Понеделник 22, Април 2024г.

Училищни учебни планове

Публикувана на: 15.09.2023г. (обновена на: 27.09.2023 12:08:00)

 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

с.Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково   тел.: 03717 22 66    e-mail: ou_konush@abv.bg

************************************************************************************

   

                     

                                                                                 УТВЪРЖДАВАМ: …………………

                                                                                                    /Марияна Узунова/

 

У Ч И Л И Щ Е Н  У Ч Е Б Е Н  П Л А Н

за 1. клас

Учебна година: 2023 – 2024 г.

Форма на обучение:  дневна

Организация на учебния ден: целодневна

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 9 / 14.09.2023 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището – протокол № 4 / 14.09.2023 г. и е утвърден със заповед на директора № 283 /12.09.2023 г.

І. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

Начален етап

І клас

Учебни седмици

32+1*

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

Математика

4

128

Родинознание

1

32

Музика

2

64

Изобразително изкуство

2

64

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А

19

608

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

3

96

1.Български език и литература

1

32

2.Математика

1

32

3.Родинознание

1

32

Общо за раздел А + раздел Б

22

704

Раздел В – факултативни учебни часове

Максимален брой часове за раздел В

4

128

1.--------------------------------------------------

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

22

704

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: 

      Лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4 / 30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД-09-1111 / 15.08.2016 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

 1. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
 2. Организация на обучението по безопасност на движението: Организацията на обучението по БДП се провежда съгласно изискванията на Приложение № 5 към чл.11, ал.3 от Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

Разпределение на часовете по БДП:

        І клас - 5 часа - І срок, 4 часа - ІІ срок, общо  -   9 часа годишно

 1. Обучение по Гражданска защита: Обучението за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ се провежда в час на класа по Указание за обучението за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ на МОН от 2002 г. Действията при БАК се извършват съгласно заповед № РД 09-1242/14.08.2009 г. на Министъра на образованието и науката.  

 

6.* Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица /напр. една учебна седмица в края на учебните занятия/ или в няколко дни в рамките на учебното време през учебната година, в т.ч. и за посещение на културни институции, за спортни дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между училищата.

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

с.Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково   тел.: 03717 22 66    e-mail: ou_konush@abv.bg

************************************************************************************

   

                     

                                                                                 УТВЪРЖДАВАМ: …………………

                                                                                                    /Марияна Узунова/

 

У Ч И Л И Щ Е Н  У Ч Е Б Е Н  П Л А Н

за 2. клас

Учебна година: 2023 – 2024 г.

Форма на обучение:  дневна

Организация на учебния ден: целодневна

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 9 / 14.09.2023 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището – протокол № 4 / 14.09.2023 г. и е утвърден със заповед на директора № 283 /12.09.2023 г.

І. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

Начален етап

ІІ клас

Учебни седмици

32+1*

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

Английски език

2

64

Математика

3,5

112

Родинознание

1

32

Музика

2

64

Изобразително изкуство

1,5

48

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А

20

640

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

3

96

1.Български език и литература

1

32

2.Математика

1

32

3.Родинознание

1

32

Общо за раздел А + раздел Б

23

736

Раздел В – факултативни учебни часове

Максимален брой часове за раздел В

4

128

1.--------------------------------------------------

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

23

736

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: 

      Лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4 / 30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД-09-1111 / 15.08.2016 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

 1. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
 2. Организация на обучението по безопасност на движението: Организацията на обучението по БДП се провежда съгласно изискванията на Приложение № 5 към чл.11, ал.3 от Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

Разпределение на часовете по БДП:

        ІІ клас - 3 часа - І срок, 3 часа - ІІ срок, общо  -   6 часа годишно

 1. Обучение по Гражданска защита: Обучението за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ се провежда в час на класа по Указание за обучението за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ на МОН от 2002 г. Действията при БАК се извършват съгласно заповед № РД 09-1242/14.08.2009 г. на Министъра на образованието и науката.  

 

6.* Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица /напр. една учебна седмица в края на учебните занятия/ или в няколко дни в рамките на учебното време през учебната година, в т.ч. и за посещение на културни институции, за спортни дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между училищата.

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

с.Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково   тел.: 03717 22 66    e-mail: ou_konush@abv.bg

************************************************************************************

   

                     

                                                                                 УТВЪРЖДАВАМ: …………………

                                                                                                    /Марияна Узунова/

 

У Ч И Л И Щ Е Н  У Ч Е Б Е Н  П Л А Н

за 3. клас

Учебна година: 2023 – 2024 г.

Форма на обучение:  дневна

Организация на учебния ден: целодневна

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 9 / 14.09.2023 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището – протокол № 4 / 14.09.2023 г. и е утвърден със заповед на директора № 283 /12.09.2023 г.

І. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

Начален етап

ІІІ клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

Английски език

3

 96

Математика

3,5

112

Компютърно моделиране

1

32

Човекът и обществото

2

64

Човекът и природата

1

32

Музика

1,5

48

Изобразително изкуство

2

64

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2,5

80

Общо за раздел А

24,5

784

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

2,5

80

1.Български език и литература

1,5

48

2.Математика

1

32

Общо за раздел А + раздел Б

27

864

Раздел В – факултативни учебни часове

Максимален брой часове за раздел В

4

128

1.--------------------------------------------------

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

27

864

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: 

      Лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4 / 30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД-09-1111 / 15.08.2016 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

 1. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
 2. Организация на обучението по безопасност на движението: Организацията на обучението по БДП се провежда съгласно изискванията на Приложение № 5 към чл.11, ал.3 от Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

Разпределение на часовете по БДП:

        ІІІ клас - 3 часа - І срок, 3 часа - ІІ срок, общо  -   6 часа годишно

 

         5. Обучение  по Гражданска защита: Обучението за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ се провежда в час на класа по Указание за обучението за  действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ на МОН от 2002 г. Действията при БАК се извършват съгласно заповед № РД 09-1242/14.08.2009 г. на Министъра на образованието и науката.   

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

с.Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково   тел.: 03717 22 66    e-mail: ou_konush@abv.bg

************************************************************************************

   

                     

                                                                                 УТВЪРЖДАВАМ: …………………

                                                                                                    /Марияна Узунова/

 

У Ч И Л И Щ Е Н  У Ч Е Б Е Н  П Л А Н

за 4. клас

Учебна година: 2023 – 2024 г.

Форма на обучение:  дневна

Организация на учебния ден: целодневна

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 9 / 14.09.2023 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището – протокол № 4 / 14.09.2023 г. и е утвърден със заповед на директора № 283 /12.09.2023 г.

І. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

Начален етап

ІV клас

Учебни седмици

34

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

238

Английски език

3

102

Математика

4

136

Компютърно моделиране

1

34

Човекът и обществото

1

34

Човекът и природата

2

68

Музика

1,5

51

Изобразително изкуство

1,5

51

Технологии и предприемачество

1

34

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

24,5

833

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

1.Български език и литература

1,5

51

2.Математика

1

34

Общо за раздел А + раздел Б

27

918

Раздел В – факултативни учебни часове

Максимален брой часове за раздел В

4

128

1.--------------------------------------------------

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

27

918

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: 

      Лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4 / 30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД-09-1111 / 15.08.2016 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

 1. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
 2. Организация на обучението по безопасност на движението: Организацията на обучението по БДП се провежда съгласно изискванията на Приложение № 5 към чл.11, ал.3 от Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

Разпределение на часовете по БДП:

 

        ІІІ клас - 3 часа - І срок, 3 часа - ІІ срок, общо  -   6 часа годишно

 

 1. Обучение по Гражданска защита: Обучението за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ се провежда в час на класа по Указание за обучението за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ на МОН от 2002 г. Действията при БАК се извършват съгласно заповед № РД 09-1242/14.08.2009 г. на Министъра на образованието и науката.  

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

с.Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково   тел.: 03717 22 66    e-mail: ou_konush@abv.bg

************************************************************************************

   

                     

                                                                                 УТВЪРЖДАВАМ: …………………

                                                                                                    /Марияна Узунова/

 

У Ч И Л И Щ Е Н  У Ч Е Б Е Н  П Л А Н

за 5. клас

Учебна година: 2023 – 2024 г.

Форма на обучение:  дневна

Организация на учебния ден: целодневна

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 9 / 14.09.2023 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището – протокол № 4 / 14.09.2023 г. и е утвърден със заповед на директора № 283 /12.09.2023 г.

І. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

Прогимназиален етап

V клас

Учебни седмици

34

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5,5

187

Английски език

3

102

Математика

5

170

Компютърно моделиране и информационни технологии

1,5

51

История и цивилизации

2

68

География и икономика

2

68

Човекът и природата

2,5

85

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

29,5

1003

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

1.Български език и литература

1,5

51

2.Математика

1

34

Общо за раздел А + раздел Б

32

1088

Раздел В – факултативни учебни часове

Максимален брой часове за раздел В

4

136

1.--------------------------------------

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1088

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: 

Баскетбол  съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4 / 30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД-09-1111 / 15.08.2016 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

 1. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
 2. Организация на обучението по безопасност на движението: Организацията на обучението по БДП се провежда съгласно изискванията на Приложение № 5 към чл.11, ал.3 от Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

Разпределение на часовете по БДП:

        V клас - 3 часа - І срок, 2 часа - ІІ срок,  общо  -  5 часа годишно

 

5. Обучение  по Гражданска защита: Обучението за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ се провежда в час на класа по Указание за обучението за  действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ на МОН от 2002 г. Действията при БАК се извършват съгласно заповед № РД 09-1242/14.08.2009 г. на Министъра на образованието и науката.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

с.Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково   тел.: 03717 22 66    e-mail: ou_konush@abv.bg

************************************************************************************

   

                     

                                                                                 УТВЪРЖДАВАМ: …………………

                                                                                                    /Марияна Узунова/

 

У Ч И Л И Щ Е Н  У Ч Е Б Е Н  П Л А Н

за 6. клас

Учебна година: 2023 – 2024 г.

Форма на обучение:  дневна

Организация на учебния ден: целодневна

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 9 / 14.09.2023 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището – протокол № 4 / 14.09.2023 г. и е утвърден със заповед на директора № 283 /12.09.2023 г.

І. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

Прогимназиален етап

VІ клас

Учебни седмици

34

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5,5

187

Английски език

3

102

Математика

5

170

Компютърно моделиране и информационни технологии

1,5

51

История и цивилизация

2

68

География и икономика

2

68

Човекът и природата

2,5

85

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

29,5

1003

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

1.Български език и литература

1,5

51

2.Математика

1

34

Общо за раздел А + раздел Б

32

1088

Раздел В – факултативни учебни часове

Максимален брой часове за раздел В

4

136

1.--------------------------------------

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1088

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: 

     Бадминтон съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4 / 30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД-09-1111 / 15.08.2016 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

 1. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
 2. Организация на обучението по безопасност на движението: Организацията на обучението по БДП се провежда съгласно изискванията на Приложение № 5 към чл.11, ал.3 от Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

Разпределение на часовете по БДП:

        VІ клас - 3 часа - І срок, 2 часа - ІІ срок,   общо  -   5 часа годишно

 

5. Обучение  по Гражданска защита: Обучението за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ се провежда в час на класа по Указание за обучението за  действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ на МОН от 2002 г. Действията при БАК се извършват съгласно заповед № РД 09-1242/14.08.2009 г. на Министъра на образованието и науката.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

с.Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково   тел.: 03717 22 66    e-mail: ou_konush@abv.bg

************************************************************************************

   

                     

                                                                                 УТВЪРЖДАВАМ: …………………

                                                                                                    /Марияна Узунова/

 

У Ч И Л И Щ Е Н  У Ч Е Б Е Н  П Л А Н

за 7. клас

Учебна година: 2023 – 2024 г.

Форма на обучение:  дневна

Организация на учебния ден: целодневна

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 9 / 14.09.2023 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището – протокол № 4 / 14.09.2023 г. и е утвърден със заповед на директора № 283 /12.09.2023 г.

І. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

Прогимназиален етап

VІІ клас

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5

180

Английски език

3

108

Математика

5

180

Информационни технологии

1

36

История и цивилизация

2

72

География и икономика

2

72

Биология и здравно образование

2

72

Физика и астрономия

1,5

54

Химия и опазване на околната среда

1,5

54

Музика

1,5

54

Изобразително изкуство

1,5

54

Технологии и предприемачество

1

36

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

29

1044

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

2,5

90

1.Български език и литература

1,5

54

2.Математика

1

36

Общо за раздел А + раздел Б

31,5

1134

Раздел В – факултативни учебни часове

Максимален брой часове за раздел В

4

144

1.--------------------------------------

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

31,5

1134

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: 

Волейбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4 / 30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД-09-1111 / 15.08.2016 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

 1. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
 2. Организация на обучението по безопасност на движението: Организацията на обучението по БДП се провежда съгласно изискванията на Приложение № 5 към чл.11, ал.3 от Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

Разпределение на часовете по БДП:

VІІ клас - 3 часа - І срок, 2 часа - ІІ срок,   общо  -   5 часа годишно

 

         5. Обучение  по Гражданска защита: Обучението за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ се провежда в час на класа по Указание за обучението за  действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ на МОН от 2002 г. Действията при БАК се извършват съгласно заповед № РД 09-1242/14.08.2009 г. на Министъра на образованието и науката.

Сподели: