодоляване на грешки, свързани с избора на образование и професия, за решаване на вътрешни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация;
5. провеждат тренинги за формиране на умения за избор на образование и/или на професия и подпомагат учениците в изпълнението на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране;
6. участват в създаването и утвърждаването на иновативни училищни практики за кариерно ориентиране на учениците.“
16. В чл. 48, ал. 4 думите „по чл. 20“ се заменят с „по чл. 20, ал. 1“.
17. В чл. 59, ал. 1 думата „планирана“ се заличава.
18. В чл. 65, ал. 5 думите „докладва за“ се заменят с „представи обстоятелствата, свързани с“.
19. В чл. 128:
а) алинея 5 се изменя така:
„(5) Екипът по ал. 1 провежда общи срещи не по-малко от три пъти през учебната година – в началото на учебната година и в края на първия и на втория учебен срок. Родителят се запознава с датите на срещите.“;
б) в ал. 6 думите „извън определения график“ се заменят с „извънредно“;
в) в ал. 9 след думата „протокол“ се добавя „в хартиен или електронен вид“.
20. В чл. 129, ал. 2, т. 10 след думата „доклади“ се добавя „в електронен вид“.
21. В чл. 135, ал. 2 след думата „доклад“ се добавя „в хартиен и/или електронен вид“.
22. В чл. 136, ал. 2 след думата „доклад“ се добавя „в хартиен и/или електронен вид“.
23. В чл. 137, ал. 2 след думата „доклад“ се добавя „в хартиен и/или електронен вид“.
24. В чл. 140:
а) в ал. 2 т. 2 се отменя;
б) в ал. 3 след думите „издадено от друг регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“ се добавя „справка за резултатите от обучението за първия учебен срок“ и се поставя запетая.
25. В чл. 142:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Становището по чл. 140, ал. 1 съдържа преценка на индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профили или в специалности от професии и насочването му в подходящ профил, съответно специалност от професия, съобразен с държавния план-прием и с допълнителния държавен план-прием за областта.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 и 4 думите „становището по ал. 2“ се заменят съответно със „становището по чл. 140, ал. 1“.
26. Наименованието на досегашната „Глава четвърта „Индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми на ученици със специални образователни потребности и на ученици с изявени дарби“ се заменя с „Глава пета „Индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми на ученици със специални образователни потребности и на ученици с изявени дарби“.
27. Наименованието на досегашната „Глава пета „Обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания“ се заменя с „Глава шеста „Обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания“.
28. В чл. 177, ал. 1, т. 4 след думата „краткосрочни“ се добавя „петдневни“.
29. Наименованието на досегашната „Глава шеста „Условия и ред за организиране на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в паралелки и групи в центровете за специална образователна подкрепа“ се заменя с „Глава седма „Условия и ред за организиране на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в паралелки и групи в центровете за специална образователна подкрепа“.
30. Създава се чл. 181а:
„Чл. 181а. Родителят е длъжен да предоставя информация за здравословното състояние на детето или ученика и за проведени медицински изследвания и консултации и да осъществява взаимодействие с медицинския специалист в здравния кабинет в центъра за специална образователна подкрепа.“
31. В чл. 186, ал. 1 след думите „индивидуалните учебни планове“ се поставя запетая и се добавя „от дейностите на групите за занимания по интереси“.
32. Създава се чл. 191а:
„Чл. 191а. (1) Задължителното предучилищно образование и дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата в подготвителните групи се осъществява в рамките на цял ден, половин ден или почасово.
(2) Обучението и дейностите за подкрепа за личностно развитие на учениците се осъществяват:
1. в рамките на цял ден – за учениците от I до VII клас включително;
2. в рамките на цял ден или на половин ден – за учениците след VII клас.“
33. В чл. 192:
а) в ал. 6 думите „завършил VІІ или Х клас“ се заменят със „завършил VІІ, Х или XII клас“;
б) алинея 7 се изменя така:
„(7) До 5 дни от края на втория учебен срок на учебната година доклад-оценката по ал. 6 се предоставя на директора на училището, в което е записан ученикът, за издаване на удостоверение за завършен VІІ, Х или XII клас. Удостоверението за завършен VІІ или Х клас дава право на ученика да продължи обучението си в VІІІ, съответно в ХІ клас, и на професионално обучение. Удостоверението за завършен XII клас дава право на ученика на професионално обучение.“
§ 2. В Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.), в чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Преди провеждането на текущата педагогическа практика обучаващите се задължително предоставят информация в електронен вид, свързана с населеното място, в което желаят да упражняват професия въз основа на придобитата професионална квалификация „учител“.
(3) Информацията по ал. 2 съдържа:
1. персонална информация за лицето;
2. информация за образование и квалификация;
3. професионален и учителски стаж;
4. нагласи за професионално и кариерно развитие като педагогически специалист.
(4) Информацията по ал. 3 се използва за изготвяне на национална карта на педагогическите специалисти.“
§ 3. В Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13 се създават ал. 3 – 7:
„(3) Когато със средствата по ал. 1 се осигурява закуска, средствата се използват за предоставяне на основна закуска или за подкрепителна закуска (подкрепително хранене) в зависимост от подадената заявка от детската градина, училището или центъра за специална образователна подкрепа.
(4) Основната закуска по ал. 3 осигурява 20 на сто от енергийното съдържание на храната за деня на съответната възрастова група и се предоставя сутрин до 9,00 часа.
(5) Подкрепителната закуска (подкрепителното хранене) по ал. 3 осигурява 10 – 15 на сто от енергийното съдържание на храната за деня за съответната възрастова група и се предоставя:
1. в голямото междучасие сутрин за децата от подготвителните групи в държавните и в общинските училища и в центровете за специална образователна подкрепа;
2. в голямото междучасие сутрин или след обяд за учениците от I до IV клас в държавните и в общинските училища и в центровете за специална образователна подкрепа;
3. съобразно дневния режим на съответната детска градина за децата от задължителното предучилищно образование.
(6) Закуската на децата от задължителното предучилищно образование в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа, както и на учениците от I до IV клас се осигурява в съответствие с изискванията на Наредба № 37 на министъра на здравеопазването от 2009 г. за здравословното хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.), на Наредба № 6 на министъра на здравеопазването от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и на Наредба № 9 на министъра на земеделието и храните от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2012 г., бр. 85 от 2015 г. и бр. 81 от 2018 г.; Решение № 2308 на Върховния административен съд от 21.02.2018 г. по а.д. № 927 от 2017 г. – ДВ, бр. 93 от 2018 г.).
(7) Педагогическият съвет взема решение за вида на предлаганата закуска – основна закуска или подкрепителна закуска (подкрепително хранене), след проучване на мнението на родителите и при отчитане на мнението на обществения съвет.“
2. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) От държавния бюджет се предоставят целеви средства за занимания по интереси, организирани от държавните и общинските училища, за развитие на способностите, компетентностите и за изява на дарбите на учениците.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на първостепенните разпоредители с бюджет въз основа на нормативи за занимания по интереси за институция и за ученик в дневна форма или в дуална система на обучение, определени с акта по чл. 282, ал. 3 от ЗПУО, като броят на учениците се определя по данни от НЕИСПУО към 1 януари на текущата година.
(3) Средствата по ал. 1 на общинските училища се разпределят, както следва:
1. 100 на сто от норматива за занимания по интереси на институция и 88 на сто от норматива за занимания по интереси за ученик по броя на учениците;
2. неразпределените дванадесет на сто от средствата по т. 1 се разходват от първостепенните разпоредители с бюджет за организиране на изяви, включително състезания, концерти и други, с учениците, които участват в заниманията по интереси на територията на общината.
(4) Министърът на образованието и науката, министърът на културата и министърът на младежта и спорта разпределят пълния размер на получените от държавния бюджет средства за занимания по интереси между финансираните от тях училища съобразно нормативите за занимания по интереси на институция и на ученик в дневна форма или в дуална система на обучение.“
3. Създава се чл. 16б:
„Чл. 16б. (1) С получените по реда на чл. 16а, ал. 3, т. 1 и ал. 4 средства училищата финансират разходи за възнаграждения на ръководителите на групи за занимания по интереси, за външни изпълнители, за закупуване на материали, за абонамент за специализирана литература и електронни продукти, за посещение на културни, исторически и спортни обекти, за изяви и за транспорт.
(2) Разходите за възнаграждения на педагогическите и непедагогическите специалисти от училището са съгласно определените във вътрешните правила размери за работната заплата.
(3) Разходите за посещения на културни, исторически и спортни обекти заедно с извършените във връзка с тях разходи за транспорт не могат да надвишават 10 на сто от размера на предоставените на училището средства.
(4) Неусвоените средства в края на годината остават в преходен остатък, включват се в бюджета на училището за следващата година и се разходват само за дейности за занимания по интереси.
(5) При установяването на увеличаващ се преходен остатък по бюджета на училището за сметка на неусвоени средства за занимания по интереси за период три последователни години финансирането на заниманията по интереси за училището се преустановява до усвояването на реализирания преходен остатък. Директорът на училището представя на първостепенния разпоредител с бюджет подробен анализ за неизпълнението на програмите за занимания по интереси по държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
(6) С получените средства по ал. 1, включително останалите в преходен остатък средства по ал. 4, училищата не могат да финансират дейности за занимания по интереси, финансирани за сметка на европейски фондове и програми.“
4. Създава се чл. 16в:
„Чл. 16в. (1) Със средствата по чл. 16а, ал. 3, т. 2, както и с намалените от училищата средства за неизпълнение на изисквания за организиране и провеждане на занимания по интереси съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование, първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи общински училища, могат да извършват разходи за транспорт, наем на зали и оборудване за провеждане на изяви и дейности, свързани със занимания по интереси.
(2) Неусвоените средства по ал. 1 в края на годината се възстановяват в централния бюджет.
(3) Със средствата по чл. 16а не може да се финансират дейностите за занимания по интереси, утвърдени в годишната програма по чл. 17, ал. 1 на центровете за подкрепа за личностно развитие.
(4) Министърът на образованието и науката, министърът на културата и министърът на младежта и спорта разпределят намалените от училищата средства за неизпълнение на изисквания за организиране и провеждане на занимания по интереси съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование между останалите финансирани от тях училища въз основа на броя на учениците за провеждане на изяви и дейности.“
5. В чл. 52а се създава ал. 4:
„(4) В случаите, когато детската градина или училището не може да осигури изпълнението на дейността по ал. 1, се допуска възлагането й на външни изпълнители, като средствата се предоставят само за разходи за труд на наетите лица за изпълнението на конкретните дейности.“
6. В чл. 52б:
а) в ал. 1 думите „децата и учениците в основната степен на образование и в които броят на записаните деца в детската градина или на учениците в основната степен на образование в училището е не по-малко от 15“ се заменят с „децата и учениците и в които броят на записаните деца в детската градина или на учениците в училището е не по-малко от 15“;
б) в ал. 3 думите „в основната степен на образование“ се заличават.
7. Създава се чл. 57а:
„Чл. 57а. (1) В случаите, когато броят на децата в яслените групи в детските градини, изчислен на базата на средна месечна посещаемост за период три последователни месеца, е по-малък от 12, максималният брой на децата в яслените групи може да бъде завишен над максималния по приложение № 7 или над определения по реда на чл. 57 с до 3 деца.
(2) Завишаването на броя на децата по ал. 1 се извършва след решение на общинския съвет и при условие че са спазени здравните изисквания към детските ясли, определени с наредба на министъра на здравеопазването, и изискванията на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
(3) Решението на общинския съвет по ал. 2 се взема за период една учебна година само в общини с недостиг на места в яслите и в яслените групи в детските градини.“
8. В чл. 61, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „съгласувано с началника на регионалното управление на образованието“.
9. В чл. 63:
а) в ал. 1 т. 2 и 3 са изменят така:
„2. две паралелки – при минимален брой 13 ученици – за паралелките в класовете от началния етап на основното образование, и 15 ученици – за паралелките в класовете от прогимназиалния етап на основното образование при училищен план-прием и при държавните спортни училища, както и на първи и на втори гимназиален етап на средното образование;
3. три паралелки – при минимален брой 17 ученици – за паралелките в класовете от началния етап на основното образование, и 20 ученици – за паралелките в класовете от прогимназиалния етап на основното образование при училищен план-прием и при държавните спортни училища, както и на първи и на втори гимназиален етап на средното образование.“;
б) в ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „но не по-малък от 9 в паралелки за придобиване на квалификация по защитените от държавата специалности от професии и не по-малък от 12 в паралелки по специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.“
10. В чл. 69, ал. 4 накрая се добавя „и след съгласуване с финансиращия орган“.
11. Приложение № 1в към чл. 14, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1в към чл. 14, ал. 1
Заявка за участие за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І до ІV клас
Входящ номер: ............
Част I
Информация за заявителя
Наименование на училището/детската градина: .....................................................................................................................
Име на директора: .......................................................................................................................................................................
Част II
Дейности, за които се кандидатства
(попълнете с ДА или НЕ)
1. Осигуряване на закуска:
а) основна ................................................................................................................................................................................
б) подкрепителна (подкрепително хранене) .........................................................................................................................
2. Подпомагане на обедното хранене на учениците при целодневна организация на учебния
ден .................................................................................................................................................................................................         
Част IIІ
Количествени показатели
Брой деца/ученици в детската градина/училището, включени във:
Дейности по част II
Подготвителни групи
I – IV клас, в т.ч.:
I клас
II клас
III клас
IV клас
Дейност по т. 1, буква „а“
 
 
 
 
 
 
Дейност по т. 1, буква „б“
 
 
 
 
 
 
Дейност по т. 2
 
 
 
 
 
 
12. Приложение № 6б към чл. 52б, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 6б към чл. 52б, ал. 3
Размер на финансирането на институциите за работа с деца и ученици от уязвими групи според групата за финансиране
Група за финансиране на детската градина или училището
Размер на финансирането за едно дете в детска градина и ученик в основната образователна степен в училищата в дневна форма на обучение
(левове на дете/ученик)
Размер на финансирането за ученик в I и II гимназиален етап в дневна форма и в дуална система на обучение
(левове на ученик)
1-ва
40
20
2-ра
80
40
3-та
120
60
4-та
160
80
5-а
200
100
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Дейностите по чл. 21а, ал. 1, чл. 21б, ал. 2 и чл. 21д, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование за учебната 2018 – 2019 г. се извършват в срок до един месец от влизането в сила на постановлението.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 3, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
10989э
Сподели: