Понеделник 24, Юни 2024г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

С. КОНУШ, ОБЩ. ХАСКОВО

Тел: 03717—2266 / 2268          e-mail:  ou_konush@abv.bg

**********************************************************************************************

 

ЗАПОВЕД

 

140/19.01.2017г.

 

 В изпълнение на чл. 266, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с писмено уведомление от община Хасково с вх. № 319/04.11.2017г. и протокол от събрание на родителите с вх. № 341/29.11.2017г., на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО,

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

Поименния състав на обществения съвет към  ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Конуш, общ. Хасково “, както следва:

 

Редовни членове:

 

 1. Катя Терзиева –– гл. експерт „ Образование“ в Община Хасково, представител на финансиращия орган
 2. Галя Митева Петрова –– представител на родителите в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Конуш, общ. Хасково и председател на Обществения съвет
 3. Сезгин Хилми Рашид –– представител на родителите в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Конуш, общ. Хасково и секретар на Обществения съвет
 4. Хюлиа Салиф Мехмед –– представител на родителите в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Конуш, общ. Хасково и заместник- председател на Обществения съвет
 5. Мариета Генкова Георгиева –– представител на родителите в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Конуш, общ. Хасково

 

Резервни членове:

 1. Юркие Сабридин Вели –– представител на родителите в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Конуш, общ. Хасково
 2. Хафизе Фикри Осман –– представител на родителите в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Конуш, общ. Хасково
 3. Гюлшен Мюмюн Хилми –– представител на родителите в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Конуш, общ. Хасково
 4. Елена Чобанова –– представител на родителите в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Конуш, общ. Хасково

 

 

Членовете на Обществения съвет се задължават да се запознаят с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата обнародван в ДВ бр.75/27.09.2016г., издаден от МОН и да спазват неговите разпоредби.

                                                                                      

                                                                                       Директор:……………..

                                                                                                    /Марияна Узунова/

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩ" „ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

С. КОНУШ, ОБЩ. ХАСКОВО

Тел: 03717—2266 / 2268          e-mail:  ou_konush@abv.bg

**********************************************************************************************

 

 

ПРОТОКОЛ

 

вх. № 341/29.11.2017г.

 

От Общото събрание на родителите на учениците, обучаващи се в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Конуш, общ. Хасково през учебната 2016/ 2017 г. , провело се на 28.11.2016 г.

 

 

 

      Днес, 28 ноември 2016 г. От 18,00 ч.., на основание чл. 266, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.7, ал.2,т. 2 и ал.3 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, се проведе Общо събрание на родителите на учениците, обучаващи се в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Конуш, общ. Хасково през учебната 2016/ 2017 г. Присъстваха 15 родители на ученици, регистрирани в присъствения списък. За събранието протокола води Несибе Адем- ЗДУЧ в училището, съгласно член 10, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

 

 

       Беше приет следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Запознаване с правата и задълженията на членовете на Обществения съвет на основание Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
 2. Определяне на начин на избор на редовните и резервните членове от квотата на родителите в Обществения съвет на ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Конуш, общ. Хасково.
 3. Разпределение на квоти между родителите на учениците в Обществения съвет по образователни степени и етапи.
 4. Избор на членове на Оществения съвет на ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Конуш, общ. Хасково.

 

Дневният ред бе гласуван и приет с 15 гласа „ЗА“

 

РЕШЕНИЯ:

 

 

         По т.1 от дневния ред директорът запозна присъстващите родители с правата и задълженията на членовете на Обществения  съвет на основание Закона за предучилищното и училищното образованиеи Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

 

          По т.2 от дневния реддиректорът предложи начина на избор на редовните и резервните членове от квотата на родителите в Обществения съвет на ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Конуш, общ. Хасково да бъде чрез явно гласуване, чрез вдигане на ръка. Други предложения не постъпиха.

 

        Предложението на директора беше гласувано и прието с 15 гласа „ ЗА“

       

         По т.3 от дневния ред директорът съобщи, че с нейна заповед на основание чл.6, ал.1 и ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.е определил 5/ пет/ членен  състав на Обществения съвет на ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Конуш, общ. Хасково, като един от тях е представител на финансиращия орган- г-жа Катя Терзиева, гл. експерт „ Образование“ в Община Хасково, представител на финансиращия орган, посочена в заповед на кмета на Община Хасково.

 

По т.4 от дневния ред постъпиха следните предложения за разпределение на квоти на редовните и резервните членове на Обществения съвет по образователни степени и етапи, както следва:

 

Редовни членове:

 

Начален етап

Прогимназиален етап

Галя Митева Петрова

Сезгин Хилми Рашид

Хюлиа Салиф Мехмед

 

Мариета Генкова Георгиева

 

Резервни членове:

 

Начален етап

Прогимназиален етап

Юркие Сабридин Вели

Хафизе Фикри Осман

 

Гюлшен Мюмюн Хилми

 

Елена Чобанова

 

При гласуване на предложенията се получиха следните резултати и въз основа на тяхза редовни членове на Обществения съвет бяха избрани:

 

 1. Галя Митева Петрова –родител на ученик в I клас
 2. Сезгин Хилми Рашид –родител на ученик в  V клас
 3. Хюлиа Салиф Мехмед.. –родител на ученик в  IV клас
 4. Мариета Генкова Георгиева –родител на ученик в III клас

 

За резервни членове бяха избрани:

 1. Юркие Сабридин Вели –родител на ученик в IV клас
 2. Хафизе Фикри Осман –родител на ученик в VII клас
 3. Гюлшен Мюмюн Хилми –родител на ученик в V клас
 4. Елена Чобанова –родител на ученик в VI клас

 

  Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 19.00 ч.

 

 

 

 

 

Протоколирал:.........................

                            /Н. Адем/

 

                                                                                                                     МАРИЯНА УЗУНОВА

                                                                                                                Директор 

                                                                                                        на ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“

                                                                                                                 с. Конуш, общ. Хасково

 

Сподели: