Понеделник 23, Май 2022г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Публикувана на: 15.09.2021г. (обновена на: 23.09.2021 21:03:00)

 

 

Програмата е създадена на основание чл. 263, ал.1, т.9 от Закона за предучилищното и училищно образование и е приета  от Педагогическия съвет с протокол № 9 /09.09.2021г. и  утвърден от директора със Заповед № 19 / 15.09.2020г.

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Образованието у нас и в световен мащаб днес е изправено пред сериозни предизвикателства: все по-често се сблъскваме с представители на различни култури, различни от нашите ценности и норми, традиции и гледни точки. Глобализацията създаде условия хората да пътуват, да живеят на различни места по света, да учат в интернационална среда. И всичко това е прекрасно, но същевременно налага изграждането на един нов комплекс от умения за общуване и познания за другите; за възможните точки на различие и начините за тяхното преодоляване; за толерантност към другите – и понякога към самите себе си. Често явление е  педагогическите специалисти в българското училище да изпълняват своята мисия в групи и паралелки с деца и ученици, които:

– са в риск от отпадане и преждевременно напускане на образователните институции;

– са подложени на тормоз и агресия;

 – не владеят българския език на ниво, достатъчно за да се справят с учебните си задачи;

   – имат затруднения в обучението;

 – имат специални образователни потребности (СОП);

 – са с изявени дарби и др.,

Всичко това води до необходимостта от приобщаване на различните, на уязвимите, на изключените от обществото. Именно образованието се явява механизмът, чрез който те ефективно могат да бъдат включени, така че да намерят работа, да преодолеят икономическите бариери, които създават бедността и нищетата, да преодолеят културните различия и конфликти и да станат равноправни участници в обществото. По отношение на приобщаването изводите, които идват от образователната практика, говорят за това, че то започва с признаването на различията между децата и учениците. Учителят е този, който трябва много добре да познава всички възможни различия, с които ще се сблъска в своята практика, за да може да ги управлява по възможно най-безболезнения и безконфликтен начин, когато работи с децата или учениците, техните родители, обществото.

     Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на работа с деца и ученици от ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ и урежда взаимоотношенията между институциите, във връзка с предоставянето на приобщаващо образование. 

     Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи на централните ведомства, в изпълнение на държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички българските граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

Училищната програма се базира на:

 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Наредба за приобщаващото образование;
 • Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
 • Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 – 2020 г.);
 • Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.);
 • Закон за защита от дискриминация;
 • Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.

     Програмата включва редът и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на всички деца и ученици, които имат необходимост от такива в ОУ „Св.св.Кирил и Методий“, съобразно неговите лични интереси, потребности и нужди.

 

 

     Уязвими групи в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ са деца и ученици, диагностицирани със специални образователни потребности, деца от различни етнически групи и др.

 

 1. II. Подкрепа на личностното развитие

 

Подкрепата на личностното разитие се осъществява във връзка и в корелация с разработените областни стратегии за покрепа на личностното развитие, както и въз основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа.

 

2.1 Обща подкрепа

За организиране на подкрепата на личностното развитие в ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ за координатор е определен учител, който изпълнява функциите си съобразно Наредбата за приобщаващото образование. Общата подкрепа в ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ се осъществява от екип, ръководен от координатора. Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всяко дете и ученик.  Общата подкрепа включва различна екипна работа също така и между отделните специалисти и осигуряване или насочване към занимания по интереси. Заниманията по интереси могат да се организират от ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“.

     Кариерното ориентиране, провеждано от консултант от кариерен център също е част от общата подкрепа на учениците от първи до последния клас за училището.

     Описаните в ПДУ морални и материални награди също са част от предоставяната от ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ обща подкрепа.

Общата подкрепа включва и други дейности, подробно описани в Наредбата за приобщаващото образование.

 

2.2. Допълнителна подкрепа

Допълнителната покрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните способности на опрелено дете или ученик от ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“. Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от специалисти, съобразно необходимостта на детето и след това се потвърждава от Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование.

Учениците, за които може да се поиска оценка на способностите, са от следните уязвими групи:

-деца със специални образователни потребности – в началото на учебната година

- деца с хронични заболявания

- деца в риск

Допълнителната подкрепа включва:

- работа с дете или ученик по конкретен случай

-ресурсно подпомагане

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете. Родителите задължително се включват в плана за действие като активни участници в дейностите.

Ако Регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат, ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ уведомява отдел „Закрила на детето“ към ССП по местоживеене на детето с цел да социалните служби да окажат съдействие и ако се налага помощ на родителите за осъзнаване на нуждите на детето.

При наличие на три и повече деца/ученици в паралелка се осигурява помощник-учител за подпомагане работата на учителите. Задълженията на помощник-учителите са разписани в Наредбата за приобщаващото образование.

При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни предмети с цел по-лесното възприемане от ученика, а също така се изготвя и индивидуален учебен план или учебен план за обучение в комбинирана форма на обучение. За ученици с изявени дарби също се изработва индивидуален учебен план.

 

 • ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ:

Всяко дете има право на достъп до образование независимо от етническия му произход, наличието на увреждане или икономическото положение на семейството му и това право е залегнало в Конвенцията на ООН за правата на детето.

Процесът на приобщаване се състои в търсене на ресурсите на всяко дете за активното му участие в училищната общност.

Според Алианса за приобщаващо образование има девет водещи принципа на приобщаващото образование и те са:

 • Човек е ценен независимо от неговите способности или от неговите постижения.
 • Всяко човешко същество е способно да чувства и да мисли.
 • Всяко човешко същество има правото да общува и да бъде чуто.
 • Хората се нуждаят един от друг.
 • Истинското образование може да се случи единствено чрез истински взаимоотношения.
 • Всички хора се нуждаят от подкрепа и приятелско отношение от хора на своята възраст.
 • Прогрес в ученето се постига чрез надграждане на това, което човек може да прави, а не на това, което не може.
 • Различията внасят здравина в отношенията в обществото.
 • Сътрудничеството е за предпочитане пред конкуренцията.

 

 1. Условия и ред за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците:
 2. IV. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА

 

Дейности

Срок

Отговорник

Забележка

Идентифициране на ученици, които имат необходимост от обща подкрепа

постоянен

класни ръководители, учители

 

Екипна работа на учителите от даден клас

постоянен

класни ръководители, учители

при необходимост

Определяне на координатор на екипа за оказване на подкрепа

до 01.10. 2021 г.

директор

 

Награждаване на ученици

текущ

директор

при и по определен повод за поощрение

Представяне на дейности по интереси в училището

15.09. 2021 г.

учители в ЦДО

 

Кариерно ориентиране и консултиране в класовете от 3 до 7

01.12.2021 г. – 01.05. 2022 г.

кариерен консултант

 

Идентифициране на ученици със СОП

целогодишно

класни ръководител, учители,ресурсен учител

 

Оценка на потребности на ученици със СОП

целогодишно

ресурсен учител и екип

не по-късно от 3 месеца след идентифициране на нуждата

Превантивни мерки за недопускане отпадане от училище

целогодишно

директор, учители,

 

Стимулиране участието на деца с изявени дарби в състезания

целодогодишно

учители

 

Стимулиране участието на деца и ученици от различни етнически групи в състезания и олимпиади

целодогодишно

учители

 

Съвместни дейности с МКБППМН

целогодишно, по график

УКБППМН, директор, районна адиминстрация

 

Обучение на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда

по график, заложен в план за квалификация

директор, председатели на МО

 

 

 1. VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани институциии, неправителствения сектор и училищната общност. Всички участници в образователния процес (семейство, детска градина, училище, институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели.

лище, институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цел

Сподели: