Понеделник 22, Април 2024г.

Стратегия за превенция на отпадането на учениците от училище

Публикувана на: 15.09.2023г. (обновена на: 03.10.2023 09:30:00)

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

С. КОНУШ, ОБЩ. ХАСКОВО

Тел: 03717—2266 / 2268          e-mail:  ou_konush@abv.bg

**********************************************************************************************

   Утвърждавам:…………………

/ Марияна Узунова/

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ  НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИ  ОТ УЧИЛИЩЕ                                                 в

ОУ « Св.св. Кирил и Методий»

с.Конуш, общ.Хасково

ЗА УЧЕБНАТА  2023 / 2024  ГОДИНА

Програмата е създадена на основание чл. 263, ал.1, т.8 от Закона за предучилищното и училищно образование и е приета  от Педагогическия съвет с протокол  № 9 / 14.09.2023 г. и утвърдена от директора със Заповед № 291 /14.09.2023 г.

СТРАТЕГИЯ

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

 1. ПОНЯТИЯ
 • “Преждевременно напуснали училище” (ПНУ), съгласно Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 28 юни 2011 г., са лица между 18 и 24 години, които напускат системата на образование и обучение след завършване на основно или по-ниско образование, и които не участват в никаква форма на образование или обучение
 • За целите на Стратегията – “отпадане от училище” е отписването от училище на ученик до 18-годишна възраст преди завършване на последния гимназиален клас, ако лицето не е записано в друго училище

 

 1. АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ
 • Икономически причини
 • Социални причини
 • Образователни причини
 • Етнокултурни причини
 • Институционални причини
 • Причини, свързани със здравния статус

 

ІІІ. СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

 • Липса на възвращаемост на публичните инвестиции
 • Намаляване на индивидуалните възможности за реализация в живота и на пазара на труда
 • Пропаст между доходите на хората с основно и по-ниско образование и на тези с по-високо образование
 • Предаване на бедността между поколенията

 

 1. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА

     Сериозен проблем в училищата на областта са броят на отсъствията на учениците, некоректното им отразяване в училищната документация, както и бавният темп на намаляване на преждевременно напусналите училище ученици от задължителната училищна възраст и реинтегрирането им в училището.

      Второ ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ обхваща подлежащите на обучение ученици от района, в който се намира, и няколко села от община Хасково, където училищата са закрити. Училището е средищно и до 30.06.2015 година работеше по проект “Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

     Учениците са включени в целодневно обучение, като на всички се даде възможност за индивидуални консултации в часовете, определени по график за тези дейности. От застрашените от отпадане ученици, голяма част  бяха обхванати  в ЦОУД. Това се приема добре от ученици и родители -  учениците работят с желание, стараят се да подготвят домашните си работи, за да имат повече свободно време в къщи. За тези ученици са подсигурени шкафчета по проект национална програма на МОН 'Осигуряване на съвременна образователна среда' с цел намаляване теглото на ученическата раница. Библиотеката и читалнята са на разположение на всички желаещи.

На учениците, застрашени от отпадане, се осигури възможност за индивидуална изява чрез включване в различни инициативи, организирани от училището. Класните ръководители идентифицират децата в риск и застрашени от отпадане.

     Голям положителен ефект постигат моралните и материални награди за деца, участващи в училищния живот, които засилват активността им в процеса на превенцията на отпадане (деца обучават деца).

     Създаването на условия за редовното присъствие в училище и активната работа по време на учебния час са важни за бъдещото на всеки ученик. Те са гаранция за неговия успех, залог за по-добра квалификация и по-големи възможности за реализация, условие за  повишаване качеството на образованието. Важна роля в това отношение има училището, което трябва да подхожда комплексно и същевременно индивидуално за всеки конкретен случай на ученик, застрашен от отпадане или вече напуснал училище.

     Реализирахме много добри взаимоотношения между училището и семейството по отношение на: дефиниране на ролята на родителите за подпомагане присъствието на учениците в училище, за наблюдаване развитието на тяхното дете и споделяне на образователните му трудности в училище. Във всеки клас има изграден родителски актив, който съвместно с класния ръководител разработи програма за часа на клас и извънкласни дейности. Организират се индивидуални срещи в допълнителния час на класа и в приемното време на учителите/ по график. Поставените домашни работи и тяхното изпълнение са средство за комуникация между родителите, учениците и учителите. Провеждат се  пролетен карнавал, концерти, Седмица на отворените врати, което осигурява публичност на добрите практики и ангажира родителите и общността като доверени партньори.

     Като предложение за превенция от отпадане на ученици от училище е участие на институции, работещи с деца, в повече мероприятия и организиране на извънкласни и извънучилищни дейности чрез работа по различни проекти и празници.

    Осъществява се взаимодействие с различни институции: Агенция за закрила на детето, ДПС, Общински съвет по наркотични вещества, Национална комисия за борба с трафика на хора, УНИЦЕФ, Институт по социални дейности и практики, кметове по населени места. Предприемането на адекватни и ефективни мерки от педагогическия екип за намаляване броя на отсъствията, броя на преждевременно напусналите училище, както и реинтегрираните ученици, следва да се основават на задълбочен анализ на причините, пораждащи тези явления, на оценка на ефикасността на съществуващите мерки и училищни политики, на разработването или актуализирането на училищните програми за решаване на тези проблеми.

     Въпросите на отсъстващите и напускащите училище ученици са решими със съвместните усилия на всички държавни и обществени органи и чрез взаимодействие със семейството, което е водещ фактор за образованието и възпитанието на децата. Съществува необходимост от предприемане на мерки за реинтегриране и връщането в училище на отпаднали ученици в училищна възраст.

  

 1. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
 2. Намаляване броя на отсъствията на учениците чрез точното им отразяване в училищната документация.
 3. Намаляване броя на отпадащите ученици в училищна възраст и увеличаване на реинтегрираните отпаднали лица в училище.

 

 1. ЗАДАЧИ

Реализирането на програмата предвижда:

 1. Своевременно идентифициране на признаците за изоставане в усвояването на учебния материал и застрашеност от отпадане, за които често се използва понятието “ранен учебен неуспех”.
 2. Създаване на механизъм за събиране на информация за посещаемостта в училище и анализ на причините за отсъствия и отпадане от образователната система, а също така на мерки за превенция на отпадането и за повторно привличане на вече отпадналите от училище. Поддържане на регистър на ученици в риск.
 3. Осигуряване на педагогическа и психологическа подкрепа за тези деца от страна на учителите, пед. съветник и на училищното ръководство – създаване на условия и организация за преодоляване на изоставането и пропуските чрез прилагане на индивидуален подход, чрез използване на самостоятелна и групова работа по “наваксващи програми”, предоставящи възможности за индивидуален темп при усвояване на учебния материал за застрашените от отпадане деца, внимателно отношение към тях.
 4. Включване в извънкласни и извънучилищни дейности в съответствие с интересите и възможностите на тези деца. Чрез тези дейности се развиват силните страни на личността и се постига по-добра интеграция в образованието.
 5. Повишаване на качеството на учебно-възпитателния процес – преподаване на интересно и полезно учебно съдържание, гарантиращо прагматична ориентация към овладяване на подходящи професии, чрез които застрашените от отпадане да могат успешно да се интегрират в обществото и изискванията на пазара на труда. Организиране на различни форми за квалификация на педагогическата общност в училище, чрез които да се развият компетенциите на учителите да работят успешно в мултиетническа среда, да подкрепят деца, застрашени от отпадане от училище, и техните родители и т. н.
 6. Осъществяване на ефективен диалог между училището и семействата на застрашените от отпадане и вече отпадналите деца.
 7. Осъществяване на партньорство между училището и всички заинтересовани страни на местно ниво за превенция на отпадането и ограничаване броя на вече отпадналите от образователната система.

 

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
 2. Намаляване относителния дял на извинените и неизвинените отсъствия на учениците.
 3. Намаляване относителния дял на учениците, напуснали училище.

3.Успокоение и сигурност у родителите за децата им, включени в целодневната организация, за живота и здравето им  и обгрижването им за подготовката за учебния процес.

 1. Намалява броят на отпадналите поради заминаване за чужбина без удостоверение за преместване ученици
 2. Намалява броят на отпадналите поради нежелание за учене ученици
 3. Формиране на загрижена общност

 

VIIІ. АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО  НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ЗА 2023-2024Г.

 1. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И СТРАТЕГИИ
 • Годишен план за работа на училището
 • Правилник за дейността на училището
 • Закон за закрила на детето
 • Стратегия за развитие на училището
 • Национална стратегия за учене през целия живот
 1. ВАЖНИ МОМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА ЗА 2023-2024 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА
 • Преимущество на мерките по превенция, за справяне с риска от отпадане от училище и детска градина
 • Акцент върху информационната дейност на всички нива за популяризиране на ползите от образование, заедно с обмена на добри и работещи практики между всички заинтересовани страни
 • Начало на разработване на система за ранно предупреждение за осигуряване на постоянна и надеждна информация за движението на учениците в рамките на страната и възможности за проследяване на тяхното образование и развитие.
 1. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

Дейности

Ангажирани институции и лица

Срок за изпълнение

Отговорник

Участници

І. Създаване на добри условия за равен достъп до качествено образование  за всеки ученик

1. Запознаване с  Правилника за дейността в училище. Права, задължения и отговорности на ученика.

Училище, родители, учители

м. септември 2023г

Директор,

класни ръководители

Кл. ръководители, родители, ученици

2. Редовно и точно отразяване на отсъствията от учебни часове.

учителите

постоянен

Учители, учители ЦОУД

Учители, учители ЦОУД, ученици

3. Реализация на контрол на редовното и точното отразяване/нанасяне на отсъствията на учениците в училищната  документация.

Училище

постоянен

Директор

Директор, учители

4. Анализ на причините за отсъствия на учениците, преждевременното им  напускане на училището и възможностите за реинтегрирането им на училищно ниво.

Училище, родители

постоянен

Кл. ръководители

Учители, ученици, родители

5. Ранно идентифициране на ученици, подлежащи на училищно образование, застрашени от отпадане, анализ на проблемите им.

Училище, родители, социални работници, кметове от различните села на пътуващите ученици

постоянен

Класни ръководители

Кл. ръководители, родители, ученици

6. Поставяне на домашна работа

Училище, родители, учители

постоянен

Ученици, родители

Учители, ученици, родители

7. Ежедневни консултации по предмети.

Училище

ежедневен

Учители

Ученици, учители

8. Превръщане на училището в място, в което всяко дете има възможност за изява и участие в самоуправлението на училището.

Училище, учители

9 май 2023г.

Директор, учители

Учители, ученици, пед. съветник

 

9. Повишаване на обхвата в целодневна организация на учебния процес, целенасочено към ученици, застрашени от отпадане

Училище, родители

 

 

постоянен

Кл. р-ли, учители ЦОУД

Кл. р-ли, учители ЦОУД, ученици

 

10. Осигуряване на достъп за използване на ИТ не само в учебния процес, но и извън часовете за децата, които нямат компютър в къщи.

Училище

постоянен

учители ЦОУД

Учители, ученици

 

11. Включване на учениците в извънкласни форми на обучение.

Училище, родители

 

 

постоянен

ул. ръководители, учители, учители ЦОУД

ученици

12. Допълнителна работа с изявени ученици и ученици с  дарба и заложби за изяви в конкурси, олимпиади, състезания и др. на различни нива.

Училище, родители, учители

постоянен

Ученици, родители

Учители, ученици, родители

ІІ. Социално подпомагане

1. Осигуряване на безплатни учебници и помагала.

Училище

до края на учебната година

ЗАС, учители

Ученици, учители, кл. ръководители

3. Осигуряване на топъл обяд,  безплатна закуска и училищен плод

Училище, МОН, фонд Земеделие

ежедневно

директор

Ученици, родители

4. Осигуряване на безплатен транспорт

Училище, община

ежедневно

директор

Ученици, родители

5. Намиране на спонсори за социално подпомагане.

Училище

до края на учебната година

Учители, директор

Дарители, учители, родители

ІІІ. Изграждане на взаймоотношения мужду училището, семейството и общността

1. Запознаване на родителите с правилника за дейността в училище

Училище

в началото на учебната година

Класни ръководители

Ученици, родители

2. Своевременно уведомяване на родителите за допуснати пет и повече неизвинени отсъствия и изясняване на причините.

Училище

постоянен

Класни ръководители

Ученици, родители

3. Преосмисляне и ефективно планиране на работата с родителите на деца в риск от отпадане и с ниски образователни резултати.

Училище, родители, кметове на села

постоянен

кл. ръководители

Учители, кл. ръководители

4. Беседа с родители за необходимостта от образование за децата им.

Училище

в началото на учебната година

Кл. ръководители

Родители

5. Привличане на родителите като партньори в обучението и извънкласните инициативи.

Училище

постоянен

Учители, учители ЦОУД

Родители

6. Поставяне на домашна работа на учениците като средство за комуникация с родителите

Училище

постоянен

Учители, ученици

Учители, учители ЦОУД, ученици, родители

7. Обмен на добри практики с училища със сходни проблеми.

Училище

до края на учебната година

Директор, учители

Учители

8. Постоянна комуникация с кметовете по местоживеене.

Училище, кметства

постоянен

учители

Кл. ръководители, родители, кметства

9. Повишаване на обществената информираност към проблема за отпадане на учениците в училищна възраст.

Училище, кметства

 

 

постоянен

Учители, директор,

Учители, родители

10. Осигуряване на допълнителна подкрепа на учениците със специални образователни потребности.

Училище

постоянен

ЕПЛР

Кл. ръководители, ученици, ресурсни учители

13. Участие в екологични кампании и събития за отбелязване на дати от екологичния календар

Участие в дните на Световен ден на водата, Световен ден на климата, Ден на Земята, Ден на околната среда .

 

Училище

 

 

 

22 април 2023г.

 

 

Учителски колектив

 

 

Учители, ученици

 

 

14.  Беседи  с подрастващите и техните родители за начина на предпазване от ранна бременност, за опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето, за риска от раждане на деца с вродени аномалии, наследствени болести.

училище

постоянен

Кл. ръководители,

Ученици, кл. ръководители, родители

           

ВЪПРОСНИК ЗА УЧЕНИКА

 (огради всяко вярно за теб)

Трите имена : ..............................................................                               Клас: ...............

 1. Ти живееш заедно с:

Твоето семейство се състои от:

а) Майка б) Баща в) Брат

г) Сестра д) Баба е) Дядо

ж) Други....................

 1. Твоите родители

а) Работят б) Не работят

в) Единият работи

 1. Твоите родители работят:

а) В страната б) В чужбина

в) Единият е в чужбина

 1. Парите, с които разполага твоето семейство са:

а) Достатъчно б) Не са достатъчно

в) Стигат, но трудно г) Не мога да преценя

 1. Ако имаш проблем, нужда от подкрепа, към кой от семейството си би се обърнал най - напред?

а) Майка         б) Баща          в) Брат

б) Ако се скарам с класният ръководител

в) Ако ме тормозят съучениците.

г) Ако родителите ми работят в чужбина

д) Защото не ми се ходи на училище

 1. Обичам да се занимавам с:

а) Спорт (посочи вида спорт) ......................................................................

б) Изкуство (посочи)........................................................

в) Друго (посочи)..........................................................

 1. Не обичам да ме ангажират с:

..................................................................................................................................................

 1. Към коя група ученици се отнасяте?

а) пътуващи всеки ден до училище (посочи от кое населено място

пътуваш).........................................................................

б) живеещи на квартира (посочи адрес)

.................................................................................................................................................

 

Сподели: