Неделя 19, Май 2024г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩE „ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

С. КОНУШ, ОБЩ. ХАСКОВО

Тел: 03717—2266 / 2268          e-mail:  ou_konush@abv.bg

**********************************************************************************************

 

ПРОТОКОЛ

№ 3

за проведено заседание на обществения съвет към  ОУ„Св.св. Кирил и Методий

с. Конуш, общ. Хасково

 

 Днес, 16.03. 2017 г. , в 14,00 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 и чл.269, ал.1, т.8 от Закона за предучилищното и училищното образование и член чл.16, ал.4 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, се проведе заседание на обществения съвет към ОУ„Св.св. Кирил и Методий“,с. Конуш, общ. Хасково

 

 На събранието присъстваха трима  членове на обществения съвет .

 

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения съвет дневен ред, както следва:

 

  1. Съгласуване избора от учителите в ОУ„Св.св. Кирил и Методий“,с. Конуш, общ. Хасково по чл.164, ал.2 на учебниците и учебните комплекти за учебната 2017/2018
  2. Даване на становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2017г.

 

Предложението беше подложено на гласуване

 

След проведеното гласуване за приемане на дневния ред на училище ОУ„Св.св.Кирил и Методий“ с.Конуш, се получиха следните резултати:

 

 Брой гласове „за“ – 3

 Брой гласове „против“–0

 Брой гласове „въздържал се“ – 0

 

 

 По т. 1 от дневния ред г-жа Петрова запозна присъстващите с избора на учителите на учебници и учебни комплекти за I и V клас.

I клас

БЕЛ

Математика

Роден край

Музика

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

V клас

БЕ

Литература

Английски език

Математика

Информационни технологии

География и икономика

Човекът и природата

Музика

Технологии и предприемачество

Изобразително изкуство

 

 

След проведеното гласуване за избора на учителите на учебници и учебни комплекти за I и V клас се получиха следните резултати:

 Брой гласове „за“ – 3

 Брой гласове „против“–0

 Брой гласове „въздържал се“ – 0

 

По т. 2 от дневния ред г-жа Петрова запозна присъстващите с проекта  на бюджет на директора на ОУ„Св.св.Кирил и Методий“ с.Конуш за 2017г.  Други предложения не постъпиха.Предложението бе подложено на гласуване.

 Брой гласове „за“ – 3

 Брой гласове „против“–0

 Брой гласове „въздържал се“ – 0

 

 На основание на резултатите от проведеното гласуване, Общественият съвет към училище ОУ„Св.св.Кирил и Методий“ с.Конуш взе следните решения:

 

Приема  разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2017г.

 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към училище „ОУ„Св.св. Кирил и Методий“,с. Конуш, общ. Хасково “ се закри.

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК,

 Несибе Алейдин Адем.: ………………….

                                                                              (име, презиме, фамилия)                          (подпис)

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

 Галя Митева Петрова.: ………………….

 (име, презиме, фамилия) (подпис)

 

Сподели: