Понеделник 22, Април 2024г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

 

 

Публикувана на: 15.09.2023г. (обновена на: 05.10.2023 10:46:00)

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

в  ОУ « Св.св. Кирил и Методий»

с.Конуш, общ.Хасково

ЗА УЧЕБНАТА  2023 / 2024  ГОДИНА

Програмата е създадена на основание чл. 263, ал.1, т.8 от Закона за предучилищното и училищно образование и е приета  от Педагогическия съвет с протокол  № 9 / 14.09.2023г. и утвърдена от директора със Заповед № 14 /15.09.2023г.

     Училищната програма за превенция на ранното напускане на училище е изработена в контекста на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, на предложената от Европейската комисия „Стратегия за интелигентен устойчив растеж „Европа 2020” и на препоръките, направени във връзка с тях по отношение превенцията на социалното изключване и за по-добро образование и грижи в периода на ранното детство, насочени към осигуряване на всички деца на възможности за най-добър старт в живота. Стратегията отчита необходимостта от широкообхватни политики и мерки, насочени към осигуряване на успешен преход между различните степени на образование, гъвкави и успешни възможности за преждевременно напусналите да продължат обучението си в системата на предучилищното и училищното образование с цел придобиване на ключови компетентности, разнообразни форми на обучение, признаване и валидиране на резултати от неформално обучение и информално учене.

    

Принципи

     Училищната програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с.Конуш, е разработена в съответствие с рамкови европейски и национални документи и определените приоритети за развитие в сферата на средното образование. Базира се на основни принципи на включващото образование.

    Училищната програма за превенция на ранното напускане на училище на ученици кореспондира с темата за включващото образование като предпоставка за предотвратяване на социалното изключване.

 • Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до образование;
 • Всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата, които образованието дава;
 • В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, народност, пол, етническа принадлежност, социален произход, вероизповедание, обществено положение, увреждане или друг статус;
 • Включващото образование предполага промени в образователната система, за да може тя да се адаптира към потребностите на конкретното дете в много по- голяма степен, отколкото детето да се адаптира към системата;
 • Различията между децата са източник на многообразие и богатство, а не на проблеми;
 • Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети предвид при неговото участие в училище. Детето следва да бъде стимулирано да участва активно в образователния процес;
 • Всички аспекти на образованието, програми и методи на преподаване, както и формите на комуникация следва да бъдат адаптирани, за да се създадат възможности за включване

 

     ВИЗИЯ

     Училищната програма за превенция на ранното напускане на училище се основава на иновативно, гъвкаво и  личностно ориентирано обучение:

 • учениците да получат пълноценни знания, умения и компетентности;
 • да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и работят заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в демократично гражданско общество;
 • да развиват творческите си заложби и способности;
 • да изградят умения и навици за здравословен начин на живот;
 • училището да се утвърди като конкурентноспособен и привлекателен център за всички деца от района, подлежащи на задължително обучение.

     Визията на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Конуш като училище, осигуряващо ефективна, качествена и достъпна подкрепа за деца и ученици, застрашени от отпадане, която осигурява пълноценна личностна реализация в училищния живот, се фокусира върху:

 • разнообразни дейности, насочени към удовлетворяване на желанията и потребностите на учениците;
 • съчетаване на класно-урочни, извън-урочни и извънкласни форми на обучение и възпитание;
 • работа с талантливи деца;
 • работа с деца в неравностойно социално положение;
 • работа с деца със специални образователни потребности;
 • работа с деца с различна етническа принадлежност;
 • уютна и функционална образователна среда.

 

     ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМА

Ранното напускане на училище е не само социален, но и педагогически проблем. Причините за това са комплексни. Корените на това явление трябва да се търсят от една страна в семейната среда, в мотивацията на учениците за учебен труд, в слабия стремеж за личностна реализация в училищната среда, а от друга и в педагогическата колегия. В последно време се постигнаха добри резултати, но се появи една друга категория ученици, които са застрашени от отпадане. Анализирайки проблема констатирахме, че някои ученици посещават  училище, но поради липса на интерес или слаби постижения в учебните занятия, допускат неизвинени отсъствия. Имат лоши прояви по отношение на дисциплина и междуличностно общуване в училище, както и голям брой слаби оценки, което неминуемо ги поставя в групата на застрашени от отпадане. В І-ІV клас този проблем не е толкова изявен поради факта, че малките ученици са обгрижвани от един учител, който в повечето случаи е безспорен авторитет за тях. Там обаче се очертава друг проблем. В условията на обучение в преобладаваща билингвална среда, обучението на писмен и говорим книжовен български език е затруднено и някои ученици трудно се поддават на ограмотяване. Това от своя страна се явява в известна степен предпоставка за последващо затруднено обучение.

 

      АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА

В началото на учебната 2022/2023 година в ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Конуш беше направена оценка на риска от отпадане на ученици от училището. Като рискови фактори, предшестващи отпадането, бяха идентифицирани:

 • икономически - затруднен достъп до образование, поради ниски социални доходи, водещи до заминаване на семействата в чужбина - заминаване на цялото семейство поради ниски доходи и безработица;
 • миграция в страната и чужбина – този проблем е най-труден за преодоляване. В търсене на по-добри условия за препитание, голяма    част от родителите мигрират. Част от децата мигрират с тях и  прекъсват образованието си, връщайки се след месеци и години,  продължават обучението си или отпадат. По-голяма част от децата  остават под грижите на много възрастни хора, което крие големи      рискове от отпадане или за качеството им на обучение, поради чести  отсъствия от училище и липса на контрол;
 • семейни - обхващат широк кръг от проблеми, свързани с родителска незаинтересованост, противоречия и конфликти в семейството, отрицателно взаимодействие на домашната среда, ниско образование на родителите, бедност, етнокултурни традиции;
 • здравословни;
 • образователни причини - ниска мотивация, слаб успех, голям брой извинени и неизвинени отсъствия, лоша дисциплина - най-чести причини за допускане на неизвинените отсъствия класните ръководители посочват закъсненията, отсъствията на пътуващите ученици, бягства от час, поради ниска мотивация за учене;
 • неграмотност на родителите ;
 • липсата на психолози в училището които да  оказват на психолого-педагогическа подкрепа в превенцията за напускане на училище.

 

        SWOT-АНАЛИЗ

       Силни страни :

 • Училището е първото в което е въведена целодневната организация на учебния процес, през далечната 1964г. , която не е прекъсвала и до днес
 • Квалифицирани учители
 • Интерактивни методи на обучение
 • Извънкласни дейности
 • Възможности за изява
 • Създаване на приятелска среда
 • Добра материална база

     Слаби страни:

 • Недостатъчна роля на ученическото самоуправление за създаване на подкрепяща среда за ученици, застрашени от отпадане
 • Недостатъчна ефективност на взаимодействието „училище – родители”
 • Относително голям брой извинени и неизвинени отсъствия на учениците

Възможности:

 • кандидатстване по различни програми, насочени към финансиране на превантивни по отношение на отпадането дейности;
 • ранно идентифициране на децата в риск;
 • нови форми за по-голямо ангажиране на родителите;
 • ефективно включване на училищните и ресурсите на местната общност при реализиране на дейностите за превенция на отпадането от училище;
 • обучение на педагогическия екип да идентифицира и решава социалните, образователните, поведенческите и други проблеми, които поставят децата в риск да отпаднат от училище;
 • разработване и прилагане на обучителни, извънкласни и извънучилищни програми за мотивиране и задържане на децата, консултиране, професионално ориентиране и чрез активна работа със семейството;
 • поддържане на база данни, индивидуално портфолио, индивидуални програми за всяко застрашено дете ;
 • разширяване на връзките с извънучилищните институции.

 

Заплахи:

 • Недостатъчно грижи и заинтересованост от страна на родителите;
 • Липса на ефективни санкции за родителите;
 • Нисък жизнен стандарт на част от населението;
 • Проблеми в семействата, водещи до отпадане на деца от училище;
 • Липса на финансови възможности за подкрепа на застрашените от отпадане.

     

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

 1. Разработване и изпълнение на комплекс от ефективни мерки и дейности за превенция и намаляване на риска от преждевременно напускане на деца и ученици от идентифицираните рискови групи в училище.
 2. Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на

 училищната общност.

 1. Подобрени резултати от обучението, измерими от НВО и осигурена подходяща образователна подкрепа за развитие на всяко дете и ученик.

 

МЕРКИ (ДЕЙНОСТИ) ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

 1. Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера на взаимоотношения и управление .
 • актуализиране на Стратегията за развитие на училището 2020 – 2024 г.;
 • разработване и реализиране на мерки за проследяване на преместването и отсъствията на учениците /ежемесечни справки, писма /;
 • повишаване интереса на учениците към работа в екип чрез участие в извънкласни дейности, занимания в групи, провеждане на училищни тържества, отбелязване на различни празници; 
 • планиране и осъществяване на контрол за редовно вписване на отсъствията на учениците в ЗУД и подаване на данните към   Регистъра за движение на учениците;
 • добра координация между институциите от няколко различни сектори на всяко ниво на управление – национално, регионално, местно и училищно.

 

 1. Повишаване на качеството на образованието като предпоставка за развитието на личността на всяко дете и ученик и предотвратяване на ранното напускане на училището.

Големият брой отсъствия, липсата на достатъчно ефективна система за контрол върху начина на воденето и отчитането им, влошената дисциплина, насилието и  агресията в училище, ниските образователни резултати са също вътрешни за училищните процеси. Училището прилага и други мерки за превенция на ранното напускане на системата и за повишаване на качеството на образователния процес:

          - извънкласни обучения по проект „Успяваме заедно“ – подкрепа за всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по БЕЛ, разпределени в 4 групи от II  до VII клас;

           - извънкласни дейности -  група „Дъга”, група „ Приятели на природата“ с тематична област Природни науки с подобласт Екология;

- работа по проекти – проект„"Образование за утрешния ден"” – 1 група по проекта ;

           - работа по проект „Кариерно консултиране на учениците“ , проект „Бързи герои“ ;

           - осигуряване на безплатна закуска за учениците от І-ІV клас ;

           - провеждане на ефективни консултации по учебните предмети;

           - системни разговори с родители и ученици;

           - провеждане на училищни тържества и приобщаване на учениците към училищната общност.

 1. Осигуряване на позитивна образователна среда.

         - ясно дефиниране на правата и задълженията на учениците във всеки клас и правилата за работа в група;

         - създаване на управленческо ядро във всеки клас;

         - индивидуална работа с изоставащи ученици, за достигане на ДОС.

        - в училището е осигурен равен достъп на всички деца за използване на материално-техническата база –  компютърни кабинета, стая за игра, зали за занимания по интереси, физкултурен салон и спортни площадки. Включване на учениците във всички училищни и извънучилищни мероприятия, клубове, ФУЧ, дейности, спортни занимания и турнири, фестивали,  конкурси и състезания;

         - въвеждането на общ механизъм за противодействие на училищния тормоз, който има за цел да подпомогне училището в усилията  за справяне с това явление.

 1. В изпълнение на решение на МС за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на ученици в задължителна училищна възраст са сформирани т.нар. екипи за обхват, които ще работят за връщане на деца в училище.

 

 

 

 

 

Сподели: