Сряда 04, Октомври 2023г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

С. КОНУШ, ОБЩ. ХАСКОВО

Тел: 03717—2266 / 2268          e-mail:  ou_konush@abv.bg

**********************************************************************************************

 

ПРОТОКОЛ

№ 4

за проведено заседание на обществения съвет към  ОУ„Св.св. Кирил и Методий

с. Конуш, общ. Хасково

 

 Днес, 23.03. 2017 г. , в 14,00 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 и чл.269, ал.1, т.8 от Закона за предучилищното и училищното образование и член чл.16, ал.1,т.10 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, се проведе заседание на обществения съвет към ОУ„Св.св. Кирил и Методий,с. Конуш, общ. Хасково

 

 На събранието присъстваха трима  членове на обществения съвет .

 

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

 

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения съвет дневен ред, както следва:

 

  1. Даване на становище по училищния план- прием за първи клас в ОУ„Св.св. Кирил и Методий, с. Конуш, общ. Хасково за учебната 2017/2018

 

            По първа единствена точка от дневния ред г-жа Марияна Узунова, директор на  ОУ„Св.св. Кирил и Методий“,с. Конуш, общ. Хасково, запозна присъстващите членове с училищния план- прием за учебната 2017/2018. Предвижда се една паралелка за първи клас за учебната 2017/ 2018 учебна година.

           Предложеният училищен план- прием е изготвен в изпълнение на чл.42 от Наредба 10 / 2016 за организация на дейностите в училищното образование.

          След разглеждането му не постъпиха изисквания или предложения и заседанието прие

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.269, ал.1, т.10 от ЗПУО дава положително становище и приема училищен план- прием за първи клас за учебната 2017/2018 учебна година

 

Решението беше подложено на гласуване

 

   След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

 

 Брой гласове „за“ – 3

 Брой гласове „против“–0

 Брой гласове „въздържал се“ – 0

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към училище „ОУ„Св.св. Кирил и Методий,с. Конуш, общ. Хасково “ се закри.

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК,

 

 Несибе Алейдин Адем.: ………………….

                                                                                          (име, презиме, фамилия)           (подпис)

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

 Галя Митева Петрова.: ………………….

 (име, презиме, фамилия) (подпис)

 

 

Сподели: