Понеделник 22, Април 2024г.

 

Мерки за повишаване качеството на образование

Публикувана на: 15.09.2023г. (обновена на: 05.10.2023 09:39:00)

Мерки за повишаване  качеството на образование

 в      ОУ « Св.Св. Кирил и Методий»

 с. Конуш, общ. Хасково

ЗА УЧЕБНАТА  2023 / 2024  ГОДИНА

          Настоящата Програма е приета от Педагогическия съвет с Протокол № 9/14.09.2023г.,  утвърдена  със  заповед  № 289 /14.09.2023 г. на директор на ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Конуш, общ. Хасково /съгласно чл. 263, ал. 1, т. 7 на Закона за предучилищното и училищното образование/.

            УВОД

С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията и редът за разработване на ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на качеството на образованието.

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за усъвършенстване на процесите за управление на качеството. Също така важно място заемат показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.

Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на институцията (училището), основанo на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения.

Качеството на образованието в институциите се осигурява при спазване на следните принципи:

 1. ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите;
 2. автономия и самоуправление;
 3. ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението;
 4. удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани лица;
 5. приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически практики;
 6. непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството в институцията;
 7. ориентираност на образованието и обучението към изискванията и потребностите на пазара на труда;
 8. целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и образование;
 9. лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на институцията.

Управлението на качеството е непрекъснат процес на взаимодействие между факторите и условията, от които зависи качеството на образованието и обучението и резултатите от него. Този процес се осъществява на национално, регионално и институционално равнище.

Измерването на постигнатото качество е съвкупност от действия за определяне на резултатите на институцията по критерии за конкретен период на измерване и съпоставянето им с определените равнища на качеството по всеки критерий.

Измерването на постигнатото качество в институциите се осъществява ежегодно чрез самооценяване.

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

      Цел на ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“  е да подготвим бъдещите граждани за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции, образование и възпитание. Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно,да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.

          Мерките за повишаване на качеството на предлаганото образование в

     ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ се основават на: Закона за предучилищното и училищното образование.

 

II.ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:

      Утвърждаване на ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ като съвременно и модерно училище с европейска визия, чрез работа по европейски проекти и национални програми, училище, което да формира у учениците национални и общочовешки  добродетели при подготовката им за социализация и реализация.

 

     Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум,  обособяването на педагогическия персонал като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство,прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на учебно- възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света да бъдем приети като училище, в което детето е висша ценност и развитието му се гради чрез зачитане на личността му, при спазване на всички закони, касаещи обществото като цяло и училището в частност и в неразривна връзка с неговото семейство.

      Стремеж на училището е чрез високо квалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 

МИНИМАЛНИ РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ИНСТИТУЦИИТЕ

Усъвършенстването на процесите за управление на качеството се постига при спазване на следните изисквания от институцията:

 

 1. Да подобрява работната среда чрез:

а)         прилагане на механизми за адаптиране на обучаваните към средата на институцията;

б)        осигуряване на достъпна архитектурна среда;

в)         модернизиране на материално-техническата база и обновяване на информационната инфраструктура;

г)         развитие на организационната култура в институцията.

 

 1. Да осигурява развитие на персонала чрез:

а)         подобряване на възможностите за допълнителна и продължаваща квалификация на учителите/преподавателите по специалността им от висшето образование, за подобряване на тяхната иновационна култура и личностна ефективност;

б)        изграждане на култура за осигуряване на качеството;

в)         създаване и поддържане на открита и ясна комуникация в институцията;

г)         повишаване на ефективността на административното обслужване;

д)        повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процеса на образование и обучение.

 

 1. Да подобрява резултатите от обучението чрез:

а)         повишаване на мотивацията на обучаемите;

б)        повишаване на дела на учениците, които работят активно за подобряване на своите образователни резултати;

в)         намаляване на дела на ранно отпадналите от обучението;

г)         повишаване на дела на обучените, провели практическо обучение в реална работна среда;

д)        създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове.

 

 1. Да подобрява взаимодействието с местната общност, със социалните партньори, работодателски организации, университети и други заинтересовани страни чрез:

а)         разширяване на възможностите за практическо обучение в реална работна среда;

б)        проучване и прилагане на добри практики на сродни институции;

в)         подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в образованието и обучението;

г)         информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и постиженията на институцията в областта на осигуряване на качеството на образованието и обучението;

д)        участие в проекти, свързани с повишаване на качеството на образованието и обучението.

 

МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

(1) За осигуряване на качеството в институциите се осъществяват методическо подпомагане и мониторинг.

(2) Методическото подпомагане за разработване и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството включва: консултиране, информиране, инструктиране и представяне на добри педагогически практики.

(3) Мониторингът е вътрешен и външен, като резултатите от него включват констатации, изводи и препоръки за вземане на информирани решения за усъвършенстване на процеса за осигуряване на качеството в съответната институция.

 • Вътрешният мониторинг се осъществява от директора, съответно от ръководителя на институцията.
 • Методическото подпомагане и външният мониторинг се осъществяват за училищата – от Министерството на образованието и науката и от регионалните управления по образованието, а за центровете за професионално обучение – от Националната агенция за професионално образование и обучение.

 

ФИНАНСИРАНЕ

      Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството на образованието и обучението се финансират, както следва:

 1. държавните и общинските училища – със средства от субсидия по формула и от собствени приходи;
 2. центровете за професионално обучение и частните училища – със средства от собствени приходи.

 Институциите могат да ползват и други източници на финансиране – спонсорство, национални и международни програми и проекти и др

 

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 1. Повишаване на качеството на предоставяното образование и възпитание от

училището.

 1. Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите.
 2. Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище.
 3. Осигуряване на равен достъп до качествено възпитание и образование.
 4. Взаимодействие с родителската общност.
 5. Осъвременяване на традициите във възпитателната дейност в мултиетническа среда.
 6. Подобрение във външната и вътрешната среда на училището.

 

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОУ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, С. КОНУШ

І. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание:

ЦЕЛИ:

 1. Осигуряване на качествено и ефективно образование.
 2. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.
 3. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
 4. По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност, проектна работа ).

 

ДЕЙНОСТИ:

 1. Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.
 2. Издигане равнището на родноезиковата подготовка. Акцент върху грамотността (български език и математика). Изграждане на активен речников и понятиен апарат.
 3. Създаване на условия за изяви на учениците и допълнителна работа с ученици със специфични образователни потребности и ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.
 4. Осъществяване на допълнителна работа с учениците.
 5. Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока успеваемост от страна на учениците.
 6. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване.
 7. Поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал.
 8. Използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и научаване на учебни знания.
 9. Извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост; включването им в полуинтернатни групи.
 10. Привеждане дисциплината на учениците в съответствие с новите обществени реалности.
 11. Използване на създадени видеоматериали (вкл. Специализирани видеолекциии) и интерактивни уроци.
 12. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
 13. Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности и изграждане на достъпна архитектурна и образователна среда в училището.
 14. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 15. Развиване на извънкласни форми на обучение – клубове по интереси – за оползотворяване на свободното време на учениците.

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ ІІ.

Развиване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно обучение и контрол и изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”

 

ЦЕЛИ:

 1. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите работещи в училището.
 2. Квалификация на учителите за работа с родителите на ученици в риск от отпадане.
 3. Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот.
 4. Въвеждане на нови форми на обучение.

 

ДЕЙСТВИЯ:

 1. Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личната квалификация от всеки учител или възпитател. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия.

 

 

 1. Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет.
 2. Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.
 3. Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата.
 4. Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми.
 5. Участие във всички форми за квалификация организирани на регионални

ниво.

 1. Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск от отпадане.
 2. Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание.
 3. Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато образование с цел придобиване на необходими нови умения.
 4. Насърчаване на подготовката и квалификацията на учителите.
 5. Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет.
 6. Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и европейски програми, администрирани от МОН, относно учене през целия живот.
 7. Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове за обучение, и неправителствени организации.
 8. Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики.

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ ІІІ.

Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище; осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното

време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество.

 

ЦЕЛИ:

 1. Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 2. Масово навлизане на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и живот в информационното общество.
 3. Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.
 4. Развиване и усъвършенстване работата на клубове по интереси.
 5. Популяризиране постиженията на учениците и учителите
 6. Реализиране на ефективна рекламна кампания за постиженията на училището
 7. Поддържане на интернет страница на училището с възможности за поставяне на въпроси, даване на мнения и предложения, публикуване на вътрешно-училищни нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки.
 8. Развиване форми на ученическо самоуправление.

 

ДЕЙСТВИЯ:

 1. Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в спортни и културни мероприятия / участие на вокалните групи в наши конкурси и фестивали /.

 

 1. Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни изяви.
 2. Съвместна работа с НПО, които включват в дейността си работа с подрастващи.
 3. Организиране на ученическия отдих и извънкласни дейности
 4. Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни видове дейности.
 5. Организиране на спортни състезания по различни видове спорт.
 6. Участие в културните празници на районно и градско ниво.
 7. Развиване дейността на клубовете по интереси. Специално внимание към заниманията със спорт и изкуства.
 8. Ефективно работещи клубове по интереси / извънкласни дейности.
 9. Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от преподавателите.

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ IV.

Осигуряване на равен достъп до качествено възпитание и образование.

 1. Максимален обхват на децата, подлежащи на задължително предучилищно обучение и училищно образование.
 2. Осигуряване на разнообразни форми на допълнителна подкрепа за децата от етническите малцинства за изравняване на стартовите им позиции при постъпване в образователната система.
 3. Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца и ученици от етническите малцинства.
 4. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна сред, включително за преподаване на български език на деца, за които той не е майчин.
 5. Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на отделните етнически групи.
 6. Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване на децата в риск.
 7. Допълнителна работа с ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище.
 8. Подкрепа на учениците от уязвимите етнически общности за продължаване на образованието им и след задължителната училищна възраст.

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ V.

Взаимодействие с родителската общност , сътрудничество и активни връзки с общественост и НПО.

 

ЦEЛИ

 1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
 2. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.
 3. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците.
 4. Преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия.

 

ДЕЙСТВИЯ

 

 

 1. Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации
 2. Повишаване на уменията за работа с родители
 3. Поддържане и актуализиране на информацията с данните и координатите за връзка с ученика и неговите родители
 4. Изпълнение на Правилника за дейността на училището и намаляване на безпричинните отсъствия
 5. Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.
 6. Планиране на съвместни дейности с родителите.
 7. Класните ръководители периодично ще организират срещи с родителите:
 • за своевременно предоставяне на информация :
 • за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;
 • за спазването на училищната дисциплина;
 • уменията на децата за общуване с учениците и учителите;
 • за посещаемостта на учебните часове от учениците;
 • за отсъствията на ученика от учебни часове,
 • когато започне процедура за налагане на наказание;
 • консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите
 • за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

9.Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на родителите за:

 • да се срещат с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 • да участват в родителските срещи;
 • да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;
 • да участват в училищното настоятелство;
 • да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците от специалист;
 • присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при

      налагане на наказания на ученик.

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ VI.

Осъвременяване на традициите във възпитателната дейност в мултиетническа среда.

 

ДЕЙСТВИЯ:

 1. Подкрепа на разнообразни съвместни изяви на деца от различни етнически общности за съхраняване и развиване на общите и специфичните традиции по места.
 2. Включване на проблематиката на интеркултурното образование с цел усвояване на знания за културното разнообразие и придобиването на умения за работа в мултикултурна среда като компоненти на учебните планове и учебните програми (задължителни, избираеми, факултативни дисциплини) за всички специалности, които подготвят педагогически специалисти.
 3. Включване на децата и учениците в общата интеграционна образователна политика чрез подходящи форми на интеркултурно образование.

 

 

 1. Повишаване обхвата на заинтересованите страни, които познават и

прилагат натрупания опит при осъществяване на проекти за работа в мултикултурна среда.

 1. Осигуряване на възможности за изучаване на културата на етническите общности във факултативни дисциплини.
 2. Развиване и прилагане на механизми за стимулиране на педагогическите специалисти за повишаване на квалификацията и прилагане на успешни подходи за работа в мултикултурна образователна среда.

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ VII.

Подобрения във външната и вътрешна среда на училището

 

 

ЦЕЛИ

 1. Създаване на условия за активна образователно - възпитателна дейност с учениците.
 2. Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.
 3. Естетизация на околната среда.
 4. Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, подобряване на учебната материална база.

 

ДЕЙСТВИЯ

А. Подобрения във външната среда:

 1. Физкултурен салон в сградата .

Б. Подобрения във вътрешната среда:

 Технологиите играят водеща роля в образованието и науката. Те дават възможност за нови подходи при преподаването и ученето, улесняват обучението и развитието на преподавателите и ефективността на администрацията. Развитието и съчетаването на традиционните добри преподавателски практики с използването на технологии подпомага изграждането на умения, които ще осигурят на младите хора успех в съвременното общество, основано на знанието.

 1. Въвеждане на иновативни технологии в образованието реализирано в училището (интерактивни дъски, специализирано ИТ оборудване по предмети - музика, технологии и чужди езици).
 2. Оборудване на класните стаи и компютърните кабинети с мултимедия.

 

Дейности за повишаване качеството на образование и възпитание

 

I

Дейности за повишаване успеваемостта на учениците

 

Отговорник

Срок

 

1.Прилагане на интерактивни методи на обучение,ИКТ и дидактични материали в дейности, които провокират мисленето и самостоятелността на децата,формиране на практически умения и развитие на личността.

2.Ежедневна комуникация между педагогическите специалисти,участващи в образователния процес в училището.

 3.Ефективно диференциране на задачите в планирането на образователния процес в зависимост от индивидуалното развитие на всяко дете.

 

 

4.Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на възпитателно-образователния процес и ориентирането му към конкретни резултати. 5.Целенасочена квалификация на учителите.

 

учители

 

 

 

учители

 

 

учители

 

 

учители

 

Директор

15.09-28.06.

 

 

 

ежедневно

 

 

15.09- 8.06.

 

 

15.09- 28.06.

 

по график

I I

Дейности за популяризирине на възпитателно- образователния процес в ОУ”Св.св.Кирил и Методий”

 

Учители

периодично

 

1.Организиране на дейности, които да бъдат представяни пред родители и общественост. 2.Популяризиране на добри практики в „Дни на отворени врати“.

3.Реализиране на съвместни дейности с родители- работилници,екоакции,спортни мероприятия и др. 4.Разширяване на партньорството и взаимодействието между ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, родителска общност и социални партньори.

5.Организиране на спортни състезания.

учители

 

учители

 

учители директор, обществен съвет към училището учители по ФВС

по график

 

по график

 

по график

 

постоянен

 

периодично

I I I

Дейности и критерии за отчитане на възпитателно-образователните резултати

 

 

 

 

1.Изготвяне и използване на единни стандарти и система за оценка на развитието на учениците. 2.Анализ на възпитателно-образователния процес- входно,междинно/в края на първи срок/,изходно ниво; годишни резултати,сравнени с предходна година.

3.Увеличаване на извънкласни дейности

4.Изграждане на позитивна атмосфера в училището, занимания по интереси, обогатяване на дидактичната база.

 

методическо обединение

методическо обединение

педагогически екипи

учители

постоянен

15.09.2023г.-

30.06.2024 г.

По график

 

постоянен

I V

Дейности за мониторинг и контрол на педагогическия процес в ОУ”Св.св.Кирил и Методий”

 

 

 

 

1.Проверка на ел.дневник, тематично разпределение и Задължителна документация.

2.Отчетна и финансова документация.

3.Сведения за спазване организацията на учебния ден ,присъстващи ученици.

4.Контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност,организацията на работата в учебните часове и постиженията на учениците.

 

директор

 

директор

 периодично

 

периодично

V

Дейности насочени към подобряването на външната и вътрешната среда на ОУ”Св.св.Кирил и Методий”

 

 

 

 

1. Оборудване на класните стаи и компютърните кабинети с мултимедия. Въвеждане на иновативни технологии в образованието реализирано в училището (интерактивни дъски, специализирано ИТ оборудване по предмети - музика, технологии и чужди езици).

Екипи за разработване на проекти Екипи за разработване на проекти

периодично

 

 

периодично

Сподели: