Понеделник 22, Април 2024г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Публикувана на: 15.09.2023г. (обновена на: 04.10.2023 12:32:00)

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА

в      ОУ « Св.св. Кирил и Методий»

с.Конуш, общ.Хасково

 

Програмата е създадена на основание чл. 263,ал.1, т.9 от Закона за предучилищното и училищно образование и е приета  от Педагогическия съвет с протокол № 9 / 14.09.2023 г. и  утвърден от директора със Заповед № 15 / 15.09.2023г.

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА.

УВОД

     Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на работа с деца и ученици от ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ и урежда взаимоотношенията между институциите, във връзка с предоставянето на приобщаващо образование. 

     Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи на централните ведомства, в изпълнение на държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички българските граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

     Училищната програма се базира на:

  • Закон за предучилищното и училищното образование;
  • Наредба за приобщаващото образование;
  • Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
  • Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 – 2020 г.);
  • Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.);
  • Закон за защита от дискриминация;
  • Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.

     Програмата включва редът и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на всички деца и ученици, които имат необходимост от такива в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, съобразно неговите лични интереси, потребности и нужди.

     Уязвими групи в ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ са деца и ученици, диагностицирани със специални образователни потребности, деца от различни етнически групи и др.

  1. II. Подкрепа на личностното развитие

     Подкрепата на личностното развитие се осъществява във връзка и в корелация с разработените областни стратегии за покрепа на личностното развитие, както и въз основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа.

2.1 Обща подкрепа

     За организиране на подкрепата на личностното развитие в ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ за координатор е определена Виолета Делчева, която изпълнява функциите си съобразно Наредбата за приобщаващото образование.

     Общата подкрепа в ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ се осъществява от екип, ръководен от координатора. Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всяко дете и ученик.  Общата подкрепа включва различна екипна работа също така и между отделните специалисти и осигуряване или насочване към занимания по интереси. Заниманията по интереси могат да се организират от ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“.

Кариерното ориентиране, провеждано от консултант от кариерен център, също е част от общата подкрепа на учениците от първи до последния клас за училището.

     Описаните в ПДУ морални и материални награди също са част от предоставяната от ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ обща подкрепа. Общата подкрепа включва и други дейности, подробно описани в Наредбата за приобщаващото образование

2.2. Допълнителна подкрепа

     Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните способности на опрелено дете или ученик от ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от специалисти, съобразно необходимостта на детето и след това се потвърждава от Регионален център за подкрепа на   приобщаващото образование.

     Учениците, за които може да се поиска оценка на способностите са от следните уязвими групи:

-деца със специални образователни потребности – в началото на учебната година

- деца с хронични заболявания

- деца в риск

      Допълнителната подкрепа включва:

- работа с дете или ученик по конкретен случай

-ресурсно подпомагане

     Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете. Родителите задължително се включват в плана за действие като активни участници в дейностите.

     Ако Регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат, ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ уведомява отдел „Закрила на детето“ към ССП по местоживеене на детето с цел да социалните служби да окажат съдействие и ако се налага помощ на родителите за осъзнаване на нуждите на детето.

     При наличие на три и повече деца/ученици в паралелка се осигурява помощник-учител за подпомагане работата на учителите. Задълженията на помощник-учителите са разписани в Наредбата за приобщаващото образование.

     При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни предмети с цел по-лесното възприемане от ученика, а също така се изготвя и индивидуален учебен план или учебен план за обучение в комбинирана форма на обучение. За ученици с изявени дарби също се изработва индивидуален учебен план.

 

 

 

  1. III. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА

 

Дейности

Срок

Отговорник

Забележка

Идентифициране на ученици, които имат необходимост от обща подкрепа

постоянен

класни ръководители, учители

 

Екипна работа на учителите от даден клас

постоянен

класни ръководители, учители

при необходимост

Определяне на координатор на екипа за оказване на подкрепа

до 01.10. 2023 г.

директор

 

Награждаване на ученици

текущ

директор, педагически специалисти

при и по определен повод за поощрение

Представяне на дейности по интереси в училището

15.09. 2023 г.

учители в ЦОУД

 

Кариерно ориентиране и консултиране в класовете от 3 до 7

01.12.2023 г. и 03.05. 20224 г.

кариерен консултант

 

Идентифициране на ученици със СОП

целогодишно

класни ръководител, учители,ресурсен учител

 

Оценка на потребности на ученици със СОП

целогодишно

ресурсен учител и екип

не по-късно от 3 месеца след идентифициране на нуждата

Превантивни мерки за недопускане отпадане от училище

целогодишно

директор, учители

 

Стимулиране участието на деца с изявени дарби в състезания

целодогодишно,

учители

 

Стимулиране участието на деца и ученици от различни етнически групи в състезания и олимпиади

целодогодишно,

учители

 

Съвместни дейности с МКБППМН

целогодишно, по график

УКБППМН, директор, районна адиминстрация

 

Обучение на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда

по график, заложен в план за квалификация

директор, председатели на МО

 

 

  1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

     За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани институциии, неправителствения сектор и училищната общност. Всички участници в образователния процес (семейство, детска градина, училище, институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели.

 

 

Сподели: