Понеделник 22, Април 2024г.

Проект "Пъстро етно"

Публикувана на: 15.09.2018г. (обновена на: 18.11.2018 14:15:00)

„ПЪСТРО ЕТНО“

финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0246-C01  по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.

Сподели: