Неделя 23, Юни 2024г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

С. КОНУШ, ОБЩ. ХАСКОВО

Тел: 03717—2266 / 2268          e-mail:  ou_konush@abv.bg

**********************************************************************************************

ПРОТОКОЛ

№2

 

От заседанието на Обществения съвет към на ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“

 с. Конуш, общ. Хасково

за учебната 2016/ 2017 година

 

       Днес, 15.12.2016 г., се проведе заседание на Обществения съвет към на ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Конуш, общ. Хасково за учебната 2016/ 2017 година.

 Присъстваха:

  1. Марияна М. Узунова – директор на ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“
  2. Несибе Алейдин Адем –ЗДУД
  3. Галя Митева Петрова –родител на ученик в I клас
  4. Сезгин Хилми Рашид –родител на ученик в  V клас
  5. Хюлиа Салиф Мехмед –родител на ученик в  IV клас
  6. Мариета Генкова Георгиева –родител на ученик в  IV клас

 

       Заседанието се ръководи от директора на училището, а за протоколчик бе избрана Несибе Адем-      ЗДУД.

                  Заседанието протече при следния

 

Дневен ред:

 

  1. Избор на председател, заместник председател и секретар на Обществения съвет.
  2. Определяне на представител на Обществения съвет в Педагогическия съвет на училището.
  3. Избор на представители на Обществения съвет в Комисията за изготвяне на етичен кодекс на училищната общност.

 

       По т.1 за председател на Обществения съвет бе предложена г-жа Галя Митева Петрова от членовете на учредителното заседание. След гласуване Галя Митева Петрова бе избрана с четири гласа „ЗА“. Членовете на съвета бяха информирани, че заседанията му се свикват от председателя или по искане на една трета от членовете му. Те се канят на заседание на съвета от председателя.

      За заместник- председател на Обществения съвет бе предложен г-н Сезгин Хилми Рашид и избран с четири гласа „ ЗА“ от членовете на съвета. Заместник- председателят подпомага работата на председателя.

       За секретар на Обществения съвет бе предложена и избрана  с четири гласа „ ЗА“ – г-жа Хюлиа Салиф Мехмед. Секретарят подпомага председателя в работата по писменото оформяне на предложенията, насоките и препоръките на съвета и протоколирането на заседанията.

      

     т.2 За определяне на представител на Обществения съвет в Педагогическия съвет бе предложена и избрана с мнозинство- с четири гласа „ ЗА“ г- жа  Галя Митева Петрова

               т.3 За избор на представител на Обществения съвет в Комисията за изготвяне на етичен кодекс бе избран  с четири гласа „ ЗА“ – г-жа Галя Митева Петрова

 

       По време на заседанието г- жа Узунова информира членовете на Обществения съвет, че решение се взима с обикновено мнозинство от присъстващите. При гласуване на решенията всеки член на съвета има право на един глас.

             

 

      Директор:………………………

 

                              / М. Узунова/

 

      Протоколчик…………………..

                                  / Н. Адем/

 

   Дата:15.12.2016г.

   с. Конуш, общ. Хасково

Сподели: